Sorodne objave

 

Vsakoletna božično-novoletna praznovanja spremlja uporaba različnih pirotehničnih izdelkov ali celo strelnega orožja. Njihova uporaba se je v zadnjih letih raztegnila na cel december in januar, pogosta pa je tudi ob drugih praznikih.

Pirotehnični izdelki so v osnovi namenjeni zabavi, žal pa so pogosto posledice nepravilne ali celo nezakonite uporabe petard telesne poškodbe, povzročitve splošne nevarnosti oziroma ogrožanja drugih, gmotna škoda, vznemirjanje državljanov, motenje miru ipd. Prav zato smo se v policiji odločili, da moramo na tem področju delovati odločno, tako represivno kot tudi preventivno.

S sprejemom pravilnika leta 1992 je bilo na normativnem področju urejeno področje nabave, prometa, preizkušanje in hrambe pirotehničnih izdelkov. Po uveljavitvi tega akta je v Sloveniji možno nabavljati pirotehnične izdelke v specializiranih trgovinah (t.i. piromarketi), ki izpolnjujejo vse pogoje in imajo izdano ustrezno dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov. Leta 1995 je bil ta pravilnik dopolnjen s časovno in krajevno omejitvijo uporabe zgolj nekaterih pirotehničnih izdelkov. Tako je uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, dovoljena v času med 26. decembrom in 2. januarjem. Toda tudi v tem času je prepovedana uporaba v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in v vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, domov za ostarele, vrtcev, šol, cerkva, kinodvoran, gledališč, na stadionih, v prevoznih sredstvih, namenjenih potniškemu prometu in na drugih površinah, kjer so športne ali kulturne prireditve, ter na mestih kjer je naključno zbrano večje število ljudi.

Pristojni organi nadzora (carina, policija, tržna inšpekcija) vsako leto decembra poostreno kontrolirajo spoštovanje predpisov s tega področja.

  • Na državni meji carina kontrolira vnos blaga, saj je v skladu z Uredbo o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99, 1/00, 45/00 in 69/00) možno pirotehnične izdelke prinesti v državo samo s poprejšnjim dovoljenjem. Takšnega dovoljenja pa ne more dobiti fizična oseba.
  • V notranjosti države policija najpogosteje ukrepa zaradi kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir, ko posameznik z uporabo pirotehničnih izdelkov stori prekršek nedostojnega vedenja ali drznega obnašanja. Policija nadira tudi, če posameznik z uporabo pirotehničnih izdelkov muči živali oziroma ravna v nasprotju z Zakonom o zaščiti živali. Poleg prekrškov pa represivno ukrepa še v vseh primerih suma kaznivih dejanj, kjer je povzročena telesna poškodba ali materialna škoda.
  • V sodelovanju s tržno inšpekcijo poteka nadzor nad prodajo pirotehničnih izdelkov. Pri tem je največ kršitev odkritih v zvezi s t.i. črno prodajo, saj je prepovedana prodaja na tržnicah, stojnicah, ob cesti ipd.


Poleg represivnih ukrepov pa dajemo velik poudarek tudi preventivnemu delu, pri katerem želimo z osveščanjem posameznih ciljnih skupin vplivati na zmanjšanje števila poškodb. Največ preventivnih akcij organizirajo lokalne skupnosti v sodelovanju s policijo. Pri tem imajo izjemno pomembno vlogo varnostni sosveti, ki v lokalni skupnosti skupaj s policijo in šolskimi ustanovami organizirajo različne oblike preventivnih aktivnosti.

V policiji smo letos načrtovali naslednje preventivne dejavnosti:

  • S predstavniki Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije smo pripravili projekt, ki smo ga poimenovali "ZVEZDA". V sodelovanju z osnovnimi šolami želimo vse učence, še posebej pa učence 5. razredov, opozoriti na nevarnosti in škodljive učinke pri uporabi pirotehničnih izdelkov. V vseh osnovnih šolah bodo imeli učenci predstavitvene ure, in sicer:
    • v vseh 5. razredih bodo obravnavanju problematike uporabe pirotehničnih sredstev namenili celo šolsko uro, pri kateri bodo sodelovali tudi vodje policijskih okolišev, oziroma drugi policisti. Vodje policijskih okolišev bodo sodelovali tudi pri drugih dejavnostih, ki jih bodo predlagale različne šole;
    • v vseh ostalih razredih bo problematika obravnavana v okviru razrednikovih ur. Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave je v ta namen pripravila preventivno gradivo, problematiko pa bodo predstavili razredniki.
  • V sodelovanju z Ministrstvom za znanost, šolstvo in šport ter Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije smo pripravili tudi plakate in nalepke, katerih osnovni namen je vzpodbuditi učence k temu, da med 1. decembrom 2001 in 5. januarjem 2002 ne bodo uporabljali pirotehničnih izdelkov, še posebej ne petard, da jih ne bodo kupovali in vzeli, če bi jim jih kdo ponudil in da bodo opozarjali vrstnike, sošolce in druge ljudi, da je prižiganje petard nevarno in neprijetno.
  • Uporaba pirotehničnih izdelkov se z leti bistveno ne zmanjšuje in kljub trudu vseh institucij vsako leto prihaja do številnih poškodb, predvsem pri otrocih. Prav zato smo se letos v policiji odločili posneti spot, ki prikazuje pravilno uporabo pirotehničnih izdelkov. Kasete bomo razdelili lokalnim medijem.


Policisti pa se bodo aktivno vključevali tudi v druge dejavnosti, ki jih bodo predlagale oziroma organizirale posamezne lokalne skupnosti ali izobraževalne ustanove.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi