Sorodne objave

 

Ugotovitve izrednega strokovnega nadzora nad delom policije pri varovanju šestih protestov v letih 2020 in 2021, ki ga je izvedlo ministrstvo in decembra o tem objavilo poročilo, smo v policiji minuli mesec temeljito proučili. Na podlagi podrobne analize vseh okoliščin obravnavanih primerov je bilo zaradi strokovnih nepravilnosti že opozorjenih 63 policistov, sume kaznivih dejanj 13 policistov pa še preiskuje specializirano državno tožilstvo. Pripravili smo tudi ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti.

Novinarska konferenca o izvedenih ukrepih Policije glede protestov

Podrobneje smo svoje ugotovitve in sprejete ukrepe predstavili na današnji novinarski konferenci, na kateri so sodelovali (z leve): vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav, ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik in namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc.

Junija lani odrejen izredni strokovni nadzor ministrstva nad delom policije pri varovanju šestih protestov

16. decembra 2022 je Sanja Ajanović Hovnik v funkciji ministrice za notranje zadeve izdala usmeritve in obvezna navodila za odpravo v nadzoru ugotovljenih pomanjkljivosti nad delom policije pri varovanju protestov v Ljubljani 26. maja 2020, 19. junija 2020, 25. junija 2021, 15. septembra 2021, 29. septembra 2021 in 5. oktobra 2021.

20230203 111037

Zvočni posnetek Sanje Ajanović Hovnik

"Tisto, s čimer sem danes izjemno zadovoljna, je, da je Policija v svojih postopkih že izvedla več ukrepov, ki bodo v prihodnje preprečevali, da do podobnih dogodkov ne pride. Še več teh ukrepov bo Policija v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve še izvedla. Gre za sistemske ukrepe, ki jih bomo vnesli tudi v zakonodajo in za katere skupaj verjamemo, da bodo učinkovito preprečevali, da do zlorab Policije tudi v politične namene več ne pride. Poudarjam, da ne govorimo o lovu na čarovnice. Kršitve je treba sankcionirati, vendar ob spoštovanju delovnopravne zakonodaje. Specializirano državno tožilstvo bo na podlagi že tudi začetih postopkov izpeljalo nadaljnje postopke, ki jih bomo nato v ministrstvu in Policiji spoštovali," je povedala ministrica.

V izrednem strokovnem nadzoru, ki ga je 30. junija 2022 odredila takratna ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar, so bile namreč ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti, tako sistemske kot tudi izvedbene. Na tej podlagi so bile nato izdane omenjene usmeritve, ki določajo ukrepe in naloge, ki jih je treba izvesti za odpravo ugotovljenih anomalij. Eden izmed teh ukrepov Policiji nalaga tudi, da prouči primere, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki lahko predstavljajo nezakonita ravnanja ali kršitve pogodbe o zaposlitvi, in ji v zvezi s tem nalaga, da – če obstajajo pogoji – izvede delovnopravne in druge postopke za ugotavljanje odgovornosti posameznikov.

20230203 110522

Zvočni posnetek mag. Boštjana Lindava

Mag. Lindav je uvodoma dejal, da sta tako strokovna kot laična javnost pričakovali, da bo poročilo pokazalo na določene nepravilnosti oziroma odstopanja v policijskih postopkih. "Sam sem že prej večkrat izpostavil, da morata biti zakonitost in strokovnost ob spoštovanju človekovih pravic naše osnovno vodilo, temelj delovanja policije pa zavedanje, da je primarna naloga policije zagotavljanje varnosti vsem prebivalcem. Le ob tej predpostavki lahko namreč policija uživa zaupanje ljudi, ki je nujno za naše delo. Naše vodilo mora biti vedno, da policija služi ljudem, in ne interesom katere koli politike ali kogar koli drugega. To je še posebej pomembno v času kriz, ko mora policija s svojim strokovnim in premišljenim delovanjem javnost pomirjati."

"Vedno sem se zavzemal tudi za to, da se prav vsaka anomalija preveri in da se v nadaljevanju tudi odpravi, če se izkaže, da je do nepravilnosti res prišlo, pa naj bo to zaradi napake posameznika ali pa sistemskih pomanjkljivosti. To poročilo nam je na nek način tudi nastavilo ogledalo," je poudaril.

"Gre za kompleksno materijo, zato smo pristopili k ugotavljanju dodatnih okoliščin. V določenih primerih smo namreč zaznali nekatera odstopanja, sicer pa se na generalni ravni strinjamo z ugotovitvami poročila, da je policija v določenih izpostavljenih primerih šla čez dopustno mejo," je dodal in nadaljeval: "Treba je poudariti, da je Ministrstvo za notranje zadeve poročilo o nadzoru posredovalo tudi Posebnemu oddelku SDT, ki vodi svoje postopke, pri tem pa Policija tvorno in aktivno sodeluje, zato bomo v tem delu, kar se tiče uvedbe morebitnih delovnopravnih ukrepov, še počakali na njihove ugotovitve. Posebej je treba poudariti tudi, da pa so zaradi časovne oddaljenosti dogodkov določeni delovnopravni ukrepi že zastarali."

