Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja zasedeno stanovanje v Mariboru in poslovno stavbo z zemljiščem v Ormožu. Javna dražba bo 15. februarja 2018 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani. Vabljeni k sodelovanju!

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno dražbo.


1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Zasedeno stanovanje ID znak 680-2317-110 v skupni izmeri 66,50 m2 v III. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Dogoška cesta 61. Za stanovanjsko stavbo ID znak 680-2317 je izdelana energetska izkaznica, energetski razred E.

   

 2. Nepremičnina ID znak parcela 332 518/2 (parc. št. 518/2, k.o. 332 Ormož) – pozidano zemljišče v izmeri 422 m2, na kateri stoji stavba z ID znakom 332-468. Nepremičnina v naravi predstavlja poslovno stavbo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Vrazova ulica 2, Ormož. Za stavbo ID znak 332-468 je izdelana energetska izkaznica, energetski razred E.

Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.

4. Izklicni ceni in najnižji znesek višanja:

 1. Stanovanje v Mariboru, Dogoška cesta 61: 64.000 evrov
 2. Nepremičnina v Ormožu, Vrazova ulica 2: 309.000 evrov

V ta zneska ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 15. 2. 2018 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR in naziv banke za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.  

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

7. Posebni pogoji:

Skladno s 25. členom Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv, Uradni list RS, št. 23/17) bo po opravljeni javni dražbi prodajna pogodba poslana v predhodno mnenje pristojnemu državnemu odvetništvu.

8. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 14. 2. 2018 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno nepremičnino, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132 ter sklica, in sicer:

 1. Stanovanje v Mariboru, Dogoška cesta 61: 28 17140-2990008-39900818
 2. Nepremičnina v Ormožu, Vrazova ulica 2: 28 17140-2990008-39900718

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa   brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe. 

9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled stanovanja v Mariboru, Dogoška cesta 61, se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom iz Policijske uprave Maribor: telefonska številka (02) 22 21 305 ali številka mobitela 031 534 533.

Ogled nepremičnine v Ormožu, Vrazova ulica 2, se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Edvardom Cvetkom iz Policijske postaje Ormož: telefonska številka (02) 74 10 850 ali številka mobitela 041 714 696.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri:

Mojci Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pri

Jasmini Strgaršek, telefonska številka (01) 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Energetski izkaznici za obe nepremičnini sta dostopni v e-registru nepremičnin GURS.

10. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

11. Drugi pogoji:

 • Nepremičnini sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
 • Stanovanje v Mariboru, Dogoška cesta 61 je zasedeno z najemnikom, ki stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe za določen čas, to je za čas zaposlitve najemnika v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji.
 • Iz potrdila o namenski rabi izhaja, da je nepremičnina v Ormožu skladno z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 3/2017) del zavarovanih območij kulturne dediščine: Ormož – mestno jedro, EŠD: 499 in Ormož Arheološko najdišče Mestno jedro, EŠD: 500.
 • Občina Ormož po 62. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1 (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) ne uveljavlja predkupne pravice.
 • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
 • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
 • Kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
 • Ne glede na dejanski prevzem preidejo vsi stroški in riziki v zvezi z nepremičnino na kupca s prvim dnem po tem, ko bi kupec moral nepremičnino prevzeti.
 • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.