Sorodne objave

Izjava o dostopnosti 22. september 2020
Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
Katalog IJZ 16. oktober 2008
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Prijava kaznivega dejanja policiji

Po določbah 146. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) lahko vsakdo prijavi kaznivo dejanje oziroma poda ovadbo. Kazniva dejanja so določena in opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (KZ-1).

Ovadba se poda državnemu tožilcu, lahko pa tudi policiji ali sodišču, ki sta ovadbo po določbah istega zakona dolžna sprejeti in poslati pristojnemu državnemu tožilcu. Ovadbo lahko podate kadar koli na kateri koli policijski postaji ali oddelku policije, kjer je delo ali dežurstvo praviloma organizirano in poteka 24 ur na dan. Ovadbo lahko podate kadar koli (24 ur na dan) tudi na številko 113 ali druge telefonske številke policijskih enot, ki so na razpolago v javno objavljenem telefonskem imeniku Telekoma Slovenije in na spletni strani policije. Policiji lahko podate ovadbo tudi v pisni in elektronski obliki.

Če ste se odločili, da ovadbo podate policiji, bodo policisti:

  • ovadbo, ki jo boste podali ustno, sprejeli na zapisnik o sprejemu ustne ovadbe, ki ga podpišeta ovaditelj in policist, ki je ovadbo sprejel in sestavil zapisnik. Na vašo željo oziroma zahtevo vam bodo brezplačno izročili kopijo tega zapisnika;
  • ovadbo, ki jo boste sporočili po telefonu, zabeležili v uradni zaznamek o sprejemu ovadbe, ki ga sestavi in podpiše policist, ki je vašo ovadbo po telefonu sprejel. Če boste prišli na policijsko enoto, ki je ovadbo sprejela, vam bodo tudi v tem primeru na vašo zahtevo brezplačno izročili kopijo tega uradnega zaznamka;
  • sprejeli in obravnavali tudi ovadbo, ki jo boste podali v pisni obliki. V tem primeru lahko zahtevate brezplačno pisno potrdilo, da ste policiji podali ovadbo o kaznivem dejanju. Pisno potrdilo o prijavi kaznivega dejanja policiji boste na vašo zahtevo od policije, poleg kopije zapisnika ali uradnega zaznamka o sprejemu ustne ovadbe, lahko dobili tudi v primerih ustne ovadbe;
  • sprejeli in obravnavali tudi ovadbo o kaznivem dejanju, ki jo boste posredovali v elektronski obliki preko državnega spletnega portala Republike Slovenije. V sistemu elektronske upravne zadeve namreč lahko s pomočjo že pripravljenega elektronskega obrazca za naznanitev kaznivega dejanja in vašega elektronskega podpisa policiji podate E-naznanilo kaznivega dejanja. Takoj po prejemu vaše e-ovadbe vas bodo preko sistema elektronskih upravnih zadev v državnem portalu Republike Slovenije obvestili, da je bila vaša vloga sprejeta. Pisno potrdilo, da ste policiji podali e-ovadbo, boste lahko dobili, če se boste oglasili na kateri koli policijski postaji ali policijski upravi v Sloveniji in potrdilo zahtevali.

Pri ustni ovadbi so vas policisti dolžni opozoriti na posledice krive ovadbe, in sicer, da je kriva ovadba kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Po prejemu ovadbe morajo policisti presoditi, ali obstaja razlog za sum, da je bilo kaznivo dejanje storjeno, in ukreniti vse potrebno, da se izsledi storilec tega kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrijeta ali ne pobegneta, da se odkrijejo in zavarujejo sledi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz, in da se v policijski preiskavi zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka.

Če policisti pri prejemu oziroma podaji ovadbe ugotovijo, da se ovadba nanaša na kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja na zasebno tožbo, o tem seznanijo ovaditelja in ga hkrati napotijo, da ovadbo poda pristojnemu sodišču. Če boste kot ovaditelj kljub temu vztrajali pri podaji ovadbe, bodo policisti ovadbo sprejeli na zapisnik o sprejemu ovadbe oziroma uradni zaznamek o sprejemu ovadbe in ga odstopili v nadaljnjo obravnavo pristojnemu sodišču. Če boste vložili pisno ovadbo, iz katere bo izhajal sum kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja na zasebno tožbo, jo bodo policisti prav tako odstopili pristojnemu sodišču in vas o tem tudi obvestili.

Na podlagi vaše ovadbe, (morebitnih) usmeritev državnega tožilca in v policijski preiskavi zbranih obvestil policija sestavi poročilo v dopolnitev vaše ovadbe, v katerem navede dokaze, za katere so policisti izvedeli pri njihovem zbiranju. Poročilu v dopolnitev vaše ovadbe policija priloži tudi morebitne predmete, skice, fotografije, priskrbljena poročila, zapise o tem, kaj je ukrenila in storila, uradne zaznamke, izjave in drugo gradivo, ki utegne biti koristno za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Če policisti po vložitvi poročila državnemu tožilcu v dopolnitev vaše ovadbe izvejo za nova dejstva, dokaze ali sledi kaznivega dejanja, morajo zbrati potrebna obvestila in tudi o tem poslati poročilo državnemu tožilcu. Policija pošlje poročilo državnemu tožilcu tudi, če na podlagi vaše ovadbe in v policijski preiskavi zbranih obvestil ne odkrije ali ugotovi dovolj verjetnega razloga za sum, da je bilo kaznivo dejanje storjeno oziroma da ga je storila določena oseba.

Če je bilo ovadeno dejanje storjeno na vašo škodo, vas bo policija o poteku in ugotovitvah policijske preiskave obvestila ustno ali pisno, kakor boste želeli oziroma zahtevali pri vložitvi ovadbe ali ob prvem razgovoru s policistom, če boste ovadbo vložili pisno.

***

Ne dajmo priložnosti storilcem kaznivih dejanj, da ostanejo neodkriti ali da še naprej izvršujejo kazniva dejanja tudi zato, ker jih ne ovadimo pristojnemu državnemu tožilstvu, policiji ali sodišču. Morda boste prav vi s tem, ko boste naznanili kaznivo dejanje in njegovega storilca policiji, pomembno prispevali k povrnitvi povzročene škode oškodovancem in preprečili izvrševanje novih kaznivih dejanj ter s tem povzročanje škode posameznikom in skupnosti.