Vlada RS je na svoji zadnji redni seji v sredo, 12. decembra 2012, potrdila predlog novele Zakona o prekrških (ZP-1H). Ta osebam, udeleženim v postopku o prekršku, prinaša številne poenostavitve.

Najpomembnejši cilji predloga novele Zakona o prekrških (ZP-1), ki jo je potrdila vlada, so:

 • poenostavitev postopkov o prekrških in hkrati tudi poenostavitev poslovanja prekrškovnih organov, kar zagotavlja večjo ekonomičnost pri delu pristojnih organov ter zmanjšanje  obremenitev državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti,
 • učinkovitejše izvrševanje odločb o prekrških, predvsem z lažjim poravnavanjem izrečenih glob in stroškov postopka, vključno s sodnimi taksami,
 • v pravni red RS se prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, in na tej podlagi omogoča poenostavljeno reševanje kršitev, storjenih z vozili, registriranimi v drugih državah članicah EU.


Bistvene novosti, ki so pomembne za osebe, udeležene v postopku o prekršku, so:

 • krajši (dveletni) rok za izbris kazenskih točk,
 • krajši rok za izdajo plačilnega naloga za prekršek, ugotovljen s stacionarnimi ali premičnimi napravami za ugotavljanje prekoračitve hitrosti, saj se spreminja na 30 dni, in ne več v dveh letih,
 • uvaja se možnost plačila stroškov postopka na obroke, tako kot sedaj že velja za plačilo globe,
 • razširja se pojem prekrška neznatnega pomena in s tem omogoča prekrškovnim organom širše možnosti za izrekanje opozorilnih sankcij namesto denarnih glob,
 • uvaja se enoten plačilni nalog, ki omogoča hitrejše odločanje o kršitvah, pri tem pa se ohranjajo vse pravice kršitelja do sodelovanja v postopku in do pravnih sredstev,
 • dopolnjene so določbe glede obvestila o prekršku s področja ustavljanja in parkiranja vozil tako, da se omogoča takojšnje plačilo globe, brez naknadne izdaje plačilnega naloga, brez plačila stroškov postopka in vpisa prekrška v evidenco o prekrških (če globa v 8 dneh ni plačana, pa to nima posledic za kršitelja, pomeni le, da se izvede običajni postopek z izdajo plačilnega naloga),
 • sodne takse, ki se plačujejo v postopku o prekršku, bodo določene že v odločbi, s katero je odločeno o prekršku, ne bo več potreben posebni nalog za plačilo sodne takse,
 • olajšano bo plačevanje globe in stroškov postopka na ustrezne račune, v okviru tehničnih možnosti tudi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi,
 • omogoča se sodišču, da iz utemeljenih razlogov ne določi uklonilnega zapora ali da ustavi njegovo izvrševanje, če bi bil ta ukrep nesorazmeren glede na okoliščine, zaradi katerih globa ni bila plačana,
 • postopek za izrek uklonilnega zapora po novem ne bo dopusten, če gre za neplačano globo, ki ne presega 120 evrov, kar pomeni, da se v večji meri upoštevajo tudi socialne razmere,
 • z novim (7.a) poglavjem zakona je urejen postopek v primeru prekrškov, ki jih storijo storilci z registriranim motornim vozilom v drugi državi članici Evropske unije, kar pomeni, da bodo glede obravnavanja tuji vozniki v večji meri izenačeni z domačimi,
 • odpravljajo se nekatere pomanjkljivosti pri izvajanju pogojne odložitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk.