Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

V zadnjem času so se v javnosti ponovno pojavila vprašanja in dvomi o delu in statusu akreditacije Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL), zaradi česar objavljamo odziv policije.

Nacionalni forenzični laboratorij je v letu 2010 pridobil akreditacijo po mednarodnem standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005, in sicer za 15 različnih postopkov in metod. Danes ima nacionalni forenzični laboratorij akreditiranih 21 različnih metod, od katerih sta dve metodi fleksibilnega tipa. Akreditacijo je NFL podelila Slovenska akreditacija, ki je nacionalno akreditacijsko telo v Republiki Sloveniji.

Z akreditacijo NFL izkazuje uradno priznanje o svoji usposobljenosti in kompetentnosti. NFL je sicer akreditiran organ po omenjenem mednarodnem standardu, vendar pa se lahko na status akreditacije sklicuje samo v primerih, ko poroča o rezultatih preiskav, kjer so bile uporabljene metode iz obsega akreditirane dejavnosti laboratorija. Tako določajo tudi Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo, ki jih je NFL dolžan upoštevati in spoštovati.

NFL lahko v svojih mnenjih ali izjavah poudari status akreditacije NFL zgolj in samo takrat, ko gre za rezultate tistih metod, ki jih ima NFL akreditirane, česar se NFL tudi vedno drži. Če je uporabljena metoda akreditirana, je to razvidno na prvi strani poročila o preiskavi, kjer se v zgornjem desnem kotu dokumenta nahaja akreditacijski znak in številka akreditacijske listine NFL (LP-094). Če na poročilu o preiskavi akreditacijskega znaka ni, to pomeni, da metoda ni akreditirana in je v takšnem primeru neprimerno poudarjati, da je laboratorij akreditiran.

Poudarjanje statusa akreditacije je dopustno samo v povezavi z obsegom akreditirane dejavnosti NFL. Obseg akreditirane dejavnosti NFL je razviden v prilogi k akreditacijski listini, le-ta pa je javno dostopna na spletni stani Slovenske akreditacije.

Potreba po akreditaciji forenzičnih laboratorijev, katerih rezultati preiskav se uporabljajo na sodiščih, izhaja namreč iz okvirnega sklepa Sveta Evrope ter iz zahtev evropskega združenja forenzičnih laboratorijev ENFSI, ki je krovno strokovno združenje v Evropi in katerega član je tudi NFL. Pri tem je treba izrecno poudariti, da ni zakonskih zahtev po tem, da bi morale biti metode preiskav, katerih rezultati se uporabljajo v sodnih postopkih, akreditirane.

Zanesljivost rezultatov neakreditiranih metod je namreč v primerjavi z akreditiranimi metodami povsem enaka. NFL zaradi zagotavljanja in preverjanja ustrezne strokovne usposobljenosti ter zagotavljanja nepristranskega delovanja tudi pri neakreditiranih metodah sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah oz. t. i. testih strokovnosti, ki so neodvisni in objektivni pokazatelj strokovnosti in s tem tudi nepristranskosti.

Zato lahko NFL za vso svojo dejavnost zagotavlja tehnično pravilnost in ustreznost rezultatov. Podelitev akreditacije temelji na analizi predhodnih aktivnosti laboratorija na strokovnem področju, ki ga želi akreditirati, vključno z rezultati testov strokovnosti in poročili o preiskavah, ki se nanašajo na to strokovno področje (torej poročili, ki so nastala pred podelitvijo akreditacije). Za podelitev akreditacije je potrebna izvedba ocenjevanja laboratorija, ki ga nacionalno akreditacijsko telo opravi skupaj z neodvisnimi zunanjimi ocenjevalci iz tujine, ki izvedbo metode preverijo in ocenijo neposredno v laboratoriju. Če ugotovijo, da laboratorij pri izvedbi metode upošteva in izpolnjuje vse zahteve mednarodnega standarda, laboratoriju podelijo pravico do sklicevanja na akreditacijo za konkretno metodo oz. postopek.

Seveda pa akreditacija ne velja za nazaj, hkrati pa to tudi ne pomeni, da je laboratorij pričel z izvajanjem določene metode ali postopka šele v trenutku, ko je bila metoda uradno akreditirana. Pogoj za podelitev akreditacije je, da laboratorij izkaže zgodovino ustrezne izvedbe takšne metode, vključno z ustrezno usposobljenostjo in kompetenco strokovnjakov.

Skratka, NFL je akreditiran laboratorij za točno določene metode in postopke, ki so razvidni v javno objavljeni prilogi k akreditacijski listini, in je zavezan kakovosti laboratorijskega preskušanja. Ob tem NFL skrbi za stalno vzdrževanje metod in postopkov v skladu z zahtevami standarda ter hkrati vsako leto širi obseg akreditiranih postopkov in metod, pri čemer upošteva zlasti smernice Evropske mreže forenzičnih laboratorijev (ENFSI).