Sorodne objave

 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Določitev mejnih prehodov za določen krog oseb

Policija lahko ob upravičenem interesu in v soglasju z upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve, z odločbo ustanovi mejni prehod za poimensko določene osebe (18. člen Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2).

Tak mejni prehod v skladu  z odločbo ustanovi policijska uprava. Zato je treba vlogo za ustanovitev mejnega prehoda za določen krog oseb podati krajevno pristojni policijski upravi.

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT)  je po tarifni številki 1 treba plačati 4,50 EUR, po tarifni številki 3 pa 18,10 EUR (taksna tarifa)