Sorodne objave

Projekt Mladi in kriminal 9. september 2022
Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

Sobivanje različnih etničnih in narodnostnih skupin je eden izmed pogojev za razvoj in napredek vsake družbe. K uspešnemu izgrajevanju pozitivnega odnosa med pripadniki različnih skupin lahko veliko prispevamo tudi v policiji, kjer stremimo k izgrajevanju sodobne, predsodkov osvobojene organizacije, ki si prizadeva za spoštovanje in uresničevanje človekovih pravic in svoboščin, za vse prebivalce enako.

logoSkupajZ izobraževanjem, ki je tudi podlaga uspešni socialni integraciji, lahko preprečimo in premagamo številne konflikte, saj ti velikokrat izhajajo iz neznanja, nerazumevanja in strahu pred nepoznanim. S preprečevanjem in uspešnim reševanjem konfliktov pa se izboljšuje tudi raven varnosti v državi.

V policiji zato že vrsto let skupaj z drugimi pristojnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in predstavniki romske skupnosti izvajamo programe za delo v večkulturni družbi. Skozi te programe na eni strani policistom predstavljamo življenje in kulturo Romov, njihovo zgodovino, vero, vrednote in običaje, že leta pa jih učimo tudi osnov romskega jezika. Na drugi strani pa policijo uspešno približujemo romskim skupnostim. V romskih naseljih smo pripravili že veliko preventivnih dogodkov, na katerih smo predstavili svoje delo in pristojnosti, naše naloge, dolžnosti, kdaj moramo ukrepati in zakaj.

V letu 2013 pa smo se pridružili tudi projektu Skupa-j. Ime projekta izhaja iz romske besede "skupa", ki pomeni skupaj. Romski besedi je dodana še črka "j", kar nazorno združuje romsko in slovensko besedo, ki imata enak pomen. Združitev besed pa simbolizira sodelovanje romske in slovenske skupnosti.

Zakaj projekt Skupa-j?

Da bi še izboljšali varnostni vidik sodelovanja z romskimi skupnostmi, smo se v letu 2013 pridružili tudi projektu Skupa-j, ki je namenjen premagovanju družbenih ovir, stereotipov in predsodkov na obeh straneh, s tem pa tudi krepitvi sobivanja med romskimi skupnostmi in večinskim prebivalstvom. V ta namen bomo do konca leta 2014 ob pomoči strokovnjakov iz nekaterih drugih pristojnih služb organizirali več delavnic tako za delavce policije kot tudi pripadnike romskih skupnosti.

Kako se je Policija pridružila projektu?

Služba za narodnosti, ki je bila v tistem času še pod okriljem notranjega ministrstva, je s projektom Skupa-j (Osveščanje javnih uslužbencev, Romov in širše javnosti z namenom preseganja ovir in izboljšanja kakovosti sobivanja) v okviru posebnega programa PROGRESS (2007-2013) uspešno kandidirala na razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projekta. Progress je širši program, ki finančno podpira inovativne projekte držav, s katerimi si prizadevajo izboljšati stanje na področju zaposlovanja, družbene vključenosti, socialnega varstva, enakopravnosti itd. Slovenija je tako s projektom Skupa-j kandidirala za enega izmed področij, ki se nanaša na preprečevanje diskriminacije in spodbujanje raznolikosti v družbi.

Z reorganizacijo se je Služba za narodnosti leta 2013 preoblikovala v Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Policija tako sama nadaljuje s projektom v želji, da bi spodbudili sodelovanje celotne družbe z romsko skupnostjo. Projekt Skupa-j je financiran iz evropskih sredstev iz programa PROGRESS. 

