Sorodne objave

 

Obveščamo o ponovni prodaji treh stanovanj v Brežicah, Črnomlju in Velikih Blokah. Prodaja bo 17. decembra 2015, ob 9. uri na sedežu Ministrstva za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Obveščamo vas, da bomo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) izvedli ponovno prodajo treh stanovanj po metodi neposredne pogodbe, in sicer:

 1. stanovanje ID znak 1300-558-4 in 1300-558-3 (klet) v Brežicah, Stiplovškova ulica 14, v skupni izmeri 51,00 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred F
 2. stanovanje ID znak 1535-22-20 v Črnomlju, Ulica 21. oktobra 15, v skupni izmeri 56,80 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred C
 3. stanovanje ID znak 1673-31-3 v Novi vasi, Velike Bloke 3B, v skupni izmeri 86,00 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred G

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja MNZ (v nadaljevanju: komisija), v četrtek, 17. decembra 2015,* ob 9. uri na naslovu:

Ministrstvo za notranje zadeve,Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Najnižje prodajne cene za stanovanja znašajo:

 1. ID znak 1300-558-4 in 1300-558-3 (klet) v Brežicah, Stiplovškova ulica 14: 26.929,00 evra
 2. ID znak 1535-22-20 v Črnomlju, Ulica 21. oktobra 15: 20.747,00 evra
 3. ID znak 1673-31-3 v Novi vasi, Velike Bloke 3B: 26.793,00 evra

Davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo stanovanj, poravna kupec. Kupec mora stanovanje prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Stanovanja so naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane. Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Če bo za posamezno stanovanje zainteresiranih več kupcev, bo komisija izvedla pogajanja o ceni.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Zainteresirani kupci morajo za sodelovanje pri prodaji najkasneje do 16. decembra 2015 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od najnižje prodajne cene za posamezno stanovanje, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice:

 1. za stanovanje pod zap. št. 1: 28 17116-2990008-39910115
 2. za stanovanje pod zap. št. 2: 28 17116-2990008-39910315
 3. za stanovanje pod zap. št. 3: 28 17116-2990008-39910715

Varščina bo uspelemu kupcu vračunana v kupnino, kupcem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku prodaje.

Uspeli kupec je dolžan v roku 15 dni po končani prodaji skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo.

Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri prodaji. Če uspeli kupec ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. Zainteresiranim kupcem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k prodaji, se varščina vrne.

Kupci - fizične osebe, ki se bodo udeležili prodaje, morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, predstavniki pravnih oseb pa tudi pisna pooblastila za udeležbo pri prodaji. Če se zainteresirani kupec - fizična oseba udeleži prodaje v imenu druge osebe in za njegov račun, mora predložiti pisno pooblastilo te osebe.

Vsi kupci morajo pred pričetkom prodaje komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru s spodaj navedenimi kontaktnimi osebami:

 • za stanovanji pod zap. št. 1 in 2: Sonja Javeršek, tel. št. (07) 46 60 559 ali (07) 46 60 550
 • za stanovanje pod zap. št. 3: Alenka Slovenec, tel. št. (01) 361 03 36

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se zainteresiranim kupcem vrne varščino brez obresti.

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..