Sorodne objave

 

Ostro protestiramo proti izrazito zavajajočemu poročanju nekaterih tujih medijev o dogajanju v Sloveniji v zvezi z migrantsko situacijo.

Kljub temu, da slovenska policija zelo dobro in odgovorno opravlja svoje delo, kljub temu, da policisti obvladujemo varnostno situacijo v zvezi z množičnim prihajanjem migrantov v Slovenijo, zaradi česar so varnostne razmere v državi stabilne in ne prihaja do nekontroliranih dogodkov, in čeprav je za prispele tujce v sprejemnih centrih dobro poskrbljeno kljub velikemu migracijskemu pritisku, ki smo mu izpostavljeni v zadnjem tednu, o čemer ažurno poročamo, vsi podatki pa so tudi javno dostopni, nekateri tuji mediji aktivnosti slovenske policije in drugih državnih institucij predstavljajo v izrazito negativni luči.

Ogorčeni smo, da pri obveščanju svoje javnosti ti mediji sploh ne upoštevajo uradnih obvestil z naše strani, temveč raje objavljajo povsem netočne in nepreverjene informacije, ki niso resnične. Tako na primer nikakor ne drži informacija enega od tujih medijev, da naj bi Slovenija na svoji meji gradila zid; še bolj absurdne pa so navedbe drugega tujega medija, da naj bi slovenska policija prejšnji teden pretepla 500 beguncev.

Ne vemo, od kod jim ta podatek, kajti resnica je namreč povsem nasprotna! Slovenska policija na svoji zunanji meji spoštuje pravila in vse postopke s tujci izvaja strokovno ter v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo, pri čemer posebno pozornost namenjamo ranljivim kategorijam oseb. V policiji smo zavezani k spoštovanju temeljnih načel človekovega dostojanstva in načela sorazmernosti, zato migrante obravnavamo ne glede na etnično poreklo, vero, politično prepričanje ali državo njihovega porekla in brez kakršne koli diskriminacije, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja.

V ponazoritev: doslej smo registrirali že 3.598 migrantov, pri čemer pa je bil le v dveh primerih proti posameznikoma, ki sta na mejnem prehodu kršila javni red in mir, uporabljen plinski razpršilec; pri tem tudi ni bil nihče poškodovan. Tudi glede domnevnega zidu na meji je poročanje tujih medijev neetično, nekorektno in neprofesionalno! Prehajanje državne meje je zaradi obvladovanja migrantskega toka v skladu s schengenskimi pravili resda pod večjim nazorom, a mejni prehodi niso zaprti in prestopanje meje za ves potniški in tovorni promet še naprej poteka nemoteno.

Ob vseh javno dostopnih informacijah, ki jih vsakodnevno posredujemo domači in tuji javnosti, pričakujemo, da bodo mediji korektno poročali o dogajanju v zvezi z migracijami v Sloveniji.

V zvezi s tem objavljamo tudi odziv, ki ga je pripravil UKOM, vladni urad za komuniciranje: Slovenija ne gradi zidu na meji, La Slovenia non sta costruendo un muro sul confine  

 * * *

Police react to negative and misleading reports by some foreign media

The police are outraged by heavily biased reports in some media on the events in Slovenia relating to the migrant situation.

The Slovenian police are doing their job with a high level of professionalism and responsibility. Police officers are doing their utmost to control the security situation in connection with the influx of migrants to Slovenia. They have succeeded in averting any uncontrolled situation. Even though large number of migrants kept arriving in the last few days, they are well looked after at reception centres. The police have posted regular updates on the developments on their website. Yet, some foreign media choose to present the activities of the Slovenian police and other institutions in a decidedly negative light.

We are disappointed that, when informing their public, these media pay no attention to our official notices and press releases but choose to publish inaccurate and unverified information instead. For example, it is absolutely not true that Slovenia is building a wall along the border. Even more absurd are the claims made by another media outlet that the Slovenian police beat up 500 refugees last week.

We do not know where this information came from for it could not be further from the truth.  

The Slovenian police observe the rules and carry out all the procedures with foreigners in a professional manner and in accordance with the national and European legislation, devoting special attention to vulnerable categories. In the police we are committed to respecting the fundamental principles of human dignity and the principle of proportionality, and treat all migrants in the same way irrespective of their ethnic origin, religion, political opinions or country of origin, and without any discrimination, and inhumane or humiliating treatment.

To illustrate: so far we have registered 3,598 migrants, and there have been only two cases when pepper spray was used against individuals who breached public order at the border crossing point; no one was hurt. Also the reports on a wall being built were unethical, incorrect and unprofessional. It is true that the crossing of the state border is subject to increased control in order to manage the flow of migrants in accordance with the Schengen rules, but border crossing points are open and the crossing of the border is unhindered for all passenger and freight traffic.

With all the publicly available information that is released to the domestic and international public on a daily basis, it would be reasonable to expect correct and accurate media reporting on the migration-related events in Slovenia.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi