Na novinarski konferenci dne 24. 4. 2007 v Novem mestu so predstavniki Policijske uprave Novo mesto in Generalne policijske uprave javnosti predstavili rezultate uspešno zaključeno skoraj trimesečno preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo prepovedanih drog heroin in kokain na območju Dolenjske in Bele Krajine.

droge02


Ob pomoči kriminalistov iz PU Ljubljana, Celje in Maribor so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto zvečer 20. 4. 2007 v Novem mestu odvzeli prostost dvema osebama, in sicer 26-letnemu državljanu Slovenije in 27-letnemu državljanu BiH z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pri prijetju so policisti zasegli 20 g heroina in 5 g kokaina ter denar, ki ga je kupec nameraval izročiti prodajalcu. Slovenski državljan je na območju Dolenjske in Bele Krajine dnevno prodajal odmerke heroina tudi do 20 osebam, bosanski državljan pa je slovenskemu prodajal heroin v količini do 20 g tudi večkrat na teden. Slovenski državljan je heroin in kokain kupoval tudi pri drugih dobaviteljih.

Kriminalisti iz Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so oba pridržali po členu 157/II Zakona o kazenskem postopku. Med pridržanjem so opravili tudi več hišnih preiskav, kjer so našlii in zasegli odmerke heroina, že pripravljene za uporabo končnih odjemalcev, in priprave, ki so bile uporabljene pri kaznivih dejanjih (mobilni telefoni in SIM kartice, gramska tehtnica, injekcijske igle, žlice ...), v enem primeru pa tudi evidenco kupcev odmerkov heroina in več kosov tablet - pomirjeval z različnimi komercialnimi imeni. Prav tako so zasegli okoli 7.200 evrov gotovine v bankovcih manjše apoenske vrednosti.


droge04


Prijeti osebi sta bili privedeni k preiskovalnemu sodniku OS v Novem mestu, ki je zanju odredil pripor. Okrožno državno tožilstvo Novo mesto pa je na Okrožnem sodišču v Novem mestu že vložilo zahtevo za preiskavo. Posebej je treba omeniti vzorno sodelovanje ODT Novo mesto in Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto v predkazenskem postopku.

Zoper oba prijeta in še zoper dve osebi so policisti ODT v Novem mestu podali kazensko ovadbo zaradi storitve 16 kaznivih dejanj, ki so jih ovadene osebe izvršile v obdobju od 23. 1. do 20. 4. 2007. Poleg že omenjenih sta bila ovadena še mladoletna državljanka in 19-letni državljan Slovenije.

S prikritimi preiskovalnimi ukrepi in na podlagi zasegov so policisti ugotovili, da je 26-letni slovenski državljan v 87 dneh preprodal najmanj 1.305 gramov prepovedane droge heroin in 87 gramov prepovedane droge kokain.Problematika prepovedanih drog

Prepovedane droge so zelo kompleksen družbeni problem, saj uživanje in odvisnost od prepovedanih drog poraja kriminaliteto, ki ima več pojavnih oblik, kot so premoženjska kazniva dejanja (tatvine, vlomi, ropi), nasilje v družini ter prekrški zoper javni red in mir. Raziskave in operativni podatki policije kažejo, da problematika prepovedanih drog v slovenskem prostoru narašča, saj se povečujeta tako povpraševanje kot tudi ponudba prepovedanih drog.

Podobne ugotovitve veljajo tudi za območje Dolenjske in Bele Krajine. Prav zato policija v svojih načrtih dela temu področju namenja posebno pozornost. Z organizacijskimi in operativnimi ukrepi, tudi na regionalni in lokalni ravni, si prizadeva s svojimi aktivnostmi zmanjšati ponudbo prepovedanih drog na ilegalnem trgu.

Preprečevanje trgovine s prepovedanimi drogami je ena izmed prioritet dela slovenske policije. Poleg odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj organiziranih kriminalnih združb, ki preko t. i. balkanske poti tudi preko območja PU Novo mesto transportirajo večje količine prepovedanih drog, je ena izmed zelo pomembnih nalog policije tudi odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ponudbe prepovedanih drog na regionalnem oz. lokalnem nivoju.

