Sorodne objave

 

Direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret je danes na Generalni policijski upravi predstavil nov preventivni projekt za otroke Policist Leon svetuje pa tudi druge preventivne aktivnosti, s pomočjo katerih si v policiji prizadevamo nenehno izboljševati varnost v družbi.

IMG 9507

Delo na področju t. i. policijske preventive je zelo pomembno, je uvodoma poudaril Danijel Žibret: "Policija vsako leto izvede veliko preventivnih aktivnosti. Naše 'ciljne' skupine so predvsem najmlajši, pa tudi starejši ljudje. Aktivnosti so usmerjene predvsem v seznanjanje ljudi z nevarnostmi vsakdana in ukrepi, s katerimi se lahko zaščitijo ali pomagajo - seveda tudi s pomočjo policije. V letu 2008 je policija raznim preventivnim projektom namenila 80.000 evrov, predvsem za nakup različnega preventivnega gradiva."

IMG 9475

Zatem je med številnimi projekti izpostavil nekatere preventivne aktivnosti, ki so javnosti že znane:

 • Otrokom je namenjen projekt Otrok - policist za en dan, ki poteka v sodelovanju policije z osnovnimi šolami. Otroci obiščejo policijske enote in si od blizu ogledajo delo in opremo policije. Namen je predvsem v seznanitvi z vlogo policije v družbi. Policija je za ta projekt nabavila 1.300 kompletov majic in darilnih vrečk.
 • Prvošolčkom je ob vstopu v osnovno šolo namenjen projekt Varna pot v šolo, kjer otroci skupaj s policistom "proučijo" pasti, ki nanje prežijo na poti v šolo. Letos smo za izvedbo tega projekta nabavili 35.000 pobarvank   in 2.000 igric Varno na poti v šolo.
 • Ker je nasilje v takšnem ali drugačnem obsegu tudi prisotno v šolah (Nasilje nad vrstniki, Zaščitimo otroka pred nasiljem), policija vsako leto izvaja projekt Zberi pogum in povej. Policija je pripravila ustrezno videogradivo, namenjeno za delo z učenci petih razredov osnovne šole. Učitelji vodijo učne ure, policisti pa sodelujejo z nasveti. Gre za prepoznavanje posameznih oblik nasilja in način, kako se nasilju upreti.
 • Policija namenja populaciji starejših posebno pozornost. Pripravili smo brošuro Ne pozabite na varnost   z nasveti, kako se izogniti nevarnim situacijam, kot na primer v javnih prostorih, med potovanjem s sredstvi javnega prevoza, ob obiskih neznancev na domu ipd. Policisti obiskujejo domove za ostarele občane, pa tudi starejše občane nasploh, ter jim v neposrednem pogovoru svetujejo in izročijo brošuro z nasveti. V tem letu smo natisnili 10.000 brošur.

zvezek

Nov pa je letos preventivni projekt Policist Leon svetuje.   Kot je dejal direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret, smo se v Generalni policijski upravi odločili, da ga v šolskem letu 2008/09 razširimo na območje celotne države, potem ko je bil lani zelo dobro sprejet na območju Policijske uprave Slovenj Gradec.

"Projekt Policist Leon svetuje, ki se letos prvič izvaja na območju cele države, je policija pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport. V okviru prizadevanj za v skupnost usmerjeno delo ga je sicer že lani pripravila Policijska uprava Slovenj Gradec. Otroke seznanja o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, ter jim svetuje o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju. Predvsem pa jih želimo na ta način vzpodbuditi k pravilnemu obnašanju, tako v prometu kot tudi drugje. Varnost otrok je namreč za vsako družbo izjemno pomembna. Naloga staršev oz. skrbnikov je pravočasno seznaniti otroke o možnih nevarnostih v vsakdanjem življenju in pravilnem ravnanju. Pri oblikovanju vedenja otrok imajo starši najpomembnejšo vlogo, za njihovo varnost pa poleg njih in učiteljev skrbimo tudi policisti," je povedal Žibret.

Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razredov devetletnega programa osnovne šole, kar pomeni, da bo lahko v njem sodelovalo približno 20.000 učencev. Potekal bo od oktobra 2008 do maja 2009. Nosilka projekta je Generalna policijska uprava, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami. Stroški projekta znašajo okoli 11.200 evrov.

Delovni zvezek Policist Leon svetuje brezplačno prejmeta vsak učenec in učenka 5. razreda osnovne šole.

