Sorodne objave

Nacionalni urad SIRENE 22. avgust 2010
 

Vsak posameznik ima v skladu s 109. členom Schengenske konvencije iz leta 1990 pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so vneseni v schengenski informacijski sistem (SIS).

Državljani držav članic schengenskega območja kot tudi državljani drugih držav imajo poleg pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, vnesenimi v SIS, tudi pravico do zahtevka za popravek netočnih lastnih osebnih podatkov, shranjenih v SIS, in pravico do zahtevka za izbris nezakonito shranjenih lastnih osebnih podatkov v SIS. Vsakdo ima na tej podlagi pravico, da na ozemlju vsake države Schengenskega območja na sodišču ali pri drugem po nacionalni zakonodaji pristojnem organu zahteva popravek, izbris, pridobitev informacije ali odškodnino v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanj.

Zahteva za vpogled in seznanitev z lastnimi osebnimi podatki  se v Sloveniji vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Policiji:


Policija - Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova 2
1501 Ljubljana,

telefon: 01 428 40 00
telefax: 01 428 47 33.


Objavljamo OBRAZEC, na katerem je potrebno vložiti zahtevek za vpogled v lastne osebne podatke v SIS-u.

Obrazec vsebuje podatke o osebi, ki podaja zahtevo, dodatne informacije, povezane z zahtevo, ki utegnejo olajšati postopek, ter pravni pouk o pravicah posameznika, rokih za vložitev zahteve ter možnostih pritožbe in pritožbenem organu.

30. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da mora Policija kot upravljavec nacionalnega dela SIS zbirke osebnih podatkov mora posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov:

  • omogočiti vpogled v katalog SIS;
  • potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v nacionalni zbirki SIS in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
  • posredovati izpis osebnih podatkov iz nacionalne zbirke SIS, ki se nanašajo nanj;
  • posredovati seznam uporabnikov, ki so jim bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
  • dati informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje SIS, in o metodi obdelave;
  • dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo v SIS, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
  • pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja.

Schengenski informacijski sistem vsebuje le točno določene kategorije podatkov, ki jih vnašajo države pogodbenice preko nacionalne podatkovne zbirke. Osebne podatke lahko pooblaščene osebe uporabljajo le v skladu z nameni, opredeljenimi s Schengensko konvencijo.

Več informacij o Sloveniji in schengenski ureditvi:

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v SIS tudi na straneh Informacijskega pooblaščenca