Sorodne objave

 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Določitev začasnih mejnih prehodov

Policija lahko v soglasju z upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve, z odločbo ustanovi začasni mejni prehod (19. člen Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2 ), če je to potrebno za smotrno izvajanje kratkotrajnih čezmejnih dejavnosti, kot so:

  • vaje za ukrepanje ob naravnih nesrečah;
  • športne prireditve;
  • ukrepi za preusmerjanje prometa;
  • kulturne, znanstvene, strokovne in turistične prireditve in dejavnosti;
  • dejavnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb;
  • kmetijska, gozdarska dela in druga dela ter opravila, za katera obstaja širši javni interes.

Tudi tak mejni prehod z odločbo ustanovi policijska uprava. Zato je treba vlogo za ustanovitev začasnega mejnega prehoda podati na krajevno pristojni policijski upravi.

Pobudnik ustanovitve začasnega mejnega prehoda na zunanji kopenski schengenski meji mora o tem pravočasno obvestiti krajevno pristojne hrvaške varnostne organe.

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT) je po tarifni številki 1 treba plačati 4,50 EUR, po tarifni številki 3 pa 18,10 EUR (taksna tarifa)

Stroške ustanovitve in obratovanja začasnega mejnega prehoda in mejnega prehoda za določen krog oseb plača pobudnik ustanovitve. Stroški se lahko obračunajo pavšalno, glede na predvidene stroške za nadzor državne meje. Določijo se v odločbi o določitvi mejnega prehoda.