Tako jim bomo na zanimiv način predstavili različne nevarnosti, saj delovni zvezek vsebuje poučne zgodbice in nasvete za ravnanje ob vandalizmu, različnih oblikah nasilja, pri srečevanju s prepovedanimi drogami in uporabi pirotehnike, za varovanje premoženja, varnost v prometu, ob športnih aktivnostih. Z zvezkom so torej na enem mestu zaobsežene vse kvalitetne preventivne aktivnosti, ki jih je policija že dosedaj izvajala v osnovnih šolah, dodane pa so tudi nekatere nove preventivne vsebine. V njem so poleg strokovnega dela združene še izkušnje in spoznanja policistov, ki so lahko otroku v konkretni situaciji v pomoč. Projekt bo prilagojen učnemu programu, zanj pa bo predvidoma porabljenih pet šolskih ur.
IMG 9493

O dobrih izkušnjah z izvajanjem projekta Policist Leon svetuje na območju PU Slovenj Gradec je nato spregovoril Dušan Ferenčak, vodja tamkajšnje Službe uniformirane policije. Preventivni projekt oz. delovni zvezek Policist Leon svetuje so namreč v začetku leta 2007 zasnovali v PU Slovenj Gradec in ga lani že tudi poskusno izvedli na vseh osnovnih šolah na Koroškem: "Projekt je bil zelo dobro sprejet, tako med otroki in učitelji kot med starši. Ocenjujemo, da je v celoti uspel in dosegel svoj namen, kar potrjujejo izkušnje izvajalcev in rezultati anket pri starših, učiteljih in policistih. Mnenja učencev, zelo visok odstotek anketnih listov, ki so jih izpolnili sodelujoči, in zelo visoke, odlične ocene projekta, še posebej učiteljev in staršev, so dodatna vzpodbuda za nadaljevanje projekta tudi v prihodnje."

Ferenčak je povedal, da so policisti v svoje delo želeli vključiti tudi starše, učitelje in druge, ki so otrokom blizu in lahko kakor koli pripomorejo k njihovi vzgoji in varnosti. Zato so si projekt zamislili tako, da bodo starši doma lahko sodelovali pri reševanju vaj iz delovnega zvezka in se z otroki pogovarjali o obravnavanih varnostnih temah. V šolah pa bo posamezne teme, zajete v nekaj vsebinskih sklopov, otrokom med razrednimi urami predstavil policist - vodja policijskega okoliša, in sicer v navzočnosti in s pomočjo učiteljic oz. učiteljev. Starši petošolcev bodo s projektom seznanjeni pred začetkom projekta pisno in tudi na roditeljskih sestankih v osnovnih šolah.

Zasnova delovnega zvezka temelji na različnih doživljajskih zgodbah otrok, ki so nato osnova za pogovore z učenci. V nadaljevanju vsake zgodbe je postavljenih nekaj vprašanj, na katera otroci skupaj s starši, učitelji in policisti odgovarjajo oz. iščejo rešitve. Na koncu vsake teme sledijo še koristni nasveti, ki jih otrokom sporoča policist Leon.

Vodje policijskih okolišev v navzočnosti učiteljev obravnavajo vsebine iz delovnega zvezka (pri tem uporabljajo že pripravljeno gradivo: videoposnetke, filme, plakate idr.) v vsaj petih terminih, vsakič otrokom predstavijo en tematski sklop, in sicer:

 • Promet (septembra in oktobra obravnavajo naslednje teme: Predstavitev policista, Varna pot v šolo, Zjutraj v šolo, Varnostni pas, Varnost pešcev);
 • Pirotehnika (novembra in decembra obravnavajo teme: Pirotehnika, Posledice uporabe, Vandalizem, Posledice vandalizma, Varna smuka);
 • Nasilje (januarja in februarja obravnavajo teme: Vrstniško nasilje, Družinsko nasilje, Skrivnost, Pot v šolo - neznanec, Neznanci na internetu, Tablete);
 • Kriminaliteta (februarja in marca obravnavajo teme: Moje - tvoje, Preizkus poguma, Sam doma, Vlom v stanovanje, Prenosni telefon, Bančne kartice); in
 • Kolo (aprila in maja pa obravnavajo teme Varna vožnja s kolesom, Varno kolo, Opis kolesa, Zmanjšaj hitrost, Skiroji in rolerji, Varnost na kopališču, Igra in promet, Kolesarski izpit).


Ob zaključku vsakega sklopa se izvede žrebanje nagrad, ki bodo razdeljene posameznim učencem. V zadnjem terminu učenci opravijo kolesarski izpit, policisti pa na koncu projekta vsakemu udeležencu izročijo tudi pisno priznanje.
IMG 9497

Cilji preventivnega projekta Policist Leon svetuje:

 • povečanje prepoznavnosti vodij policijskih okolišev.
 • nadgradnja partnerskega odnosa policija - otroci - starši - učitelji - lokalna skupnost
 • vsem učencem 5. razredov omogočiti enake možnosti za seznanitev s preventivnimi vsebinami, tako po obsegu kot kvaliteti
 • vključitev staršev, učiteljev in otrok v iskanje rešitev v konkretnih situacijah, s katerimi se soočajo otroci
 • doseči, da bodo otroci spoštovali pravila na različnih področjih
 • seznanitev otrok z nasveti o samozaščitnem vedenju oz. o tem, kako se zaščititi ali izogniti različnim nevarnostim, ki so jim lahko izpostavljeni
 • izboljšanje varnosti otrok na različnih področjih (v cestnem prometu, na področju splošne varnosti, kriminalitete)
 • Policist Leon svetuje (delovni zvezek za otroke)