Sorodne objave

 

Vabimo k nakupu nepremičnine, ki je v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve, in sicer gre za vadbeni center v Kozini, na naslovu Beka 9. Prodaja po metodi neposredne pogodbe bo izvedena v torek, 23. avgusta 2016. Varščino morajo zainteresirani kupci plačati do 22. avgusta do 12. ure.

Obveščamo vas, da bomo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) izvedli ponovno prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe.

Gre za nepremičnino z ID znakom 2557-5592/0-0 (parc. št. 5592, k. o. 2557 Ocizla) - kmetijsko zemljišče v izmeri 603 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 1.476 m2, na kateri stojijo stavbe z ID znaki 2557-119, 2557-151, 2557-152 in 2557-153 na naslovu Beka 9, Kozina.

Za stavbi ID znak 2557-119 in ID znak 2557-151 je izdelana merjena energetska izkaznica št. 2016-12-28-36341 z dne 6. 3. 2016.

Za stavbi ID znak 2557-152 in ID znak 2557-153 (pomožna objekta) skladno s šesto alinejo šestega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) energetska izkaznica ni potrebna.

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja MNZ (v nadaljevanju: komisija) v torek, 23. avgusta 2016,* ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Prodajna cena za nepremičnino znaša 76.000 evrov.

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Če bo za nepremičnino zainteresiranih več kupcev, bo komisija izvedla pogajanja o ceni.

Zainteresirani kupci morajo za sodelovanje pri prodaji najkasneje do 22. avgusta 2016, do 12. ure, plačati varščino v višini 10 % od prodajne cene nepremičnine, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39905816. Varščina bo uspelemu kupcu vračunana v kupnino, kupcem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku prodaje.

Kupci - fizične osebe, ki se bodo udeležili prodaje, morajo pred začetkom prodaje komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, predstavniki pravnih oseb pa tudi pisna pooblastila za udeležbo pri prodaji. Če se zainteresirani kupec - fizična oseba udeleži prodaje v imenu druge osebe in za njegov račun, mora predložiti pisno pooblastilo te osebe.

Vsi kupci morajo pred začetkom prodaje komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Markom Kastelicem (telefonska številka (05) 613 13 01 ali gsm (051) 652 607).

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo dobite pri Mojci Pleško Grah (telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Energetska izkaznica za stavbi ID znak 2557-119 in ID znak 2557-151 na naslovu Beka 9, Kozina je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

Prodajalec lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se zainteresiranim kupcem vrne varščino brez obresti.

Drugi pogoji:

  • Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane.
  • Iz potrdila o namenski rabi št. 35011-52/2016-2 z dne 2. 3. 2016 izhaja, da na nepremičnini skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 17/2010) obstaja predkupna pravica Občine Hrpelje-Kozina. Občina Hrpelje-Kozina je izdala Potrdilo št. 35011-52/2016-8 z dne 21. 6. 2016, da predkupne pravice na nepremičnini ne uveljavlja.
  • Uspeli kupec je dolžan v roku 15 dni po končani prodaji skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
  • Če uspeli kupec ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Kupcem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k prodaji, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve in vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.