Sorodne objave

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 22. člena Navodila o postopku prodaje in drugih oblikah razpolaganja s službenimi konji Policije (štev. 007-203/2007/17 z dne 21.6. 2007) objavlja

Javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo službenega konja

1. Prodajalec:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana


2. Opis predmeta prodaje:

Predmet prodaje je službeni konj Wiking, rojen 10. aprila 1993, kastrat, temni rjavec, hanoveranec, ID št. 31-97685-93.

080611 Wiking


3. Pogoji za prodajo:

  • konj je naprodaj po načelu "videno-kupljeno",
  • kupec mora konja prevzeti iz hleva v roku 5 dni od plačila celotne kupnine,
  • merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena, izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno,
  • kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa, plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla,
  • plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na konju,
  • najnižja ponujena cena znaša 540,00 evrov.


4. Oblika in pogoji predložitve ponudbe:

Ponudniki morajo predložiti ponudbo do vključno 17. junija 2008. Ponudba mora biti podana v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Komisija za nakup in prodajo službenih psov in konj, Štefanova 2, Ljubljana. Ponudnik mora v ponudbi poleg splošnih podatkov navesti tudi svojo davčno številko. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:

"ODDAJA PONUDBE ZA PRODAJO SLUŽBENIH KONJ" in oznaka: "NE ODPIRAJ - PONUDBA!"


5. Ogled konj:

Ogled konja, ki je predmet prodaje, je mogoč 12. in 13. junija 2008 od 10. do 12. ure na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, ali po prehodnem dogovoru z g. Cvetom Možina (tel. št.: 01 563 44 50 ali 041 704 445).


6. Rok vezanosti ponudbe:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 30. avgusta 2008.


7. Ustavitev postopka:

Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.


8. Kontaktna oseba prodajalca:

Gospod Cveto Možina, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana (tel. štev.: 01 563 44 50 ali 041 704 445).


9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika do 30. julija 2008.