Sorodne objave

 

Da bi bila javnost objektivneje seznanjena z nedavnimi dogodki na Koroškem, smo danes, 9. marca, na novinarski konferenci pojasnili pristojnosti policije in okoliščine teh dogodkov.

skupna

Novinarske konference so se udeležili generalni direktor policije Janko Goršek, začasni vodja Uprave kriminalistične policije v Generalni policijski upravi Marjan Fank, vodja Sektorja splošne policije v Generalni policijski upravi Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Slovenj Gradec dr. Jurij Ferme in vodja Sektorja uniformirane policije v PU Slovenj Gradec mag. Dušan Ferenčak.

Podrobneje smo pojasnili, kakšne so pristojnosti in naloge policije ob zagotavljanju pomoči drugim državnim organom in organizacijam ter predstavili nekatere okoliščine nedavnega dogodka na Koroškem, ki so bile v javnosti večkrat prikazane zelo popačeno. Novinarjem smo pokazali tudi policijske posnetke z izvršbe, s katerimi smo ovrgli nekatere očitke, ki so se pojavili v medijih.

gorsek

Zvočni posnetek izjave Janka Gorška (mp3) 

 Zvočni posnetek izjave Janka Gorška - sklepna beseda (mp3) 


Kot je dejal Goršek, je "treba interes otroka vedno postaviti na prvo mesto in ga upoštevati pri postopkih, ki se vodijo - tudi  pri vseh izjavah v javnosti. Policija je preiskavo v primeru 4-letne deklice na Koroškem vodila nepristransko in strokovno, kar je pokazal tudi nadzor nad delom policistov in kriminalistov."


Policisti so ob izvršbi odvzema otroka nudili pomoč izvršitelju

Policija je na podlagi Zakona o policiji dolžna zagotavljati pomoč državnim organom in drugim subjektom, ki imajo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij uprave, če pri izvrševanju svojih nalog naletijo na upiranje ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakujejo. Ob prejemu zahtevka za nudenje pomoči (asistence) je policija dolžna preveriti, ali je subjekt, ki prosi policijo za pomoč, upravičen do njene pomoči, ali so v zahtevku navedene pravna podlaga in okoliščine, zaradi katerih upravičenec prosi za asistenco.


Pravna podlaga za zagotavljanje pomoči policije drugim državnim organom 


Sodni izvršitelj je Policijsko postajo Ravne na Koroškem zaprosil za asistenco pri izvršbi odvzema otroka. Na podlagi zbranih obvestil, poznavanja dejstev, okoliščin in preteklih postopkov, povezanih s tem primerom, pa tudi dejstva, da dolžnik do tedaj ni upošteval odredb pristojnih organov, so slovenjgraški policisti ocenili, da obstajajo razlogi za nudenje asistence sodnemu izvršitelju. Zbrani podatki so kazali na možnost upiranja izvršbi in morebitno ogrožanje varnosti prisotnih oseb.

Pri asistenci so glede na pričakovano upiranje večjega števila oseb sodelovali:

  • vodja asistence, sicer vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije na PU Slovenj Gradec, in dva policista Policijske postaje Ravne na Koroškem, ki so neposredno izvajali naloge nudenja pomoči,
  • kriminalistični tehnik iz Sektorja kriminalistične policije v Policijski upravi Slovenj Gradec, ki je postopek dokumentiral, in
  • še trije policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem, ki so neposredno varovali kraj izvajanja asistence ter preprečevali vstop nepoklicanim osebam v stanovanjsko hišo.

Treba je poudariti, da so policisti med asistenco zagotavljali varnost prisotnih oseb in preprečevali dostop nepooblaščenim osebam na območje izvršbe. Nikakor pa niso izvajali nalog, ki so v pristojnosti sodnega izvršitelja.

JurijFerme

Zvočni posnetek izjave dr. Jurija Fermeta (mp3) 


Direktor Policijske uprave Slovenj Gradec dr. Jurij Ferme je dejal, da so pri pripravi na asistenco policisti upoštevali vse znane podatke, "tudi izjave dolžnika, da bo z vsemi sredstvi preprečil izvršbo in da se bo izvršba opravila 'samo preko njegovega trupla'. Pri izvršbi je bilo prisotnih šest uniformiranih policistov in en kriminalistični tehnik. Vseh policistov, vključenih v nudenje asistence, pa je bilo skupaj štirinajst."

