Za neposredno izvajanje nalog policije na določenem območju policijske uprave so ustanovljene območne policijske postaje. Zaradi boljše organizacije dela in za smotrnejšo izrabo delovnega časa, tehničnih in drugih sredstev pa se lahko izvajanje nalog policijskih postaj združi tudi z različnimi področji dela.

Naloge, ki jih opravlja območna policijska postaja:

 • varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi,
 • z organi lokalnih skupnosti sodeluje pri ukrepih za izboljšanje varnosti,
 • sodeluje z drugimi organi, organizacijami in institucijami, dejavnost katerih je usmerjena v zagotavljanje večje varnosti oziroma spodbujanje varnostnega samoorganiziranja prebivalcev ter jim pomaga v okviru svojih pristojnosti in možnosti,
 • sporazumno ustanavlja svete, sosvete, komisije ali druge oblike partnerskega sodelovanja,
 • preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja ter odkriva, prijema in izroča pristojnim organom storilce kaznivih dejanj,
 • ugotavlja in nadzoruje kriminalna žarišča na svojem območju,
 • organizira iskanje, odkrivanje in prijemanje pogrešanih, pobeglih in drugih iskanih oseb ter jih izroča pristojnim organom,
 • vzdržuje javni red na javnih shodih in prireditvah, na krajih in v objektih, kjer je pogosto kršen javni red,
 • ugotavlja, odkriva in prijavlja kršitelje predpisov o javnem redu, orožnem pravu, eksplozivnih in nevarnih snoveh ter drugih predpisov iz pristojnosti policije,
 • opravlja določene naloge v zvezi s prijavo prenočišča in prebivališča,
 • nadzoruje in ureja promet na javnih in nekategoriziranih cestah ter ukrepa zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov in izvaja druge predpisane ukrepe,
 • preiskuje prometne nesreče in izvaja predpisane ukrepe,
 • opravlja mejno kontrolo, preprečuje nedovoljene migracije, protipravno prenašanje orožja in mamil ter različne oblike kriminala,
 • opravlja naloge za varovanje državne meje, ugotavlja mejne incidente in druge kršitve nedotakljivosti državne meje,
 • nadzoruje spoštovanje predpisov, ki urejajo gibanje in prebivanje tujcev,
 • nadzoruje gibanje in zadrževanje oseb na območju mejnega prehoda,
 • izdaja odločbe na prvi stopnji v zvezi z gibanjem in zadrževanjem na mejnem prehodu,
 • na svojem delovnem področju sodeluje z obmejnimi varnostnimi organi sosednjih držav,
 • organizira in opravlja preventivno dejavnost na svojem območju,
 • ugotavlja in preprečuje kršitve predpisov o varovanju okolja in ukrepa v skladu s pooblastili,
 • zagotavlja pomoč državnim organom, samoupravnim lokalnim skupnostim, zavodom, organizacijam, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom oziroma posameznikom, ki imajo na podlagi zakona javno pooblastilo za izvajanje nekaterih funkcij uprave, če pri izvajanju svojih nalog naletijo na upiranje ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakujejo,
 • opravlja določene naloge za varovanje oseb in objektov,
 • zagotavlja pravilno pisarniško poslovanje, pravilni vnos podatkov v centralno vodene računalniške evidence in osveževanje evidenc na policijski postaji,
 • opravlja varnostno preverjanje oseb,
 • opravlja določene naloge nadzora nad zasebnim varovanjem ter v zvezi z varovanjem življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi ter sodeluje s tistimi, ki opravljajo to dejavnost,
 • opravlja naloge prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
 • opravlja druge naloge s svojega delovnega področja, določene z zakoni in drugimi predpisi. 

Skupina za mejno kontrolo in skupina za varovanje državne meje

V okviru nekaterih, t. i. kombiniranih območnih policijskih postaj sta organizirani tudi skupini (skupina za mejno kontrolo in skupina za varovanje državne meje), ki pa nista organizacijski enoti, temveč "obliki dela", ki izhajata iz schengenskega akcijskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev ter podpisanih protokolov.