Sporočila za javnost

Na območju policijske uprave so za neposredno opravljanje nalog policije na določenem območju ali za določeno področje dela policijske uprave ustanovljene policijske postaje.

Seznam policijskih postaj

V Sloveniji je 99 policijskih postaj.

Poiščite naslove, telefonske številke in druge kontakte policijskih enot na posameznih policijskih upravah: Seznam vseh policijskih postaj.


"Vrste" policijskih postaj

Naloge policije na določenem območju ali področju dela policijske uprave opravljajo različne "vrste" policijskih postaj, na primer: (območna) policijska postaja, postaja prometne policije, postaja mejne policije, postaja vodnikov službenih psov, policijska postaja za izravnalne ukrepe ...  Policijske postaje so torej lahko:

Načelnik

Policijske postaje vodijo načelniki. Načelnik policijske postaje vodi policijsko postajo, načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje opravljanje dela iz pristojnosti policijske postaje, zagotavlja zakonito, učinkovito in pravočasno opravljanje nalog, odreja ukrepe in odloča v skladu z zakoni in pooblastili, ki jih nanj prenese direktor policijske uprave. Načelnik policijske postaje je za svoje delo, stanje na policijski postaji in delo policijske postaje odgovoren direktorju policijske uprave.

Policijska pisarna

Posebna metoda policijskega dela so policijske pisarne. Gre za delovni prostor, namenjen policijskemu delu. Poudarek pri tej metodi dela je na svetovanju, sprejemanju obvestil, zbiranju informacij in na drugih opravilih, ki niso vezana na interventno ukrepanje policije. Tipičen primer lokacije policijske pisarne je na primer smučičšče.

Policijski okoliš

Policija izvaja svojo dejavnost na območju ene ali več občin, razdeljenem na policijske okoliše. Vodje policijskih okolišev zagotavljajo razne oblike pomoči, opravljajo preventivno dejavnost, sodelujejo z državljani, organi lokalne oblasti, podjetji in drugimi subjekti. Več o tem: Vodje policijskih okolišev

Skupine znotraj postaj

Znotraj nekaterih, t. i. kombiniranih policijskih postaj sta organizirani tudi skupini (skupina za mejno kontrolo in skupina za varovanje državne meje), ki nista organizacijski enoti, temveč "obliki dela", ki izhajata iz Schengenskega akcijskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev ter podpisanih protokolov.

Na Postaji letališke policije Brnik pa sta organizirani skupina za varnostne naloge in skupina za operativne naloge, ki prav tako nista organizacijski enoti, temveč "obliki dela", ki izhajata iz Schengenskega akcijskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev ter podpisanih protokolov. 

Povezane vsebine

Seznam vseh policijskih postaj v Sloveniji

Samostojna policijska postaja - projekt

Mobilna policijska postaja - projekt