Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci smo predstavili letno poročilo o delu policije v minulem letu, obenem pa tudi rezultate spletne ankete Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2021.

Po besedah generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja je za slovensko policijo zelo zahtevno leto: "Slovenijo je zdravstveno prizadela epidemija covida-19, ki je močno zaznamovala naše delo. Aktivnosti v takšnih izrednih okoliščinah ne moremo primerjati z nobeno situacijo v zadnjih 30 letih dela slovenske policije. Kljub oteženim razmeram pa so rezultati dela v lanskem letu spodbudno dobri, kar izkazujejo tudi statistični podatki na glavnih področjih policijskega dela, kot so zagotavljanje prometne varnosti, javnega reda in miru, varovanje meje ter odkrivanje in preprečevanje kriminalitete."

IMG 5336

Poleg generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja (na fotografiji v sredini) so statistične podatke na posameznih področjih dela povzeli še (z leve): pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije Janez Rupnik, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije mag. Matjaž Jerkič in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Podatke, zbrane s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2021, pa je predstavil dr. Aleksander Koporec Oberčkal iz Centra za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji (na fotografiji desno).

Policija v letu 2020 poleg rednih nalog opravljala še dodatne zadolžitve

"Številni vladni ukrepi so pomembno vplivali na dinamiko in organizacijo dela policije, ki je poleg rednih nalog dobila tudi nove zadolžitve za nadzorovanje izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije. Pandemska izčrpanost ljudi ob dolgotrajni javnozdravstveni krizi je pričakovano vplivala na percepcijo ljudi in s tem tudi na mnenje o sami policiji, kar seveda predstavlja dodaten izziv tudi v današnjih dneh," je uvodoma dejal dr. Olaj in dodal: "Delo je bilo izjemno zahtevno. Verjamem, da so tudi v teh razmerah policisti dokazali svojo odgovornost, strokovnost, velikokrat pa tudi strpnost glede na posamezne provokacije, ki so jih bili deležni."

Varovanje neprijavljenih javnih shodov in uporaba prisilnih sredstev

Ob pregledu dela v lanskem letu ne moremo mimo številnih neprijavljenih javnih shodov. Policisti so namreč opravili 420 varovanj javnih shodov (216 v letu 2019), kjer so se morali maksimalno angažirati, da so zagotovili varnost vseh udeležencev. Med vsemi javnimi shodi je izstopal shod 5. novembra 2020, na katerem je prišlo do nasilnih izgredov, v katerih je bilo poškodovanih več oseb. Izgrede so policisti strokovno, učinkovito in zakonito obvladali, osumljence nasilnih kaznivih dejanj pa izsledili in zoper njih podali kazenske ovadbe.

V zvezi z javnimi shodi lahko izpostavimo delo Posebne policijske enote, ki je bila v letu 2020 sklicana 357-krat, kar je sicer manj kot v letu 2019, ko je bila sklicana 404-krat. Ne drži torej očitek o njeni pretirani uporabi. Policisti so v letu 2020 uporabili 7.518 prisilnih sredstev v 3.351 primerih zoper 3.612 posameznikov, medtem ko je bilo leta 2019 uporabljenih 7.646 prisilnih sredstev v 3.478 primerih in zoper 3.956 posameznikov. Tudi ti podatki ne kažejo, da bi bila policija v zadnjem letu bolj represivna.

Naslovnica letno porocilo 2020Rezultati dela kljub oteženim razmeram v letu 2020 spodbudno dobri

Za rezultate dela v letu 2020 lahko rečemo, da so kljub oteženim razmeram spodbudno dobri, kar izkazujejo tudi statistični podatki na glavnih področjih policijskega dela, kot so zagotavljanje prometne varnosti, javnega reda in miru, varovanje meje ter odkrivanje in preprečevanje kriminalitete.

Na področju kriminalitete obravnavali najmanj kaznivih dejanj v zadnjem desetletju

Na področju kriminalitete je bilo obravnavano najmanjše število kaznivih dejanj v zadnjih desetih letih. Razglašena epidemija in sprejeti ukrepi so v preteklem letu omejili gibanje in aktivnosti ljudi, kar je imelo nedvomno vpliv tudi na gibanje kriminalitete. Preiskanost vseh kaznivih dejanj je bila 50,7-odstotna, v zadnjih desetih letih pa v povprečju 48,5-odstotna. Prioriteti policije sta še naprej zatiranje korupcije in preiskovanje gospodarske kriminalitete, na področju katere je prišlo v preteklosti do zaostankov. V zvezi s tem je generalni direktor policije ustanovil delovno skupino, ki pospešeno odpravlja zaostanke.

Tisto, kar najbolje vpliva na posameznika in občutek varnosti v državi, pa je nedvomno področje splošne kriminalitete, kjer je bila preiskanost kaznivih dejanj 47-odstotna, oziroma premoženjska kriminaliteta, kjer je bila preiskana približno tretjina kaznivih dejanj.

Ugotavljamo, da je epidemija covida-19 pospešila digitalizacijo na vseh področjih, zaradi česar se je povečalo tudi tveganje kibernetske kriminalitete, katere žrtve so vse pogosteje tudi slovenska podjetja in ustanove. Razvijanje zmogljivosti kibernetske obrambe je zato nujno. Policija se je v letu 2020 intenzivneje ukvarjala še z eno obliko kriminalitete, in sicer ekološko. Gre za povsem nove pojavne oblike kriminalitete, netipične za klasično preiskovanje organiziranega kriminala, kjer lahko nezakonito trgovanje z odpadki in njihov prevoz, še zlasti nevarnih, zelo ogrožata okolje in družbo.

Z različnimi aktivnostmi okrepili nadzor državne meje in preprečevanje nedovoljenih migracij

Zagotavljanje varnosti državne in schengenske meje ter preprečevanje nedovoljenih prehodov državne meje sta bila med glavnimi prednostnimi nalogami policije. Posebna pozornost je bila namenjena dodatni nadgradnji tehničnega varovanja državne meje ter nameščanju in vzdrževanju tovrstnih kapacitet. Na bolj obremenjenih policijskih upravah so bili policistom v pomoč pomožni policisti. Pri širšem varovanju državne meje so s policijo sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske. Na posameznih policijskih upravah so bile ustanovljene delovne skupine za preiskovanje kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države.

Sledili ciljem nacionalne resolucije o varnosti cestnega prometa in pristopili k ustanovitvi avtocestne policije

Na področju prometne varnosti smo sledili ciljem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013−2022, da število umrlih v prometnih nesrečah leta 2022 ne bi bilo večje od 70. Slovenija na daljše časovno obdobje sledi zastavljeni dinamiki, saj je v letu 2018 v prometnih nesrečah umrlo 91 udeležencev, v letu 2019 sta umrla 102 udeleženca, v letu 2020 pa je umrlo 80 udeležencev. V letu 2020 smo izvedli vse potrebne aktivnosti za ustanovitev avtocestne policije, s ciljem izboljšati prometno in splošno varnost na slovenskem avtocestnem omrežju. Poleg tega smo z laserskimi optičnimi čitalniki (skenerji) za obravnavo prometnih nesreč opremili še postaje prometne policije Murska Sobota, Novo mesto, Kranj in Nova Gorica. To je dodatno pripomoglo k hitrejši obravnavi prometnih nesreč in s tem zmanjšanju zastojev, izboljšala se je kakovost dokumentiranja krajev prometnih nesreč.

Tudi sicer v policiji nadaljujemo trend posodabljanja vozil, uniforme in druge zastarele opreme z nabavo nove, kar bistveno pripomore k razvoju novih oblik in organizacije dela.

Trend zmanjševanja števila kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru se je v letu 2020 ustavil

Področje javne reda in miru kaže, da se je negativni trend zmanjševanja števila kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru po nekaj letih ustavil; v letu 2020 je namreč policija evidentirala 18.659 kršitev, največ zaradi izzivanja ali spodbujanja k pretepu. Je pa bilo v letu 2020 največ kršitev povzročanja hrupa z akustičnimi aparati in motenja nočnega miru s hrupom v zadnjih desetih letih. To bi lahko pripisali tudi ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, zaradi katerih je bilo zadrževanje na javnih krajih omejeno in ga je bilo zato več v zasebnih prostorih.

Na Višjo policijsko šolo lani vpisanih več kandidatov

Aktivna politika in promocija zaposlovanja sta obrodili sadove. V študijskem letu 2020/21 je bilo, prvič v zgodovini Višje policijske šole, vpisanih 200 kandidatov, še enkrat več kot predhodna študijska leta s po sto vpisanimi. Letos si želimo vpisati 300 kandidatov.

Končno začeli z vzpostavljanjem novega digitalnega omrežja Tetra

Po skoraj desetletju je bila decembra 2020 podpisana pogodba za vzpostavitev novega digitalnega radijskega omrežja Tetra, ki bo končnim uporabnikom v celoti na razpolago leta 2022. Veliko naporov je bilo vloženih tudi v projekta EU: vstopno-izstopni sistem (Entry-Exit System; EES) in prenovo schengenskega informacijskega sistema (SIS II). Oba sistema bosta vzpostavljena predvidoma v začetku leta 2022.

