Sorodne objave

 

Vabljeni na ponovno javno dražbo nezasedenega stanovanja v Velenju, ki bo v torek, 27. oktobra 2015, ob 9. uri na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani. Lastnika stanovanja sta Ministrstvo za notranje zadeve in Mestna občina Velenje.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, in Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, v nadaljevanju: prodajalca, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata

 

PONOVNO JAVNO DRAŽBO

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Stanovanje, ID znak 964-3143-119, v Velenju, Šalek 91, v skupni izmeri 67,90 m2. Za stanovanjsko stavbo je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.

Stanovanje je nezasedeno. Lastnika stanovanja: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve, in Mestna občina Velenje, vsaka do ½.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja stanovanja po metodi ponovne javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena znaša 52.311,57 evra. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov prodajalcev, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računov. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas ponovne javne dražbe:

Ponovna javna dražba bo 27. oktobra 2015 ob 9. uri na naslovu:* Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.  

7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 26. oktobra 2015 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132 ter sklic 28 17116-2990008-39909815.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji ponovne javne dražbe in ogled predmeta ponovne javne dražbe:

Ogled stanovanja se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Miro Potecin, tel. št. (03) 54 26 329.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, tel. št. 01 428 44 52.

Energetska izkaznica za stanovanje je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka:

Prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:

  • Stanovanje je naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti s prodajalcema kupoprodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalca zadržita varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo (davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.