Ministrstvo za notranje zadeve prodaja motorni čoln P-89. Izhodiščna cena je 24.900 evrov, svoje ponudbe pa lahko pošljete do 4. decembra 2017.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno zbiranje ponudb.

alt

Več informacij o čolnu P-89


1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Plovilo, motorni čoln P-89, RM 850 CABIN, registrske oznake KP-600, leto izdelave 2009, znamke Yamaha, teže 2,6 tone, dolžine 9,14 m in širine 3,12 m, ugrez 0,59 m, s pripadajočo opremo. Čoln je registriran in ima veljavno plovno dovoljenje do 29. 12. 2017.

(v nadaljevanju: čoln)

Čoln se nahaja na parkirišču Policijske postaje Koper, Ljubljanska cesta 8, Koper.

Lastnik čolna je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja čolna po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščna cena za čoln znaša 24.900 evrov.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % od izhodiščne cene. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17140-2990008-39913217.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb:

Ogled čolna se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Bojanom Vatovcem, Policijska uprava Koper, mobilna številka 041 713 835, pri katerem dobite tudi vse informacije o čolnu.

7. Oblika ponudbe:

Ponujena cena za čoln mora biti izražena v evrih.

Oblika ponudbe:

Predmet: PONUDBA ZA NAKUP ČOLNA P-89, JZP
Številka zadeve: 478-64/2017 (1525-04)
Oznaka: NE ODPIRAJ - PONUDBA!

Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek / naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • ponujena cena,
 • potrdilo o plačani varščini,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
 • firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina ponujene cene za čoln. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup čolna, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za čoln.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 4. 12. 2017 do 12. ure na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 5. 2. 2018.

11. Drugi pogoji:

 • čoln so naprodaj po načelu "videno-kupljeno";
 • upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
 • ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb;
 • uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo;
 • če uspeli ponudnik ne sklene prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino;
 • če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana;
 • kupec sam na svoje stroške poskrbi za odstranitev in odvoz čolna iz mesta lokacije, navedenega v 2. točki tega besedila javnega zbiranja ponudb;
 • kupec mora čoln prevzeti in odstraniti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški hranjenja čolna v višini 30,00 EUR za vsak dan zamude;
 • ne glede na dejanski prevzem preidejo vsi stroški in riziki v zvezi s čolnom na kupca s prvim dnem po tem, ko bi kupec moral čoln prevzeti;
 • stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge stroške in dajatve, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec;
 • v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV;
 • merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
 • če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka naknadno opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 12. 2017 ob 9. uri, na naslovu: *

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: