Sorodne objave

Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

Nacionalni forenzični laboratorij je akreditacijo po mednarodnem standardu ISO 17025 pridobil v letu 2010, ko mu je Slovenska akreditacija podelila akreditacijsko lstino. Obseg akreditirane dejavnosti laboratorija se je od takrat nenehno širil, natančen obseg akreditiranih dejavnosti pa je razviden v prilogi k akreditacijski listini. Akreditacija laboratorija pomeni, da laboratorij izpolnjuje vse zahteve, ki jih postavlja standard ISO 17025, in je uradno priznanje usposobljenosti laboratorija za opravljanje njegove dejavnosti. Z akreditacijo laboratorij zagotavlja tehnično veljavnost rezultatov iz obsega akreditirane dejavnosti in izkazuje nepristranskost delovanja in kompetentnost osebja.

Uvedbo akreditacije forenzičnih preiskav in postopkov so narekovale tako zunanje zahteve in okoliščine kot tudi notranje, organizacijske zahteve, ki si jih je postavil laboratorij sam:

  • zahteva Evropske unije (2004) - akreditacija forenzičnih laboratorijev, katerih preiskave in mnenja veljajo tudi na sodišču,
  • priporočilo Sveta Evrope - akreditacija državnih laboratorijev po standardu ISO 17025,
  • pogoj za članstvo v Evropski mreži inštitutov za forenzične znanosti in
  • dokazovanje kompetentnosti z uvedbo sistema kakovosti in akreditacijo po standardu ISO 17025.

Akreditacija laboratorija zagotavlja tehnično veljavnost rezultata ter izkazuje nepristranskost in kompetentnost osebja.

BIO1

Dokazovanje in vzdrževanje kompetentnosti se zagotavljata z zunanjimi ocenjevanji, opravljanjem testov strokovnosti in sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjavah, ustreznimi dokumentiranimi programi usposabljanj in njihovo izvedbo.

Akreditacija za laboratorij pomeni uradno priznanje usposobljenosti za opravljanje njegove dejavnosti (izvajanje forenzičnih preiskav), ter vzpostavlja pogoje za zaupanje v rezultate preizkušanja ter njihovo mednarodno veljavnost, hkrati pa zmanjšuje nepotrebno ponavljanje postopkov.

Kakovost laboratorijskih storitev v okviru akreditirane dejavnosti laboratorija zagotavlja točnost in zanesljivost opravljenih meritev/preiskav, dobro komunikacijo med osebjem laboratorija in naročnikom ter usposobljenost laboratorija za opravljanje določene storitve.

Sistem vodenja v laboratoriju vzpostavlja tudi mehanizme za pravočasno zaznavanje in preprečevanje napak: sledljivost preiskave, nemoteno izvedbo neodvisnega (zunanjega) ocenjevanja laboratorija, izvajanje notranjih presoj laboratorija, vzdrževanje, preverjanje in kalibracijo opreme, usposabljanje osebja in validacijo (vseh) metod.

Ključna prednost akreditacije je točnost rezultata, kar je osrednjega pomena za laboratorij, pri tem pa je osredotočanje na točnost rezultata hkrati tudi prizadevanje za nepristranskost, saj je točen rezultat tudi nepristranski rezultat. Če tisti laboratoriji, ki svoje storitve tržijo, sledijo zahtevam standarda zaradi konkurenčnosti in dobička, laboratoriji, kot je Nacionalni forenzični laboratorij, standardu sledijo tudi zaradi dokazovanja nepristranskega delovanja.