Sorodne objave

 

V policiji smo razvili mobilno informacijsko storitev e-policist, ki bo policistom na terenu olajšala preverjanje podatkov v evidencah in izdajanje plačilnih nalogov, s tem pa tudi celotnen policijski postopek. E-policista smo danes, 16. aprila 2014, predstavili širši javnosti.

IMG 8952 zm

Projekt so predstavili namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, pomočnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi mag. Igor Vučko (na fotografiji skrajno levo) in policist Postaje prometne policije Kranj Peter Smolej (drugi z desne).


Zvočni posnetek izjave mag. Tatjane Bobnar (mp3)  

Zvočni posnetek izjave mag. Igorja Vučka (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Petra Smoleja (mp3)  


Kot je uvodoma povedala Bobnarjeva, projekt zmanjševanja administrativnih ovir v policiji poteka že od leta 2009 in vsa leta ostaja ena od prednostnih nalog Ministrstva za notranje zadeve in Policije. "Od leta 2011, ko je bilo vpeljano elektronsko spremljanje prejetih predlogov in spremljanje njihove realizacije, je bilo prejetih 138 predlogov. Delovni procesi so velikokrat obremenjeni z nepotrebnimi oz. podvajajočimi se opravili. Izkazalo se je, da večino teh podvajanj lahko odpravimo z drugačno organizacijo dela ali s spremembami informacijske podpore. V letu 2013 smo prejeli 40 predlogov za odpravo administrativnih ovir. Iz leta 2012 je bilo prenesenih še 15 predlogov, tako da smo skupaj reševali 55 predlogov. Najpomembnejši ukrep s področja odprave administrativnih bremen v letu 2013 je gotovo izpeljana prava faza projekta e-policist. Policija je tako razvila mobilno informacijsko storitev, ki bo policistom na terenu olajšala in skrajšala postopke pri preverjanju podatkov v evidencah in izdajanju plačilnih nalogov, s tem pa tudi izvedbo celotnega postopka."

Z e-policistom bi neposredno povečali čas prisotnosti policistov na terenu, razbremenili operativno-komunikacijske centre, ki za policiste vsako leto opravijo okoli 90.000 preverjanj, policijski postopki bi bili hitrejši, zmanjšalo pa bi se tudi število pritožb.


Policisti med delom na terenu sicer že uporabljajo nekaj rešitev za dostop do informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije, a je z njimi omogočena zgolj uporaba obstoječih aplikacij ter nekaj drugih rešitev, namenjenih predvsem za izvajanje mejne kontrole. Zato smo se v policiji odločili za pilotski projekt razvoja prilagojene mobilne rešitve, ki bi policistom omogočala izvedbo postopkov v mobilnih pogojih v celoti. Policija je projekt pripravila z lastnimi kadrovskimi viri in obstoječo infrastrukturo, zato ni bilo dodatnih stroškov za zunanje izvajalce. Potreben je bil le nakup mobilnih terminalov s tiskalniki.

Sprva bomo aplikacijo testirali na področju prometa. Prav tam je takšna mobilna informacijska rešitev smiselna, saj so policisti na primer v letu 2013 izdali 222.860 plačilnih nalogov, okoli 160.000 jih je bilo s področja cestnoprometnih prekrškov vročenih na terenu. Aplikacijo bodo tri mesece testirale tri enote: Postaja prometne policije Ljubljana, Postaja prometne policije Kranj in Specializirana enota za nadzor prometa. Testni fazi bo sledila evalvacija projekta, od česar je odvisna odločitev o širitvi uporabe na teh in preostalih enotah. Končni cilj pa je vpeljava rešitve za celotno policijo in vse postopke.

IMG 8957 zm


Cilji pilotskega projekta e-policist

 • razviti mobilno rešitev, ki bo policistom omogočala preverjanje oseb, listin in vozil v evidencah, in sicer na prenosni mobilni napravi na terenu,
 • razviti mobilno rešitev, ki bo policistom omogočala izvedbo celotnega postopka izdajanja plačilnega naloga na prenosni mobilni napravi na terenu v stoječem policijskem vozilu oz. njegovi neposredni okolici.

V policiji si želimo, da bi bili prebivalci čim bolj zadovoljni z našim delom, zato vedno znova iščemo nove načine in oblike dela, da bi tako v največji meri  zadovoljili  interese in potrebe ljudi po varnosti. Ankete javnega mnenja kažejo, da ljudje želijo imeti policiste v okolju, kjer živijo in delajo, kajti vidnost in navzočnost policistov deluje preventivno, v okolju pa ustvarja tudi večji občutek varnosti. Da bi se temu cilju še bolj približali, smo že letu 2011, tudi z namenom odprave administrativnih ovir, pripravili projekt Mobilna policijska postaja. Z mobilno policijsko postajo smo povečali ekonomičnost in racionalnost policijskega dela, saj lahko policisti veliko nalog (izdelava mnogih pisnih izdelkov), ki jih običajno opravijo na policijski postaji, opravijo na kraju samem v avtomobilu. Tako tudi prihranijo čas, ki bi ga drugače porabili za delo v pisarni, in so zato več časa prisotni na terenu. Pilotski projekt e-policist je nadgradnja prizadevanj za odpravo administrativnih ovir.


Pričakovani učinki projekta e-policist

Informacijska podpora izvajanja določenih policijskih postopkov je vsekakor smiselna, saj bi s pomočjo te rešitve:

 • neposredno povečali čas prisotnosti policistov na terenu,
 • razbremenili operativno-komunikacijske centre (OKC) s preverjanjem po evidencah (vsako leto namreč OKC za policiste na terenu opravi okoli 90.000 preverjanj),
 • povečali hitrost izvedbe postopka ter
 • zmanjšali število pritožb.

