Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve kot upravljavec nepremičnin v Metliki, Murski Soboti in Petrovcih vabi na prodajo štirih stanovanj po metodi neposredne pogodbe, ki bo 27. 5. 2015, ob 9. uri, na Štefanovi ulici 2, Ljubljana.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja


PRODAJO PO METODI NEPOSREDNE POGODBE


1. Naziv in sedež organizatorja prodaje:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.


2. Opis predmeta prodaje:

 • stanovanje ID znak 1515-983-56 v Metliki, Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 82,50 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.
 • stanovanje ID znak 1515-983-82 v Metliki, Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 78,60 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.
 • stanovanje ID znak 105-1903-8 v Murski Soboti, Kocljeva ulica 12/c, v skupni izmeri 35,70 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.
 • stanovanje ID znak 14-450-8 v Petrovcih, Gornji Petrovci 33, v skupni izmeri 64,80 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred E.

Vsa stanovanja so nezasedena. Lastnik stanovanj je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.


3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja stanovanj po metodi neposredne pogodbe.


4. Cene stanovanj:

 • ID znak 1515-983-56 v Metliki, Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 82,50 m2: 40.532,25 EUR.
 • ID znak 1515-983-82 v Metliki, Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 78,60 m2: 37.497,75 EUR.
 • ID znak 105-1903-8 v Murski Soboti, Kocljeva ulica 12/c, v skupni izmeri 35,70 m2: 21.675,00 EUR.
 • ID znak 14-450-8 v Petrovcih, Gornji Petrovci 33, v skupni izmeri 64,80 m2: 25.721,00 EUR.

V te zneske ni vštet davek na promet nepremičnin.

Če bo za posamezno stanovanje zainteresiranih več ponudnikov, bo komisija izvedla pogajanja o ceni. Najnižji znesek višanja za posamezno stanovanje je 200,00 evrov.


5. Način in rok plačila:
Uspeli kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.


6. Kraj in čas prodaje:
Prodaja bo 27. 5. 2015 ob 9. uri na naslovu:* Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki pravnih oseb, ki bodo prisotni pri prodaji, morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri prodaji in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Fizične osebe, ki bodo prisotne pri prodaji, morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi zainteresirani ponudniki morajo pred pričetkom prodaje komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.


7. Višina varščine:
Ponudniki morajo najkasneje do 26. 5. 2015 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od cene za posamezno stanovanje, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer:

 • za stanovanje pod zap. št. 1: 28 17116-2990008-39913814
 • za stanovanje pod zap. št. 2: 28 17116-2990008-39913914
 • za stanovanje pod zap. št. 3 : 28 17116-2990008-39913414
 • za stanovanje pod zap. št. 4 : 28 17116-2990008-39913614

Varščina bo uspelemu kupcu vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku prodaje.


8. Podrobnejši pogoji prodaje in ogled predmeta prodaje:
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru:

 • za stanovanja pod zap. št. 1.-2.: Sonja Javeršek, tel. št. (07) 46 60 559 ali (07) 46 60 550
 • za stanovanja pod zap. št. 3.-4.: Mira Prelec, tel. št. (02) 522 43 33

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo prodaje dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52, e- naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Energetske izkaznice stanovanj so na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.


9. Ustavitev postopka:
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščino brez obresti.


10. Drugi pogoji:

 • Nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno.
 • Uspeli kupec je dolžan v roku 15 dni po končani prodaji skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo.
 • Če uspeli kupec ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
 • Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k prodaji, se varščina vrne.
 • Uspeli kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
 • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.