Sorodne objave

Pozor, žeparji! 7. januar 2023
Projekt Mladi in kriminal 9. september 2022
 

Sobivanje različnih etničnih in narodnostnih skupin je eden izmed pogojev za razvoj in napredek vsake družbe. K uspešnemu izgrajevanju pozitivnega odnosa med pripadniki različnih skupin lahko veliko prispevamo tudi v policiji, kjer stremimo k izgrajevanju sodobne, predsodkov osvobojene organizacije, ki si prizadeva za spoštovanje in uresničevanje človekovih pravic in svoboščin, za vse prebivalce enako.

logo Skupa-jZ izobraževanjem, ki je tudi podlaga uspešne družbene integracije, lahko preprečimo in premagamo številne konflikte, saj ti velikokrat izhajajo iz neznanja, nerazumevanja in strahu pred nepoznanim. S preprečevanjem in uspešnim reševanjem konfliktov se izboljšuje tudi raven varnosti v državi.

V policiji zato že vrsto let skupaj z drugimi pristojnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in predstavniki romske skupnosti izvajamo programe za delo v večkulturni družbi. S temi programi na eni strani policistom predstavljamo življenje in kulturo Romov, njihovo zgodovino, vero, vrednote in običaje, že leta pa jih učimo tudi osnov romskega jezika. Na drugi strani policijo uspešno približujemo romskim skupnostim. V romskih naseljih smo pripravili že veliko preventivnih dogodkov, na katerih smo predstavili svoje delo in pristojnosti, naloge, dolžnosti, kdaj moramo ukrepati in zakaj.

Zakaj projekt Skupa-j?

Da bi še izboljšali varnostni vidik sodelovanja z romskimi skupnostmi, smo se v letu 2013 pridružili tudi projektu Skupa-j, ki je namenjen premagovanju družbenih ovir, stereotipov in predsodkov na obeh straneh, s tem pa tudi krepitvi sobivanja med romskimi skupnostmi in večinskim prebivalstvom. Za ta namen smo do konca leta 2014 ob pomoči strokovnjakov iz nekaterih drugih pristojnih služb organizirali več delavnic tako za delavce policije kot tudi pripadnike romskih skupnosti.

Ime projekta izhaja iz romske besede skupa, ki pomeni skupaj. Romski besedi je dodana še črka j, ki združuje romsko in slovensko besedo z enakim pomenom. Združitev besed pa simbolizira sodelovanje romske in slovenske skupnosti.

Kako se je Policija pridružila projektu?

Služba za narodnosti, ki je bila v tistem času še pod okriljem notranjega ministrstva, je s projektom Skupa-j (Osveščanje javnih uslužbencev, Romov in širše javnosti z namenom preseganja ovir in izboljšanja kakovosti sobivanja) v okviru posebnega programa Progress (2007-2013) uspešno kandidirala na razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projekta. Progress je širši program, ki finančno podpira inovativne projekte držav, s katerimi si te prizadevajo izboljšati stanje na področju zaposlovanja, družbene vključenosti, socialnega varstva, enakopravnosti itd. Slovenija je tako s projektom Skupa-j kandidirala za eno izmed področij, ki se nanaša na preprečevanje diskriminacije in spodbujanje raznolikosti v družbi.

Služba za narodnosti se je leta 2013 z reorganizacijo preoblikovala v Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Policija je tako sama nadaljevala projekt v želji, da bi spodbudili sodelovanje celotne družbe z romsko skupnostjo.

Namen projekta Skupa-j

Namen projekta je bil preseči družbeno nerazumevanje in razlike, ki izhajajo iz etnične oziroma narodnostne pripadnosti, ter izboljšati kakovost sobivanja med večinskim prebivalstvom in romskimi skupnostmi. V okviru projekta so bile organizirane številne delavnice, na katerih smo skupaj spoznavali pomen predsodkov in stereotipov ter kako se jim ogniti. Učili smo se tudi romskega in slovenskega jezika, spoznavali posebnosti romske in slovenske kulture itd. S projektom smo želeli:

  • z ozaveščanjem in izobraževanjem javnih uslužbencev, ki delajo z Romi, pripadnikov romske skupnosti in širše javnosti doseči boljše razumevanje kulturnih razlik ter preseči stereotipe in predsodke,
  • nadgraditi in razvijati obstoječe politike za odpravo diskriminacije Romov in promocijo njihove enakosti, pospešiti širjenje informacij o evropski in nacionalni politiki ter zakonodaji s področja nediskriminacije Romov,
  • okrepiti možnosti za izboljšanje ekonomsko-socialnega položaja pripadnikov romske skupnosti ter spodbuditi njihovo vključevanje v civilnodružbeno področje,
  • združiti več dobrih praks na področju vključevanja romskih otrok v šole, ozaveščanja in krepitve vloge romskih žensk ter izboljšanja kakovosti življenja Romov (s poudarkom na izboljšanju položaja žensk, otrok, starejših in invalidov).

Aktivnosti projekta Skupa-j

Skupa-j je bil enoleten projekt, razdeljen na dva glavna dela: prvi del je bil namenjen javnim uslužbencem (predvsem s centrov za socialno delo), ki so v stiku z romsko populacijo, drugi del pa je bil namenjen pripadnikom romske skupnosti. V okviru projekta so v letu 2014 tako potekale naslednje aktivnosti:

slika policista v mobilni učilnici v romskem naseljuDelavnice za prepoznavanje in preprečevanje nestrpnosti

Za javne uslužbence, ki delajo s pripadniki romskih skupnosti, smo pripravili različne delavnice, na katerih so uslužbenci spoznavali nekatere koristne socialne veščine in pojme kot so predsodki, stereotipi, ksenofobija itd. Spoznali so orodja, s katerimi lahko prepoznajo in preprečijo različne oblike predsodkov in nestrpnosti. Pripravili smo 12 usposabljanj, od tega devet v JV Sloveniji (Dolenjska, Bela krajina in Posavje) in tri v SV Sloveniji (predvidoma predvsem v Mariboru).

Učenje osnov romskega jezika

Za javne uslužbence, ki delajo s pripadniki romskih skupnosti, je poznavanje osnov romskega jezika izjemno koristno, saj lahko s tem presežejo marsikatero komunikacijsko in družbeno oviro. V sodelovanju s predavatelji in govorci, ki jim je romski jezik materni, smo javnim uslužbencem predstavili osnove sporazumevanja v romskem jeziku, najpomembnejše in najpogosteje uporabljane besede ter besedne zveze itd. V okviru projekta je potekalo šest tečajev osnov romskega jezika, od tega štirje v JV in dva v SV Sloveniji.

Postavitev mobilne učilnice v romskem naselju

V enem izmed romskih naselij smo postavili mobilno učilnico, opremljeno z igračami, didaktičnim gradivom in tehnično opremo. V njej so vzgojitelji romske otroke med igro učili slovenskega jezika, delavnice pa so potekale celo leto. Poleg jezikovnih delavnic so v učilnicah potekale tudi druge, vsebinsko različne in praktične delavnice za romske ženske, otroke, starejše in invalide. Socialni delavci, ki poznajo lokalno okolje, so po dogovoru z romskimi skupnostmi pripravili šest delavnic na teme, ki so bile za skupnost in njene člane najkoristnejše in najuporabnejše.

Povezane vsebine

Več o sodelovanju policije z romsko skupnostjo v Sloveniji
Položaj Romov v Sloveniji
Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010–2015
Protecting the Rights of Roma (brošura)

logo EU