Poleg neposrednih učinkov obstaja še vrsta posrednih, kot so:

 • policist vnaša podatke le enkrat, saj bi se ti takoj shranjevali v zalednem sistemu (ponavljajoči podatki na t. i. povezanih podatkih se mu prepisujejo samodejno, poleg tega pa se nekateri podatki samodejno pridobivajo iz policijskih ali upravnih evidenc),
 • zmanjšuje se nezadovoljstvo z zasedenimi računalniki na enoti (morda bi se potreba po stacionarnih računalnikih celo zmanjšala),
 • osebje v enoti (pomočnik komandirja, administracija) imajo podatke, še preden se policist vrne s terena (administrativno breme bi se zaradi samodejnega prenosa zmanjšalo),
 • zmanjša se možnost napak pri vnašanju podatkov (prepisovanju),
 • ni težav s čitljivostjo rokopisov.


Kako deluje e-policist

E-policist naj bi olajšal in skrajšal preverjanje podatkov v evidencah in izdajo plačilnih nalogov, s tem pa tudi izvedbo celotnega postopka.

 1. Policist pri izvajanju postopka najprej s pomočjo mobilne informacijske storitve pridobi vse potrebne podatke iz upravnih evidenc oziroma izvede preverjanje po nacionalnih in nadnacionalnih policijskih evidencah.
 2. Nato sledi postopek priprave plačilnega naloga, ki je v okviru aplikacije zelo poenostavljen in hkrati grafično uporabniku prijazen. Postopek se zaključi z izpisom dokumenta na mobilni tiskalnik.
 3. Informacijska podpora medtem poskrbi, da se pridobljeni in vneseni podatki v postopku tudi prenesejo v ustrezne zaledne aplikacije oz. zbirke.


Projekt je pripravljen, sledita še testna faza in evalvacija

Ideja o projektu e-policist sega v leto 2008. Na podlagi odločitve vodstva Policije in podpore vodstva notranjega ministrstva se je začel pripravljati maja 2013, dokončan pa je bil konec leta 2013.

Pred nami so še testiranja na izbranih policijskih enotah. Začele so se izvajati predstavitvene delavnice za policiste, ki naj bi aplikacijo testno uporabljali. Testiranja aplikacije pa bodo trajala predvidoma tri mesece. Projekt e-policist bomo sprva testirali predvsem na področju prometa, in sicer pri postopkih, ko obravnavi prekrška sledi izdaja plačilnega naloga. Gre za postopke, ki se izvajajo na terenu, npr. v vozilu oz. njegovi bližini. Policist bo postopek, vključno z osnovnim preverjanjem podatkov (oseba, vozilo, listina) ter izdajo plačilnega naloga, v celoti izvedel s pomočjo mobilne rešitve, podatki pa bodo takoj zapisani tudi v zaledni sistem.

Pilotsko testiranje se bo izvajalo na treh enotah: Postaji prometne policije Ljubljana, Postaji prometne policije Kranj in Specializirani enoti za nadzor prometa.

Testni fazi bo sledila podrobna evalvacija projekta, od česar je odvisna odločitev o širitvi uporabe na teh in preostalih enotah. Če bo pilotski projekt potrdil pričakovane učinke (glej zgoraj), bi v nadaljevanju mobilni rešitvi dodali še preostale postopke. Končni cilj je namreč vpeljava rešitve za celotno policijo in vse postopke.

Končna odločitev bo odvisna tudi od drugih dejavnikov, tudi finančnih razmer, saj bo za realizacijo projekta treba zagotoviti ustrezna sredstva.


Policija je projekt pripravila z lastnimi kadrovskimi viri in obstoječo infrastrukturo

Projekt je nastal znotraj policije, z razpoložljivimi kadrovskimi viri in obstoječo infrastrukturo, del projekta pa je bil realiziran v sodelovanju s slovensko podružnico Microsofta in njenimi partnerji. Za izvedbo pilotskega projekta so bili zagotovljena posebna finančna sredstva za nakup opreme. Dodatnih stroškov za zunanje izvajalce ni bilo.

Projekt je razdeljen na:

 • zagotavljanje infrastrukture in zaščite (policija izvaja aktivnosti izključno z lastnimi strokovnjaki)
 • razvoj dodatnih in prilagoditev obstoječih zalednih aplikativnih rešitev (policija izvaja aktivnosti izključno z lastnimi strokovnjaki)
 • razvoj mobilne metro aplikativne rešitve (policija razvija rešitev v sodelovanju s slovensko podružnico Microsofta in njenimi partnerji (nabavljene naprave), vendar brez dodatnih stroškov za zunanje izvajalce).


Stroški in oprema, potrebna za izvedbo projekta

Stroški pilotskega projekta e-policist zajemajo zgolj stroške nabave opreme, tj. okoli 16.000 evrov (tablični računalniki, tiskalniki ter priročna oprema, kot so zaščitna torbica, priključna postaja) ter podatkovnega prenosa preko omrežja mobilne telefonije. Spomladi 2013 je bilo izvedeno javno naročilo za skupaj 14 tabličnih računalnikov in 12 mobilnih tiskalnikov. Vse ostalo je zagotovljeno v okviru obstoječe IT infrastrukture oz. z lastnimi kadrovskimi viri.

E-policist temelji na operacijskem sistemu Windows 8.1, za dostop pa se uporabljajo tablice Lenovo Thinkpad Tablet II, za tiskanje pa tiskalnike HP OfficeJet 100 Mobile Printer in Zebra RW 420 Mobile Printer.