Center za tujce opravlja naloge na področjih:

 • sprejema in nastanitve tujcev, ugotavljanja identitete ter vodenja evidence o nastanitvi;
 • odločanja o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji;
 • odločanja o načinu vračanja in o milejših ukrepih pri nastanitvi;
 • pridobivanja dokumentov za tujce ter organizacije vračanja;
 • zagotavljanja prehrane ter zdravstvene in socialne oskrbe;
 • zagotavljanja hišnega reda in ukrepanja ob kaznivih dejanjih in kršitvah javnega reda;
 • skrbi za ustrezno zakonsko določeno finančno-materialno poslovanje v zvezi s tujci;
 • izvajanja strožjega policijskega nadzora;
 • neposrednega spremstva in prevoza tujcev;
 • izvajanja sanitarnodezinfekcijskih postopkov;
 • izvajanja dela z mladoletnimi tujci v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah;
 • izdaje dovolilnic in odrejanja ukrepov tujcem s posebnimi potrebami;
 • organizacije življenja in dejavnosti tujcev v objektu;
 • nadzora zdravstvenega in sanitarnega stanja v objektih;
 • zagotavljanja prehrane tujcev, oblačil, higienskih pripomočkov in posteljnine;
 • varovanja objekta, tujcev in zaposlenih;
 • priprave in izvajanja projektov za črpanje sredstev iz skladov EU.

Opravlja naloge prekrškovnega organa.

Pri izvajanju nalog sodeluje z zdravstvenimi institucijami, inštitutom za varovanje zdravja, sanitarnim inšpektoratom, nevladnimi organizacijami in drugimi organi in organizacijami ter s tujimi veleposlaništvi, tujimi varnostnimi organi in mednarodnimi institucijami. 

Kdo je lahko nastanjen v Centru za tujce?

 1. Tujci, ki so nezakonito v Republiki Sloveniji:
  • tujci, ki ne zapustijo države v določenem roku in jih ni mogoče takoj odstraniti iz države (76., 138. člen Zakona o tujcih (ZTuj-2)),
  • tujci, katerih istovetnost ni znana (76. člen (2) Zakona o tujcih (ZTuj-2)),
  • tujci, ki imajo izrečen izgon (69., 70., 76., 138. člen Zakona o tujcih (ZTuj-2)),
  • mladoletni tujci brez spremstva (82. člen Zakona o tujcih (ZTuj-2)),
  • tujci, ki so v RS nezakonito in čakajo na odstranitev po meddržavnem sporazumu do predaje tujim varnostnim organom,
  • tujci, ki so v postopku odstranitve, ali tujci, ki niso zapustili RS in so ponovno zaprosili za mednarodno zaščito
   (56. člen Zakona o mednarodni zaščiti).

 2. Prosilci za za mednarodno zaščito:
  • prosilci za za mednarodno zaščito, ki jim je s sklepom na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti omejeno gibanje (51. člen Zakona o mednarodni zaščiti),
  • prosilci za mednarodno zaščito, ki jim je bil izdan sklep na podlagi Uredbe Sveta (ES) (51. člen Zakona o mednarodni zaščiti). 

Oblike nastanitve

 • V Centru

  V Centru za tujce je možen sprejem in nastanitev do 220 tujcev. Namestitev oz. nastanitev je primerna za moške, ženske, mladoletnike in družine, ki so nastanjeni na ločenih oddelkih.

  V centru je tujcem zagotovljena osnovna, psihosocialna in zdravstvena oskrba. Tujci imajo med bivanjem v Centru za tujce možnost vsakodnevnega druženja znotraj oddelkov, rekreiranja, gibanja na svežem zraku, obiskov, razgovorov, kontaktov z nevladnimi organizacijami idr. Posebno pozornost namenjamo ranljivim kategorijam tujcev, kot so otroci, mladoletniki brez spremstva, ženske, starejši ipd. Šoloobvezni otroci so med nastanitvijo vključeni v osnovno šolo v Postojni.

 • Zunaj Centra

  • V socialnovarstvenem zavodu ali drugem ustreznem institucionalnem varstvu (76. člen (5) Zakona o tujcih (ZTuj-2)).
  • Milejši ukrep - policija dovoli tujcu bivanje zunaj centra, pri čemer mu lahko določi kraj bivanja; obveznost rednega javljanja najbližji policijski postaji (81. člen Zakona o tujcih (ZTuj-2)).
  • Dovolitev zadrževanja - dovoljenje tujcu, da začasno ostane v Republiki Sloveniji (73. člen Zakona o tujcih (ZTuj-2)).
  • Dovoljenje za izhod - izjemoma se tujcu dovoli gibanje zunaj območja centra (18. člen dodatnih ukrepov Hišnega reda v objektih in prostorih Ministrstva za notranje zadeve za objekt Centra za tujce).