2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:


Določitev mejnih prehodov za določen krog oseb

Policija lahko ob upravičenem interesu in v soglasju z upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve, z odločbo ustanovi mejni prehod za poimensko določene osebe (18. člen Zakona o nadzoru državne meje(ZNDM-2) (Ur.l. RS, št. 60/2007)).

Tak mejni prehod v skladu z 9. točko 1. odstavka 9. člena Zakona o policiji (Zpol-UPB6) (Ur.l. RS, št. 107/2006) z odločbo ustanovi policijska uprava. Zato je treba vlogo za ustanovitev mejnega prehoda za določen krog oseb podati krajevno pristojni policijski upravi.

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT) (Ur.l. RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001, 45/2001, 42/2002, 18/2004, 91/2005, 14/2007, 126/2007) je po tarifni številki 1 treba plačati 3,55 EUR, po tarifni številki 3 pa 14,18 EUR.