S povečano aktivnostjo policije na lokalnem nivoju so predvideni predvsem ukrepi, ki jih policija izvaja z nadzorom v cestnem prometu, z izvajanjem poostrenih nadzorov v gostinskih lokalih in na javnih prireditvah, vodje policijskih okolišev in kriminalisti izvajajo različne operativne in preventivne aktivnosti v sodelovanju s šolami (različna predavanja..), z odkrivanjem in preiskovanjem prekrškov in kaznivih dejanj s področja mamil se ukvarjajo tako policisti kot tudi lokalni kriminalisti, pomembno je sodelovanje z občani oz. vzpostavljanje partnerskega odnosa, pridobivanje in hitro preverjanje vseh pridobljenih informacij (tudi preko anonimne telefonske številke 080 1200), sodelovanje v lokalnih akcijskih skupinah, sodelovanje z nevladnimi organizacijami in podobno.

Policija ukrepa v skladu z zakonskimi določili, pri čemer v primerih, ko je posameznik obravnavan zaradi suma posesti prepovedane droge, izvede vse ukrepe za ugotavljanje prekrška v skladu z Zakonom o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, v primeru preprodaje pa je posameznik lahko obravnavan zaradi suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje ali prometa z mamili (po 196. členu Kazenskega zakonika) ali Omogočanja uživanja mamil (v skladu s197. členom KZ), kar je odvisno od konkretnega primera in obstoječih okoliščin.

Lanski statistični podatki za Slovenijo kažejo na povečevanje števila obravnavanih kaznivih dejanj in prekrškov, na čedalje večje zasežene količine najpomembnejših prepovedanih drog in na manjše število smrti kot posledice zaužitja prepovedanih drog.

Za preprečevanje ponudbe prepovedanih drog je pomembno preprečevati tudi druge oblike kriminalitete, predvsem različne vrste premoženjske kriminalitete, ki jih izvršujejo odvisniki prepovedanih drog, da bi pridobili sredstva, ki jih potem porabijo za nakup mamil. Pri tem so v ospredju tatvine in drzne tatvine, vlomi, ropi, ugotavljamo pa tudi, da v določenih primerih odvisniki sodelujejo pri izvrševanju kaznivih dejanj ilegalnega sprovajanja preko državne meje.

 

 

33. člen Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti prepovedane droge v nasprotju z določbami tega zakona. Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev ali z zaporom do 5 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo.

Skladno z določbami zakona o prekrških se sme mileje kaznovati tisti storilec prekrška iz prvega odstavka tega člena, ki ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo, in storilec prekrška iz prejšnjega odstavka, če prostovoljno vstopi v program zdravljenja uživalcev prepovedanih drog ali socialno varstvene programe, ki jih potrdita zdravstveni svet ali svet za droge.


34. člen Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami

Storilcu prekrška po tem zakonu se prepovedane droge odvzamejo brez plačila odškodnine ne glede na to, ali so bile te prepovedane droge njegova last ali pa jih je imel le v posesti.


196. člen Kazenskega zakonika (Neupravičena proizvodnja in promet z mamili)

(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj, ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša, ali posreduje pri prodaji ali nakupu, ali kako drugače neupravičeno daje v promet substance ali preparate, ki so razglašeni za mamila, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih dejanj, ali če je storilec tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.

(3) Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo opremo, material ali predhodne sestavine, za katere ve, da so namenjene za proizvodnjo mamil, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(4) Mamila in sredstva za njihovo izdelovanje ter prevozna sredstva s posebej prirejenimi prostori za transport in hrambo mamil se vzamejo.


196. člen Kazenskega zakonika (Omogočanje uživanja mamil)

(1) Kdor napelje drugega k uživanju mamila ali mu da mamilo, da ga uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za uživanje mamila ali kako drugače omogoči drugemu, da uživa mamilo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali proti več osebam, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Mamila in pripomočki za njihovo uživanje se vzamejo.


droge03