Sorodne objave

 

Na pobudo vodstva Policijske uprave Novo mesto je bil 13. 12. 2007 organiziran posvet o varnosti med božičnimi in novoletnimi prazniki. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da je tak pristop eden od možnosti za varnejšo uporabo pirotehničnih izdelkov, tudi v okoljih z večetničnim prebivalstvom.

071218-Prazniki01Franc Zorc, vodja SUP, Bojan Tudja, podpredsednik Zveze Romov , Zoran Grm, romski svetnik


Eden izmed sklepov s sestanka, ki so se ga udeležili občinski svetniki iz romskih skupnosti Mestne občine Novo mesto in občin Črnomelj ter Metlika, predstavnik Zveze Romov in društev je bil, da so varnostne razmere na območjih z večetnično skupnostjo boljše, kot pa so bile v preteklih letih.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so obravnavali tista deviantna dejanja in dejavnike, ki so najbolj motili prebivalce v okoliških naseljih. Policisti so v sodelovanju z romsko skupnostjo in okoliškim prebivalstvom samo v letošnjem letu uspeli zmanjšati prepovedano in motečo uporabo pirotehnike in strelnega orožja za 62 %, za 17 % se je zmanjšalo število kršitev, povezanih s hrupom, za 43 % je bilo manj zadimljanja in kurjenja v romskih naseljih in kar za 28 % več je bilo zaseženih tehnično neizpravnih vozil (87), od tega 72 osebnih avtomobilov, 2 kombija, 10 koles z motorjem in 3 motorna kolesa.

Da bi prazniki, ki so pred nami, minili kar najbolj varno, so policisti PU Novo mesto izvedli in še izvajajo vrsto aktivnosti za zmanjšanje uporabe petard in drugih pirotehničnih izdelkov, katerih učinek je pok, kakor tudi uporabe strelnega orožja. Še posebej so se angažirali na območjih, kjer živi romska skupnost in kjer je pred leti prihajalo do pogostejše uporabe teh sredstev.

Prazniki02Preventivna vsebina v zvezi z uporabo pirotehničnih izdelkov


Policisti so v devetih romskih naseljih pripravili posebna predavanja o nevarni uporabe pirotehnike in nekontroliranega streljanja. Odziv na teh predavanjih je bil dober, saj so na njih sodelovali tako otroci kot njihovi starši. Pri tem se je še posebej angažirala policistka, ki izhaja iz te skupnosti in pozna razmere v njej, kakor tudi predstavnik Zveze Romov, ki je v zvezi s to temo sklical sestanek v pisarni Zveze Romov že novembra.

Prazniki03Table s preventivno vsebino


V vseh večjih romskih naseljih so na informacijskih tablah predstavljene nevarnosti v zvezi s pirotehniko, s pomočjo romskih svetnikov pa je bilo razdeljenih več opozorilnih letakov, prevedenih tudi v romski jezik. Da bi Romi kar najbolj razumeli pomen nevarnosti streljanja in pokanja, je o tem kar nekaj člankov pripravil Miklič Bogdan, ki piše prispevke za medije in ureja spletno stran Zveze Romov.

O aktivnostih policije in romske skupnosti so obveščeni tudi prebivalci, ki živijo v bližini romskih naselij oz. bližnje lokalno prebivalstvo. To tematiko je obravnaval tudi varnostni sosvet KS Bučna vas, v katerem tvorno sodelujejo tudi predstavniki Romov. Takoj po sestanku so se sestali predstavniki policije in Romov s predstavniki KS Bučna vas in jim predstavili aktivnosti, s katerimi bodo skupaj poskušali zajeziti vse moteče dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto življenja krajanov v Romskih naseli in njihovi bližini.

Vsi predstavniki romske skupnosti, tako svetniki kot predstavniki društev, so pokazali pripravljenost, da bodo po svojih močeh pomagali oz. naredili vse, da se v njihovih sredinah v kar največji meri zmanjšajo vsi deviantni pojavi in dogodki, ki so moteči za sožitje te skupnosti z ostalim lokalnim prebivalstvom. Osebno se bodo angažirali, da se omeji uporabo pirotehničnih izdelkov na zakonsko določen čas, ko je ta dovoljena. Vsem prebivalcem bodo predstavili nevarnosti uporabe strelnega orožja, s katerim lahko ogrožajo tako sebe kakor tudi vse, ki živijo na teh območjih.

Policija bo v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili intervenirala takoj in ukrepala v vseh primerih, ko bosta kršena javni red in mir ali ogrožena varnost.

Policisti bodo v prazničnih dnevih še povečali policijsko navzočnost povsod tam, kjer bo prihajalo do tovrstnih kršitev.