V četrtek, 14. junija 2007, je Sektor kriminalistične policije PU Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor organiziral peti medinstitucionalni posvet Mladi in kriminal. Tokratna tema posveta je bila "Mladi - žrtve in storilci kaznivih dejanj. Ali lahko storimo kaj več?"

Posveta se je udeležilo 142 strokovnih delavcev s področja sociale, prosvete, pravosodja, zdravstva in policije.

070615-MladiInKriminal01

V uvodnih besedah je Stojan Privšek iz SKP PU Maribor pozdravil goste in udeležence posveta ter predstavil potek petega posveta. Povedal je, da je tudi letošnji posvet, tako glede števila prijav kot tudi glede števila udeležencev posveta, pokazal potrebo po tovrstnem sodelovanju. Pozdravne besede sta izrekla župan MO Maribor Franc Kangler in pomočnik direktorja PU Maribor Mirko Ploj, ki sta poudarila velik pomen reševanja tovrstnega kriminala, predvsem pa pomen usklajenosti vseh institucij, ki se ukvarjajo z otroki in mladostniki, kadar so storilci ali žrtve kaznivih dejanj.

070615-MladiInKriminal02

Izvajalci posameznih referatov so bili mag. France Prosnik iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, Vlado Maksimovič, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto SKP PU Maribor, dr. Katja Filipčič s Pravne fakultete Ljubljana, dr. Zoran Pavlovič iz Pedagoškega inštituta Ljubljana, Renato Grgurič, predstavnik hrvaške policije, in mag. Martina Jenkole iz Urada varuha človekovih pravic.

Mag. France Prosnik je na kratko osvežil spomin z dogodki iz prejšnjih posvetov.

Vlado Maksimovič je predstavil podatke glede mladoletnikov kot storilcev in mladoletnikov kot oškodovancev kaznivih dejanj. Izsledki podatkov kažejo, da trend mladoletnih osumljencev narašča, da so mladoletniki najbolj ogroženi v domačem okolju, da je odstotek mladoletnih žrtev kaznivih dejanj, ki puščajo hujše posledice za zdravje in duševni razvoj, zelo visok in da je prag tolerance do nasilja in zlorab otrok previsok.

Dr. Katja Filipčič je podala primerjavo obravnavanja kriminalitete v Sloveniji in Evropi.

Renato Grgurić je predstavil organizacijo hrvaške kriminalistične policije in njene organe za področje družinskega nasilja oz. mladoletniške kriminalitete.

Mag. Martina Jenkole je predstavila pilotski projekt Zagovornik glas otroka. Z namenom okrepitve otrok in mladostnikov v zadevah, ki se jih tičejo (v primerih, ko starši ne zmorejo ali ne morejo sodelovati - kolizija interesov), že od septembra 2005 deluje iniciativna delovna skupina najprej treh, kasneje več strokovnjakov - predstavnikov Varuha človekovih pravic, vladnih, nevladnih organizacij in otrok. Na podlagi analize stanja in ugotovitev, zbranih na strokovnem posvetu v aprilu 2006, je skupina sprejela odločitev, da najprej s pilotskim projektom pridobi odgovore na še odprta vprašanja in tako postavi temelje za umestitev zagovornika v zakonodajo. Cilj pilotskega projekta je izdelati model programa Zagovornika otrokovih pravic, ki bi ga bilo mogoče tako po vsebinski kot organizacijski zasnovi vključiti v formalnopravni sistem in s tem zagotoviti njegovo implementacijo na nacionalni ravni. Model naj bi v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah omogočal otrokom ustrezno aktivno sodelovanje v procesih odločanja.

070615-MladiInKriminal03

Po odmoru je delo udeležencev potekalo v štirih delavnicah. Delavnico, ki je obravnavala spolne zlorabe otrok in mladostnikov, je vodil dr. Zlatan Turčin, SB Maribor. Tatjana Mušič iz Generalne policijske uprave je vodila delavnico z imenom Otroci in mladostniki - storilci kaznivih dejanj. Medvrstniško nasilje je obravnavala delavnica, ki jo je vodil Jože Velec iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. Pod vodstvom Francke Premzl iz CSD Maribor pa je četrta delavnica obravnavala nasilje v družini.

V delavnicah so udeleženci izmenjali izkušnje, poskušali najti rešitve določenih težav, ki se pojavljajo na področju mladoletniškega kriminala, in sprejeli različne sklepe. Po delavnicah je sledila skupna zaključna razprava, ki jo je vodil mag. France Prosnik iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. V razpravi so predstavili ugotovitve s posameznih delavnic in ugotovili, da veliko vprašanj ostaja odprtih in nedorečenih.

Organizatorji posveta bodo s sprejetimi sklepi seznanili pristojna ministrstva, udeleženci pa so bili enotni, da so tovrstni posveti nujni in potrebni tudi v prihodnje.

 

Pripravil: Bartolo Lampret