"Sam se zavzemam za spoštovanje zakonov, ne le v smislu zakonitosti našega dela, ampak moramo tudi znotraj organizacije vse postopke peljati strokovno in zakonito. V ta namen smo se pri odločitvi glede disciplinskih oziroma delovnopravnih postopkov v povezavi z nepravilnostmi na protestih oprli tudi na primerjalni pregled desetletnega obdobja izvajanja podobnih ukrepov v policiji," je poudaril mag. Lindav.

Vse primere, v katerih MNZ ugotavlja nestrokovna in nezakonita ravnanja, smo temeljito proučili

Po izdaji ministričinih usmeritev smo v Policiji torej proučili ugotovitve, zapisane v poročilu o izrednem strokovnem nadzoru. Naše ugotovitve temeljijo na pregledu celotnega gradiva, ki ga je med nadzorom pridobilo ministrstvo. Gre za velike količine videoposnetkov, zapisov in dokumentacije. Tako smo vsestransko preverili vse okoliščine dogajanja, in sicer v treh smereh:

  • posebej z vidika v poročilu ugotovljenih strokovnih nepravilnosti, na podlagi katerih – v skladu s 4. čenom Pravil policije – vodje policijskih enot opozorijo posamezne policiste,
  • posebej z vidika v poročilu ugotovljenih sumov kaznivih dejanj, ki jih v nadaljevanju obravnava SDT RS, in
  • posebej z vidika v poročilu ugotovljenih nepravilnosti, za katere se znotraj policije uvedejo notranjevarnostni postopki.

Zaradi prepletenosti dogodkov smo morali preveriti več policijskih postopkov, ki jih je opravilo veliko število policistov. Pri tem smo ugotovili kršitve zakonov, podzakonskih predpisov in pravil stroke.

Zaradi strokovnih nepravilnosti opozorjenih 63 policistov

Zaradi strokovnih nepravilnosti je bilo do sedaj v skladu s 4. členom Pravil policije opravljenih 63 razgovorov z uslužbenci policije, v katerih smo jih opozorili na ugotovljene strokovne nepravilnosti.

Gre za nepravilnosti pri ocenjevanju skladnosti, sorazmernosti, strokovnosti in zakonitosti pri uporabi prisilnih sredstev ter strokovne nepravilnosti pri evidentiranju uporabe prisilnih sredstev, še posebej pri izvajanju policijskih pooblastil policistov PPE proti množici (ukazovanje udeležencem, poveljevanje policistom ipd.).

Za odpravo tovrstnih nepravilnosti v prihodnje smo že izvedli vrsto aktivnosti, določene pa so v teku oziroma bodo še izvedene. Tako smo že izvedli posvete in usposabljanja za policijske vodje in za delavce v operativnih štabih, za policiste PPE in druge, v pripravi so spremembe pravil delovanja operativnih štabov, aktivno pa sodelujemo tudi pri pripravi sprememb policijske zakonodaje.

Razlogi za sum storitve kaznivih dejanj za zdaj ugotovljeni za 13 policistov

Do sedaj smo ugotovili razloge za sum, da je trinajst policistov storilo kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. Za katera kazniva dejanja gre?

  • Pri varovanju protestnega shoda 26. maja 2020 je podan sum, da so trije uslužbenci storili kaznivo dejanje protipravnega odvzema prostosti (po 133. členu KZ-1),
  • pri varovanju protestnega shoda 15. septembra 2021 je pri enem uslužbencu podan sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic (po 266. členu KZ-1) in sum storitve kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti (po 133. členu KZ-1),
  • pri varovanju protestnega shoda 5. oktobra 2021 je za sedem uslužbencev podan sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic (po 266. členu KZ-1). Za enega uslužbenca je podan sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic (po 266. členu KZ-1, v povezavi s 37. členom KZ-1). Za enega uslužbenca je podan sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi (po 258. členu KZ-1).

Vse naštete primere smo odstopili Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri SDT RS.

Disciplinski postopki v povezavi z ugotovljenimi nepravilnostmi zastarali

Disciplinskih postopkov v povezavi z ugotovljenimi nepravilnostmi ni mogoče izpeljati, saj so roki za njihovo uvedbo v času, ko je mag. Lindav prevzel vodenje policije, že potekli. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 85. členu določa, da mora delodajalec najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v 6 mesecih od nastanka kršitve opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila.

20230203 110752

"Naj na koncu poudarim, da sta za normalno delo policije nujni njena stabilnost in kontinuiteta. Pri tem ima pomembno vlogo tudi politika, ki se mora zavedati pomena in vloge policije v družbi kot tiste profesionalne in karierne varnostne sile, ki zagotavlja varnost ljudem. Je pa na drugi strani tudi odgovornost policije, še posebej njenega vodstva, da to svoje poslanstvo v družbi tudi udejanja. Tu, če še enkrat poudarim, je zaupanje v policijo in policiste izrednega pomena. In to zaupanje ljudi, ne glede na njihove različnosti, in zavedanje, da smo tu zanje, mora biti cilj in zaveza vsakokratnega vodstva policije," je predstavitev sklenil v. d. generalnega direktorja policije.

20230203 112035

Zvočni posnetek odgovorov na novinarska vprašanja

Povezane vsebine

Ugotovitve izrednega nadzora nad ravnanjem policije pri varovanju protestov