Namen projekta Skupa-j

Namen projekta je preseči družbena nerazumevanja in razlike, ki izhajajo iz etnične oz. narodnostne pripadnosti, ter dvigniti kakovost sobivanja med večinskim prebivalstvom in romskimi skupnostmi. V okviru projekta bodo zato organizirane številne delavnice, na katerih bomo skupaj spoznavali pomen predsodkov in stereotipov ter kako se jim ogniti. Učili se bomo tudi romskega in slovenskega jezika, spoznavali posebnosti romske in slovenske kulture itd. S projektom želimo:

  • preko osveščanja in izobraževanja javnih uslužbencev, ki delajo z Romi, pripadnikov romske skupnosti in širše javnosti doseči boljše razumevanje kulturnih razlik ter preseči stereotipe in predsodke,
  • nadgraditi in razvijati obstoječe politike za odpravo diskriminacije Romov in promocijo njihove enakosti, pospešiti širjenje informacij o evropski in nacionalni politiki in zakonodaji s področja nediskriminacije Romov,
  • okrepiti možnosti za izboljšanje ekonomsko-socialnega položaja pripadnikov romske skupnosti ter spodbuditi njihovo vključevanje v civilnodružbeno sfero,
  • združiti več dobrih praks na področju vključevanja romskih otrok v šole, osveščanja in krepitve vloge romskih žensk in izboljšanja kakovosti življenja Romov (s poudarkom na izboljšanju položaja žensk, otrok, starejših in invalidov).

Aktivnosti projekta Skupa-j

Projekt Skupa-j je enoleten projekt, ki je v grobem razdeljen na dva glavna dela: prvi je namenjen javnim uslužbencem (predvsem iz centrov za socialno delo), ki so v stiku z romsko populacijo, drugi del pa je namenjen pripadnikom romske skupnosti. V okviru projekta bodo v letu 2014 tako potekale naslednje aktivnosti:

Delavnice za prepoznavanje in preprečevanje nestrpnosti

Za javne uslužbence, ki delajo s pripadniki romskih skupnosti, bomo pripravili različne delavnice, na katerih bodo uslužbenci spoznavali nekatere koristne socialne veščine in pojme kot so predsodki, stereotipi, ksenofobija itd. Predvsem bodo spoznali orodja, s katerimi lahko prepoznajo in preprečijo različne oblike predsodkov in nestrpnosti. Pripravili bomo 12 usposabljanj, od tega devet v JV Sloveniji (Dolenjska, Bela krajina, Posavje) in tri v SV Sloveniji (predvidoma predvsem v Mariboru).

Učenje osnov romskega jezika

Za javne uslužbence, ki delajo s pripadniki romskih skupnosti, je poznavanje osnov romskega jezika izjemno koristno, saj lahko s tem premostijo marsikatero komunikacijsko pa tudi družbeno oviro. V sodelovanju s predavatelji in govorci, ki jim je romski jezik materni, bomo javnim uslužbencem predstavili osnove sporazumevanja v romskem jeziku, najpomebnejše in najbolj pogosto uporabljane besede ter besedne zveze itd. V okviru projekta bo potekalo šest tečajev osnov romskega jezika, od tega štirje v JV Sloveniji in dva v SV Sloveniji.

Postavitev mobilne učilnice v romskem naselju

V enem od romskih naselij bomo postavili t. i. mobilno učilnico, ki bo opremljena z igračami in didaktičnimi materiali ter tehnično opremo. V njej bodo vzgojitelji romske otroke skozi igro učili slovenskega jezika, delavnice pa bodo potekale celo leto. Poleg jezikovnih delavnic bodo v učilnicah potekale tudi druge, vsebinsko različne in praktične delavnice za romske ženske, otroke, starejše in invalide. Socialni delavci, ki poznajo lokalno okolje, bodo po dogovoru z romskimi skupnostmi pripravili šest delavnic iz tistih tem, ki bi bile za skupnost in njene člane najbolj koristne in uporabne.

 IMG 4273Povezane vsebine:

Več o sodelovanju policije z romsko skupnostjo v Sloveniji

Uporabni pojmi (stran je v delu)

Položaj Romov v Sloveniji

Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010–2015 

Protecting the Rights of Roma (brošura)

 

logoEK