Sorodne objave

 

Uničevanje spominskih plošč, klopi, igral na otroških igriščih, dreves in parkov, skrunitev grobov, razbijanje okrasnih plošč na zidovih, razbijanje šip in uličnih svetilk, pisanje po zidovih, prevračanje smetnjakov, uničevanje prometnih in drugih znakov, parkiranih avtomobilov, metanje kamnov v mimovozeča vozila in okna vlakov, nastavljanje skal na železniške proge ipd.

slika razbitega steklaVse našteto je postalo nekako del našega vsakdana, vendar nikakor ne nekaj, s čimer bi se lahko kar tako sprijaznili, saj vandalizem poleg neposrednih posledic v okolju pušča tudi motnje v družbenih odnosih in lahko vodi v brezbrižnost, strah in razkroj. Vse oblike vandalizma so nesprejemljive in jih moramo kot takšne obsoditi, saj lahko sicer prerastejo v ravnanja, ki neposredno vplivajo na občutek varnosti v posameznem okolju.

Številne oblike vandalizma so prekrški in kazniva dejanja

Vandalizem škodljivo vpliva na vsakdanje življenje in medsebojne odnose, ruši občutek varnosti in uničuje dobro počutje v okolju. Kazenski zakonik Republike Slovenije kaznivega dejanja vandalizem ne definira kot posebno kaznivo dejanje, ampak se kot nesprejemljiva oblika ravnanja v družbi lahko obravnava kot prekršek ali kaznivo dejanje glede na namen izvršitve dejanja ter posledico oziroma posledice tega dejanja.

Tako se vandalizem v Sloveniji obravnava in sankcionira znotraj kaznivih dejanj zoper premoženje (npr. poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega ali zgodovinskega pomena, ali naravne znamenitosti, poškodovanje tuje stvari itd.), kaznivih dejanj zoper javni red in mir (npr. skrunitev grobov), kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženje (npr. poškodovanje ali uničenje javnih naprav) itd. 

V posameznih primerih policisti izvedejo tudi ukrepe v skladu s 16. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki določa, da je prekršek, kdor namerno poškoduje, prevrne, odstrani ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravna s spominskimi ploščami in  objekti javne infrastrukture.

Razlogi za vandalska dejanja

slika grafitov na steni

Vandalizem je včasih posledica prikritih napetosti v družbi oziroma odsev splošnega družbenega stanja in težav. Na njegove pojavne oblike vpliva tudi zloraba alkohola ali drugih prepovedanih substanc. Mnogi se sami ali združeni v skupine agresivno vedejo do okolice in tako poskušajo prikazati svoj pomen za družbo, ravnanja pa lahko izhajajo iz napačnih vedenjskih vzorcev.

Vandalizem v okviru športnih prireditev je večinoma povezan z organiziranimi navijaškimi skupinami, ki s takšnimi ravnanji poskušajo prikazati svojo agresijo – seveda so vsa ta ravnanja napačna!

Na pojavne oblike vandalizma lahko vpliva družba s svojimi aktivnostmi, in sicer tako, da obsodi vsa ravnanja, ki so nesprejemljiva.

Posledice vandalizma nosimo vsi

  • Razbite svetilke ne kazijo le okolja, ampak tudi otežujejo gibanje ponoči in ne zagotavljajo občutka varnosti.
  • Premaknjeni, poškodovani ali odstranjeni prometni znaki povzročajo nevarnost za vse udeležence v prometu.
  • Skale na železniški progi, razbita okna vlakov, goreče zavese in sedeži vagonov lahko povzročajo nevarnost za vse potnike.
  • Prevrnjeni smetnjaki lahko ogrožajo pešce ali voznike.
  • Uničeni spomeniki pomenijo neposreden napad na kulturne dobrine nekega naroda in ne prizadenejo le nas, ampak tudi naše potomce.
  • Poškodovana igrala na otroških igriščih so nevarna za otroke in preprečujejo njihovo sprostitev.
  • Uničene cvetlične gredice in polomljene drevesne veje, klopi, vržene v jezera, kazijo naše okolje in škodijo vsem.
  • Otroci se lahko poškodujejo z razbito steklovino ali uporabljeno injekcijsko iglo, ki jo je prejšnji večer morda odvrgla skupina mladostnikov.
  • Neprimerno navijanje organiziranih navijaških skupin moti druge gledalce.
  • Različne pojavne oblike vandalizma slabo vplivajo tudi na turizem.
slika grafitov na lokomotivi risba razbite steklenice in poškodovane pločeinke slika črepinj ob steni

Včasih je škoda nepopravljiva

Čeprav se navedene pojavne oblike vandalizma med seboj razlikujejo in bi lahko našteli še vrsto drugih ravnanj, imajo vsa nekaj skupnega - poškodovanje ali uničenje stvari. Če je škoda povzročena vam, boste zanjo plačali sami, če pa so poškodovane javne dobrine, bomo plačali vsi davkoplačevalci.

Nekaterih vrst škode, še posebno na spomenikih in naravnih dobrinah, ni mogoče izraziti v denarju in je pogosto tudi ni več mogoče popraviti. Zato si prizadevajmo, da bi nam skupaj uspelo doseči višjo kulturno zavest ljudi.

Preprečimo vandalizem

vandalizem - slika poškodovanih panojev s slikami

Vsega ne moremo odpraviti s kaznijo. Kazen je izhod, s katerim preprečujemo nevarno ravnanje, dolgoročna rešitev pa je ustvarjanje takšnih razmer, da do nesprejemljivih ravnanj ne bo prihajalo. Treba je odkriti vzroke takšnega ravnanja in jih odpraviti. Poskrbimo za to v svojem okolju, posvetimo se otrokom in mladini, omogočimo jim ustvarjalno sproščanje napetosti ter načrtno lepšanje praznih in pustih betonskih zidov.

Vsa neprimerna ravnanja v družbi je treba obsoditi in si ob tem prizadevati, da se spremenijo vzorci ravnanj posameznikov in skupin, ki menijo, da so takšna ravnanja sprejemljiva. Zato ob vandalskih dejanjih nikoli ne ostanite brezbrižni, češ saj to ni moje, to se me ne tiče in podobno.

Če opazite, da se nekdo vandalsko obnaša, ga poskušajte opozoriti, naj tega ne počne. Če presodite, da vašega poziva ne bo upošteval, pokličite policijo.

animirana slika mobilnega telefona

Klic v sili 113    ali

anonimni 080-1200


Policija mora v vseh primerih izvesti vse aktivnosti, da se takšna ravnanja preprečijo oziroma da se odkrijejo storilci. Zato poskušamo svoje aktivnosti usmerjati na območja, kjer pogosteje prihaja do takšnih ravnanj, da bi jih tudi tako preprečili.

Bodite vzor svojim otrokom, sosedom in drugim sodržavljanom. Zavedajte se posledic neprimernih ravnanj in nam pomagajte pri preprečevanju in odkrivanju storilcev različnih pojavnih oblik vandalizma. Čisto in lepo urejeno okolje, prijazni in gostoljubni ljudje, zdravo življenjsko okolje ter dobri medsebojni odnosi so pogoj za kakovostno življenje in preživljanje časa. Prepričani smo, da nam skupaj lahko uspe.

Povezane vsebine

Varnost premoženja