Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve vabi na javno dražbo za prodajo orožja, ki bo 8. oktobra 2014, ob 10. uri, na Štefanovi ulici 2, Ljubljana. Na javni dražbi lahko sodelujejo gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje za promet z orožjem po Zakonu o orožju (trgovci).

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010,75/2012 in 50/2014), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Zakonom o orožju (Ur. l. RS, št. 23/2005 – UPB1 in 85/2009), objavlja


JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO OROŽJA

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet prodaje je različno orožje, ki je razdeljeno v 7 lotov, in sicer:

 • 1. lot (49 kos), izklicna cena z 22 % DDV je 4.465,20 evrov;
 • 2. lot (46 kos), izklicna cena z 22 % DDV je 4.965,40 evrov;
 • 3. lot (45 kos), izklicna cena z 22 % DDV je 3.318,40 evrov;
 • 4. lot (47 kos), izklicna cena z 22 % DDV je 4.135,80 evrov;
 • 5. lot (47 kos), izklicna cena z 22 % DDV je 3.294,00 evrov;
 • 6. lot (48 kos), izklicna cena z 22 % DDV je 3.818,60 evrov;
 • 7. lot (28 kos), izklicna cena z 22 % DDV je 3.452,60 evrov.

Vsak lot se prodaja skupaj.

Seznam orožja, ki je v posameznem lotu lahko zainteresirani dobijo po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Mojca Hren, tel. št. 01/428 48 25).

3. Vrsta pravnega posla
Prodaja premičnin po metodi javne dražbe.

4. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja je100,00 evrov.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba se sklene v roku 15 dni po javni dražbi. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, v sejni sobi v II. nadstropju, in sicer v sredo, 8. oktobra 2014, z začetkom ob 10. uri.
        
7. Varščina
Dražitelji morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene za posamezen lot orožja in se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, sklic na številko 28 17116-2990008-39915314 z navedbo namena nakazila: Javna dražba–orožje.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe po predhodni najavi bo potekal v četrtek, 2. 10. 2014, od 10. do 14. ure v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Službe za opremljanje in upravljanje z materialnimi sredstvi, Vodovodna 93/a, Ljubljana. Ogled je možen po predhodni telefonski najavi na tel. št. 01/428 56 27 (Samo Gostiša). Dodatne informacije v zvezi z javno dražbo so možne po e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

9. Opozorilo
Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi

 • na javni dražbi lahko sodelujejo gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje za promet z orožjem po Zakonu o orožju (trgovci), za kar predložijo dovoljenje za opravljanje dejavnosti ministra, pristojnega za notranje zadeve;
 • dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
 • dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s. p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
 • pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik;
 • pred dražbo je treba predložiti dokazilo o plačani varščini za orožje, ki ga dražijo.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.

Orožje bo prodano po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po opravljeni javni dražbi ne bodo upoštevane.