kodeks naslovnicaKodeks policijske etike vsebuje splošni določbi in temeljna načela, določa odnose med policisti(1) ter odnos policistov do ljudi, državnih organov, nevladnih organizacij in drugih ustanov. Predstavlja moralno-etične standarde policije in nadgradnjo Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Kodeks je namenjen ozaveščanju policistov o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi etičnega oziroma moralnega ravnanja v praksi.

Priloga kodeksa je seznam vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo policije.

 

 

Splošni določbi

1. člen

Kodeks policijske etike izraža voljo in željo vseh nas slovenskih policistov po zakonitem, strokovnem, pravičnem, vljudnem in korektnem delu ter človeškem ravnanju.

2. člen

Policisti zagotavljamo varovanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri zakonitem poseganju vanje spoštujemo človekovo osebnost in dostojanstvo.

Človekovo osebnost in dostojanstvo smo dolžni varovati tudi s preprečevanjem kakršnega koli nasilja, nečloveškega ravnanja in drugih dejanj, ki so ponižujoča do ljudi.

Svoje poslanstvo opravljamo z avtoriteto argumenta in ne z argumentom moči.


Temeljna načela

Spoštovanje enakosti pred zakonom

3. člen

Policisti v postopkih skrbimo, da so vsem zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj ali katero koli drugo osebno okoliščino.

Varovanje ugleda

4. člen

Policisti pri opravljanju svojega dela in v zasebnem življenju skrbimo za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije. Posebej skrbimo za krepitev integritete v policijski organizaciji. Pri svojem delu smo načelni, dosledni, odločni, vztrajni, pravični, strokovni, pri stiku z ljudmi, državnimi organi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami pa vljudni in korektni.

 Nepodkupljivost

5. člen

Policisti zase ali za drugega ne zahtevamo nobenih privilegijev in smo nedovzetni za vse oblike podkupovanja.

Javnost dela

6. člen

Policisti si z javnim, zakonitim, strokovnim, pravičnim, vljudnim in korektnim delom pridobivamo naklonjenost, ugled in spoštovanje javnosti ter javnost sprejemamo kot obliko nadzora nad svojim delom.

Profesionalnost, strokovnost in neodvisnost

7. člen

Policisti se za profesionalno opravljanje nalog ustrezno izobražujemo, strokovno usposabljamo in izpopolnjujemo, si širimo splošno razgledanost in razvijamo znanja, potrebna za opravljanje uradnih nalog.

Policisti se lahko združujemo v sindikalna, strokovna in druga podobna združenja v državi in tujini. Naše profesionalno ravnanje ne sme biti odvisno od političnega prepričanja in svetovnega nazora.

Varovanje poklicne tajnosti

8. člen

Policisti varujemo poklicno tajnost in neupravičeno ne uporabljamo ter ne razkrivamo podatkov in informacij, do katerih smo prišli pri opravljanju uradnih nalog. Pri svojem delu, tudi pri obveščanju javnosti, smo ustrezno diskretni.

Medsebojni odnosi

9. člen

Odnosi med nami temeljijo na medsebojnem spoštovanju, vzajemni in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu, dobronamerni kritiki ter dobri komunikaciji.

Takim odnosom so tuji pojavi lažne solidarnosti, poniževanja, podcenjevanja in zapostavljanja.

Spoštovanje kodeksa

10. člen

Policisti smo dolžni ravnati v skladu s tem kodeksom, zato smo z njim seznanjeni. Zavedamo se moralne odgovornosti in moralnih posledic kršitev kodeksa.

Sprejemanje in spreminjanje določil kodeksa

11. člen

Etični kodeks sprejme in spreminja reprezentativni sindikat policistov s soglasjem generalnega direktorja policije.

Spremembe določil lahko predlagata reprezentativni sindikat in generalni direktor policije.


Končne določbe

12. člen

Načela kodeksa se upoštevajo v vseh varnostnih razmerah.

13. člen

Določila kodeksa so zajeta v programih izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v policiji.

14. člen

Kodeks policijske etike velja od dneva sprejema, 9. oktobra 2008.
 

Opomba: (1) Izraz policist, policisti se uporablja za osebe ženskega in moškega spola.

Povezane vsebine

Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril
Vrednote in vrline, ki izražajo poslanstvo policije
Etika in integriteta