V času koronavirusa z nasveti pomagali občanom tudi na posebni telefonski liniji

Ob razglašeni epidemiji zaradi novega koronavirusa je bila v letu 2020 vzpostavljena posebna telefonska številka in elektronski naslov, da bi z nasveti pomagali slovenskim in tujim državljanom, ki so se za odgovore o ukrepih za zajezitev covida-19 obračali tudi na policijo. V obdobju od 2. aprila do 31. decembra 2020 smo odgovorili na 141.433 vprašanj.

Ne glede na razmere bo policija tudi v prihodnje uresničevala svoje temeljno poslanstvo

Temeljna determinanta razvoja in dela policije je ne glede na razmere njeno poslanstvo, to je varovanje življenja, telesne integritete in premoženja ljudi, preprečevanje in obvladovanje varnostnih incidentov, zmanjševanje občutka strahu ljudi pred tem, da postanejo žrtve kaznivih ravnanj, in zagotavljanje javnovarnostnih razmer, ki ljudem omogočajo kakovostnejše življenje in delo.

Zato si bo policija še naprej prizadevala za zagotavljanje učinkovitega varovanja meje z vsemi razpoložljivimi viri, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, zlasti hudih in organiziranih oblik kriminalitete, gospodarske kriminalitete, korupcije, kibernetske kriminalitete in ekstremnega nasilja, ter povečanje preiskanosti na področju premoženjske kriminalitete. Nadaljevala bo z zagotavljanjem varnosti cestnega prometa in utrjevala povezanost z lokalnimi skupnostmi in drugimi subjekti pri zagotavljanju varnosti, tudi z ustanovitvijo novih policijskih postaj in vzpostavitvijo kadrovskih, prostorskih in materialno-tehničnih pogojev za razširjeno delovanje policijskih pisarn ter posodobitvijo strategije policijskega dela v skupnosti.

IMG 5328

"Še naprej bomo krepili odprtost in javnost delovanja policije. Policija bo bolj dostopna ljudem, varnost pa bomo zagotavljali z manj represivnimi ukrepi. Varnost je naša skupna dobrina in svojega dela si ne predstavljamo brez pomoči in sodelovanja državljanov. Naj zaključim z našim prepoznavnim sloganom Skupaj za varnost. Vaša policija," je nazadnje še dejal generalni direktor policije.

Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2021 − rezultati javnomenjske raziskave

Policija vsaki dve leti izvaja javnomnenjsko raziskavo, s katero poskuša ugotoviti, kakšna so stališča in mnenja prebivalcev Slovenije o njenem delu. Rezultati raziskave, ki je potekala marca letos (v analizo je bilo vključenih 11.140 vprašalnikov), so pri vseh ključnih postavkah slabši kot dve leti prej.

Zaupanje v delo policije graf

Povzetek rezultatov javnomnenjske raziskave Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2021

Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2021 (celotno poročilo)

Čeprav skoraj vsi rezultati po posameznih področjih našega dela iz letnega poročila o delu policije za leto 2020 izkazujejo izboljšanje glede na pretekla tri leta (2016, 2017 in 2018), ki so vplivala na javno mnenje, merjeno v letu 2018, pa letošnja javnomnenjska raziskava kaže trend upadanja zaupanja v policijo in poklic policista. Izmerjeno javno mnenje kaže torej ravno obratno sliko, kot jo kažejo uradni podatki iz letnega poročila (večja preiskanost kaznivih dejanj, boljša prometna varnost, krajši reakcijski čas, znatno povečanje števila prijavljenih kandidatov za policiste itd.). Kljub temu jemljemo rezultate naše javnomnenjske raziskave zelo resno, saj gre za mnenje ljudi, naših državljank in državljanov.

Zato smo takoj pristopili k pripravi ukrepov za povrnitev visoke stopnje zaupanja in višjih ocen po posameznih merjenih postavkah. Med najpomembnejšimi ukrepi je dopolnitev strategije preventivnega dela in dela v skupnosti, kjer bo večji del sprememb usmerjen v lokalno okolje. Načrtujemo okrepitev lokalnih policijskih enot in ustanovitev dveh policijskih postaj, PP Ljubljana Polje in PP Ivančna Gorica). Izboljšati želimo prijaznost in komunikacijo policistov ob stiku z občani; v ta namen bomo še dopolnili izobraževalne vsebine v Policijski akademiji; prav tako bomo v prihodnje še več aktivnosti usmerili v promocijo in medijsko predstavljanje policije oz. policijskega dela ter pojasnjevanje razlogov za izvedbo posameznih ukrepov v policijskih postopkih.

Povezane vsebine

Letna poročila o delu policije