Sorodne objave

 

S 1. junijem 2020 se na področju prekrškovnih postopkov iz izvirne pristojnosti policije ponovno vzpostavlja normativno stanje, kot je veljalo pred uveljavitvijo začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja covida-19 na področju upravnih in prekrškovnih postopkov. To pomeni, da bodo procesni in materialni roki ponovno tekli, ponovno se bo izvajalo osebno vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov, od vročitve katerih začnejo teči roki na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, in drugo.

Ukrepi po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS - CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), uveljavljeni 29. marca 2020, bodo namreč prenehali veljati 31. maja 2020, ker je vlada s sklepom (Uradni list št. 74/2020, 21. 5. 2020), ki začne veljati 1. junija, ugotovila, da so prenehali razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ.

Splošno o začasnih ukrepih po ZZUSUDJZ

Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti so bili s tem zakonom (ZZUSUDJZ) določeni začasni ukrepi v zvezi z upravnimi in prekrškovnimi postopki. Ukrepi so opredeljeni v III. poglavju tega zakona in se nanašajo na področje (suspenza) teka rokov, vročanja, vlaganja vlog ter na ustne obravnave in druga procesna dejanja.

V zvezi z začasnimi ukrepi po tem zakonu pojasnjujemo, da pa ti niso veljali v t. i. nujnih zadevah. Po določbah tega zakona so bile nujne zadeve tiste, kjer je obstajala nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je bilo od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je bilo od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je bilo to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za dosego tega namena.

V tem času je bil tek rokov v prekrškovnih zadevah začasno prekinjen, razen pri nujnih zadevah

V času trajanja ukrepov po tem zakonu (od 29. marca do 31. maja 2020) je bila torej vzpostavljena prekinitev teka procesnih in materialnih rokov za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter rokov za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za izdajanje upravnih aktov. Roki v prekrškovnih zadevah (in sicer tako procesni kot materialni roki, ki se nanašajo na stranke in prekrškovne organe) tako niso tekli, razen za t. i. nujne zadeve. 

Roki, ki bi se iztekli v času trajanja ukrepov (do 1. junija), bodo podaljšani in se bodo iztekli 8. junija

Roki za uveljavljanje materialnih pravic, ki se iztečejo v času trajanja ukrepov po tem zakonu, se podaljšajo, tako da se iztečejo osmi (8.) dan od dneva prenehanja izvajanja ukrepov.

Nekaj primerov, kako bodo po 1. juniju potekali prekrškovni postopki

  • če je bil plačilni nalog o prekršku izdan in vročen pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ

Primer 1 (rok za plačilo polovičnega zneska izrečene globe/ plačilni nalog): V postopku o prekršku (velja za vse prekrške, za obravnavo katerih je pristojna policija) je policist na kraju prekrška izdal in vročil kršitelju plačilni nalog 20. marca 2020. Naslednji dan je začel teči 16-dnevni rok za plačilo polovičnega zneska izrečene globe, vendar je bil prekinjen oziroma ni tekel v času veljavnosti ukrepov (tj. od 29. marca do 31. maja 2020). Rok za plačilo polovičnega zneska izrečene globe se bo iztekel 8. junija 2020.

  • če je bil plačilni nalog izdan in vročen po uveljavitvi ZZUSUDJZ

Primer 2 (nenujna zadeva/ rok za plačilo polovičnega zneska izrečene globe): V postopku o prekršku (velja za vse prekrške, za obravnavo katerih je pristojna policija) je policist na kraju prekrška izdal in vročil kršitelju plačilni nalog 30. marca 2020, na katerem ni zaznamka, da gre za nujno zadevo. Procesni in materialni roki bodo v tem primeru začeli teči šele po prenehanju ukrepov – rok za vložitev pravnega sredstva se izteče 9. junija 2020, rok za plačilo polovičnega zneska izrečene globe (pod pogojem, da pravno sredstvo ni bilo vloženo ali pa je bilo vloženo in pravočasno umaknjeno) pa se izteče 17. junija 2020.

Primer 3 (nujna zadeva/ procesni in materialni roki): V postopku o prekršku (velja za vse prekrške, za obravnavo katerih je pristojna policija) je policist na kraju prekrška izdal in vročil kršitelju plačilni nalog 10. aprila 2020, na njem pa je bil zaznamek, da gre za nujno zadevo. Procesni in materialni roki so v tem primeru začeli teči naslednji dan po vročitvi plačilnega naloga, tj. 11. aprila 2020, in sicer do izteka teh rokov.

Primer 4 (nenujna zadeva/ cestnoprometni prekrški, ki se obravnavajo na podlagi 8. členu Zakona o pravilih cestnega prometa): Lastniku motornega vozila ali imetniku pravice uporabe je po vročevalcu 10. junija 2020 osebno vročen (87. člen ZUP) plačilni nalog za prekršek zoper varnost cestnega prometa, ki je bil ugotovljen s tehničnimi sredstvi 20. aprila 2020. Rok za začetek postopka o prekršku zoper varnost cestnega prometa, ki je bil ugotovljen s tehničnimi sredstvi (četrti odstavek 42. člena ZP-1), glede na določbe ZZUSUDJZ v obdobju od 29. marca do 31. maja 2020 ni tekel. 30-dnevni rok za začetek postopka o prekršku začne teči 1. junija 2020. Če je plačilni nalog vročen 10. junija 2020, to pomeni, da je bil postopek o prekršku pravočasno začet in da naslednjega dne (11. junija 2020) začnejo teči procesni in materialni roki.