Sorodne objave

 

V sejni sobi upravne zgradbe Policijske akademije v Tacnu je danes, 18. marca 2004, potekala tiskovna konferenca, na kateri je generalni direktor policije dr. Darko Anželj s sodelavci predstavil Poročilo o delu policije za leto 2003 in prednostne naloge v letošnjem letu.

040318 LetnoPorocilo2003 Vodstvo policije predstavilo delo policije za leto 2003.


"Na delo policije so v letu 2003 vplivali tudi različni mednarodni dejavniki. Gre pa predvsem za obveznosti, ki jih je Republika Slovenija prevzela na področju mednarodnega sodelovanja, še zlasti pri vključevanju v EU in boju zoper mednarodni terorizem. Prilagajanje standardom EU je potekalo pri vzpostavljanju učinkovitega nadzora južnega dela državne meje. Veliko pozornosti je bilo namenjene izvajanju schengenskega akcijskega načrta na kadrovskem, informacijsko-telekomunikacijskem področju ter na področju vzpostavitve ustrezne infrastrukture na bodoči zunanji evropski meji," je povedal dr. Darko Anželj.

Sproščeni prometni tokovi, umiritev razmer na Balkanu in odpiranje naše države v evropski prostor so po njegovem pomemben zunanji dejavnik, ki vpliva na delo policije. Poleg številnih pozitivnih posledic, kot je npr. pretok idej in kapitala ter integracijski procesi prinašajo tudi nekatere negativne posledice na varnostnem področju, kot je na primer širitev kriminalitete in njena internacionalizacija. Pri boju zoper mednarodno kriminaliteto je bilo bistvenega pomena dobro sodelovanje s tujimi varnostnimi organi.

"Na delo policije pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kriminalitete je v letu 2003 vplivalo zmerno izobljšanje varnostnih razmer, ki se je odražalo v upadu nedovoljenih migracij, manjšem številu prijavljenih kaznivih dejanj ter manjše število mrtvih in hudo poškodovanih žrtev kaznivih dejanj. Po drugi strani pa so nekatera posebej huda kazniva dejanja zahtevala večje angažiranje policistov. Policija se je soočala z zapletenimi primeri gospodarske kriminalitete in številnimi primeri premoženjskih deliktov. Uspešnost odkrivanja in dokazovanja težjih primerov kaznivih dejanj pa je bila v veliki meri odvisna od sodelovanja policije z drugimi državnimi inštitucijami, kot je na primer državno tožilstvo," je dejal generalni direktor policije dr. Darko Anželj, ki je opozoril tudi na druga področja dela policije, kot je javni red in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in njihovega premoženja. Nacionalni program varnosti v cestnem prometu je pomembno vodilo za delo policistov na tem področju, zato je policija posvečala veliko pozornosti zagotavljanju večje stopnje varnosti v cestnem prometu, vključno s številnimi preventivnimi dejavnostmi ter povezovanju z drugimi pristojnimi državnimi ustanovami na tem področju. Na splošne varnostne razmere v cestnem prometu pa vpliva tudi obremenjena cestna infrastruktura in neizgrajeno cestno omrežje.

Slovenska policija je namenjala precej pozornosti nedovoljenim prehodom čez državno mejo, kar je že vrsto let eno od pomembnejših področij delovanja policije v EU in drugih državah v regiji.

"Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin je policijo že pred leti spodbudilo k še intenzivnejšemu spremljanju in nadziranju uporabe policijskih pooblastil, še zlasti tistih, s katerimi lahko najgloblje posežemo v človekovo integriteto. Policija se mora v čim večji meri približati lokalni skupnosti in ljudem. Kmalu pa bo začela izvajati usmeritve za obravnavo oškodovancev kaznivih dejanj. Policisti so dolžni zagotoviti ustrezno obravnavo oškodovancev različnih kaznivh dejanj, še posebej kaznivih dejanj z elementi nasilja. Ta kazniva dejanja namreč huje prizadenejo integriteto posameznika," je še dodal dr. Darko Anželj.

Na tiskovni konferenci so direktor Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Stanislav Veniger, direktor Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Stjepan Kovačevič, in namestnik generalnega direktorja policije dr. Andrej Anžič podrobno spregovorili o policijskih dejavnostih in delu policije v letu 2003 na področju javnega reda, varnosti cestnega prometa, državni meji in tujcih, sodelovanju naših policistov v mednarodnih misijah, značilnostih in novih pojavnih oblikah kriminalitete v lanskem letu in spremembah na področju zakonodaje za izboljšanje učinkovitosti dela policije. Predstavili pa so tudi druge policijske dejavnosti, kot je izobraževanje in usposabljanje, notranje preiskave in pritožbe, mednarodno sodelovanje, notranja raziskovalna dejavnost in medresorsko sodelovanje.

 

 

Besedilo in fotografija: Dean Božnik