Sorodne objave

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, prodaja parcelo št. 1449/115, k.o. 2477 Zagon po metodi neposredne pogodbe. Ponudniki morajo ponudbo poslati najkasneje do torka, 25. 9. 2018, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Naprodaj je:

  • Nepremičnina parc. št. 1449/115, k.o. 2477 Zagon - pozidano zemljišče v izmeri 161 m2. Nepremičnina po osnovni namenski rabi spada v območje stavbnih zemljišč in v območjeproizvodnih dejavnosti (prostorska enota P3: površine namenjene gradnji objektov gospodarskih dejavnosti); podrobnejša namenska raba je razvidna iz OPPN za območje POCVeliki Otok (Ur. l. RS, št. 29/12, 22/17).

Več informacij v dokumentu 

Obrazec 

Grafična priloga 

Javne dražbe, nakup in prodaja službenih živali in (ne)premičnin