Sorodne objave

Policijska pooblastila 16. oktober 2008
 

V zvezi z današnjim pozivom Sindikata policistov Slovenije, naj se policisti namesto glob odločajo raje za opozorila in opomine, v policiji pojasnjujemo, da se lahko predlog sindikata nanaša izključno na prekrške neznatnega pomena, za katere imajo policisti pod določenimi pogoji diskrecijsko pravico, da izrečejo zgolj opozorilo oz. opomin.

Policisti so namreč dolžni opravljati naloge, določene z Zakonom o policiji (kot npr. varovati življenje, osebno varnost in premoženje ljudi, preprečevati, odkrivati in preiskovati kazniva dejanja in prekrške idr.), pri čemer morajo ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne svoboščine.

Da lahko policisti učinkovito in uspešno opravljajo te naloge, pa jim omogočajo z zakonom določeni ukrepi oz. policijska pooblastila. Eno takih pooblastil je tudi opozorilo, ki sodi med najmilejše policijske ukrepe, medtem ko je opomin ena od možnih sankcij za prekrške.

Toda za izrek opozorila morajo biti izpolnjeni točno določeni zakonski pogoji, npr. da je bilo izrečeno v preventivnem smislu, če do kršitve še ni prišlo, kadar pa je do kršitve že prišlo, pa lahko policist v skladu z Zakonom o prekrških (53. člen) izreče opozorilo samo, če ugotovi, da je šlo za prekršek neznatnega pomena, in če oceni, da bo opozorilo zadosten ukrep.

Podobno morajo biti točno določeni zakonski pogoji izpolnjeni tudi za izrek opomina (21. člen Zakona o prekrških).

Zakon je skratka jasen in policisti se lahko za izrek opozoril in opominov namesto glob odločajo le v okviru zakonskih možnosti.