V bližini območja so bili še:

  • patrulja dveh policistov kriminalistov v civilnih oblačilih, ki je opravljala naloge že pred asistenco, ob začetku asistence pa se je zadrževala na koncu dovozne ceste
  • patrulja dveh policistov Policijske postaje Ravne na Koroškem in vodnik službenega psa, ki so preprečevali gibanje in zadrževanje na območju asistence na začetku dovozne ceste
  • v Mežici se je nahajala še redna patrulja Postaje prometne policije Slovenj Gradec, ki je opravljala nadzor cestnega prometa
  • kriminalist Sektorja kriminalistične policije v Policijski upravi Slovenj Gradec, ki je v Mežici opravljal redne naloge, v primeru potrebe pa bi se pripeljal na kraj dogodka
  • v pripravljenosti na domu je bila dosegljiva tudi pogajalka, če bi bilo njeno sodelovanje potrebno, zlasti v primeru ogrožanja varnosti otroka.

Kot je poudaril generalni direktor policije, ''izvršbe ne vodi policija, temveč sodni izvršitelj. Policisti na kraju niso opravljali nobenih dejanj, za katera je pristojen sodni izvršitelj, kar pomeni, da v hišo ni vlamljal noben 'policijski ključavničar', prav tako policisti niso opravljali hišne preiskave. Policisti so s svojo prisotnostjo le zagotavljali javni red in mir na kraju izvršbe, kar potrjujejo tudi policijski posnetki.''

ogulin

Vodja Sektorja splošne policije v Generalni policijski upravi Janez Ogulin


Zavračamo očitek, da je policija "avtorizirala nezakonito izvršbo"

Policija dejansko ne preverja, ali je sklep ali drugi akt, ki je podlaga za dejanja izvršitelja, pravnomočen in izvršljiv, saj za to ni pristojna. Navedeno preverjanje je v pristojnosti izvršitelja, sicer pa že samo sodišče skrbi za zakonitost celotnega postopka, torej že pred izdajo akta o izvršbi.


Očitek o fizičnem nasilju nad lastnikom nepremičnine je popolnoma neutemeljen

Med izvajanjem izvršbe je bilo zadrževanje in gibanje na tem območju dovoljeno le prebivalcem tega naslova, njihovim pravnim zastopnikom in osebam, ki jih je na kraj povabil sodni izvršitelj. Lastnik nepremičnine, ki je bil na kraju že prisoten, je s svojim terenskim vozilom zapustil kraj izvajanja izvršbe. Kasneje se je vrnil z vozilom, v katerem je bila ženska oseba, neupravičena za dostop na območje izvršbe. Policisti so lastnika nepremičnine opozorili, da se lahko na kraj izvršbe odpelje sam, brez ženske osebe v avtomobilu. Ukrepa ni upošteval, temveč je obvozil policiste in se odpeljal proti svoji stanovanjski hiši.

Tam so ju policisti z ustno odredbo ponovno poskušali ustaviti, potem ko sta izstopila iz vozila. Zakonitega ukrepa uradne osebe ponovno nista upoštevala. Lastnik nepremičnine je z rokama objel žensko in se skušal preriniti skozi policiste in tako omogočiti prihod nepoklicane osebe na kraj izvršbe. Policisti so lastnika nepremičnine opozorili, da bodo v primeru neupoštevanja njihove zakonite odredbe zoper njega uporabili prisilna sredstva, kar so v nadaljevanju tudi storili, saj so ga ustavili s telesom in prijemom za roko. Ker je lastnik nepremičnine v nadaljevanju upošteval zakonite ukrepe uradne osebe, mu je bil dovoljen dostop na kraj izvršbe, ženski osebi pa je bil dostop dovoljen ob koncu izvršbe, ko so policisti tudi prenehali izvajati ukrep prepovedi gibanja in zadrževanja na določenem območju.

Treba je poudariti, da neupoštevanje zakonite odredbe uradne osebe predstavlja prekršek po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, policisti pa imajo ob takšni kršitvi zakonito pooblastilo za uporabo prisilnih sredstev. V tem primeru so uporabili najmilejšo obliko prisilnega sredstva. Ko policisti pri zagotavljanju pomoči pričakujejo upiranje ali ogrožanje večjega števila oseb, lahko do izvršitve naloge upravičenca prepovejo gibanje in zadrževanje na določenem območju ali v določenem objektu. Osebe, ki ovirajo ali poskušajo ovirati opravljanje upravnih nalog upravičenca ali ogrožajo življenje ljudi, lahko policisti odstranijo oziroma ukrepajo v skladu z zakonom. 


Sodni izvršitelj in policisti med izvršbo niso "premetali" stanovanja dolžnika

Ob vstopu izvršitelja v stanovanje so bili nekateri predali in omare odprte, postelje nepostlane. Stanje, ki je bilo prikazano v nekaterih medijih, tj. dvignjene postelje, odprto večje število predalov in omar kot ob vstopu itd., nikakor ne ustreza stanju, ko so policisti zapustili stanovanjsko hišo. Med prikazom policijskega posnetka je mag. Dušan Ferenčak novinarje posebej opozoril, naj bodo pozorni na zatečeno stanje ob vstopu v stanovanjski objekt. "Nekatere omare in predali so bili že odprti. Odpiral in iskal v prostoru pa je izključno sodni izvršitelj. Policija ni odprla nobenega prostora, nobene omare. Takšno stanje, kot smo ga našli, smo tudi zapustili," je še dodal Ferenčak.

DusanFerencak

 Zvočni posnetek izjave mag. Dušana Ferenčaka (mp3) 


Kriminalistična preiskava suma spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let

Policija je v omenjenem primeru vodila preiskavo nepristransko, pri čemer je upoštevala dejstva strank v postopku, ki so pomembna za ugotavljanje dejanskega stanja v predkazenskem postopku, in nikakor ni in ne bo poteka preiskave prilagajala interesom posameznih strank. Policija je v konkretnem primeru preiskave suma spolnega napada na otroka vse do sedaj pridobljene dokaze, zbrana obvestila, ugotovitve strokovnih služb in druge listine posredovala pristojnemu državnemu tožilstvu, ki je edino pristojno za presojo glede morebitnega obstoja kaznivega dejanja. Ponovno želimo opozoriti na to, da nihče, razen državnega tožilstva, ne more odločati o kazenskem pregonu.

Policija v konkretnem primeru preiskave suma spolnega napada na otroka na podlagi pridobljenih dokazov, zbranih obvestil, ugotovitev strokovnih služb in drugih listin ni potrdila suma, da je bilo zoper deklico storjeno kaznivo dejanje spolnega napada. O svojih ugotovitvah je, skupaj z več kot 250 prilogami, obvestila državno tožilstvo, ki je edino pristojno za presojo glede morebitnega obstoja kaznivega dejanja. Prav policija pa je bila tudi tista, ki je v poročilu, ne glede na osnovne ugotovitve, dodatno predlagala postavitev strokovnjaka psihološke stroke, da oceni prisotnost morebitne spolne zlorabe.

Policija v tem primeru sicer preiskuje še več sumov storitve kaznivih dejanj, kot so kriva ovadba, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, odvzem mladoletne osebe.

MarjanFank

Začasni vodja Uprave kriminalistične policije v Generalni policijski upravi Marjan Fank


Nadzor nad potekom preiskave

V nadzoru nad delom zaposlenih v slovenjgraški policijski upravi, ki ga je odredil generalni direktor policije 20. decembra 2010, so bili pregledani vsi preiskovalni dosjeji sumov kaznivih dejanj, ki so jih policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Slovenj Gradec prejeli v reševanje. Po opravljenih razgovorih in po pregledu dokumentacije je nadzorna skupina ugotovila, da so bile sicer določene pomanjkljivosti z vidika organizacije dela, hitrosti postopkov, načinov sodelovanja med preiskovalci, ki pa niso vplivale na sam zaključek policijske preiskave. Nadzor je pokazal, da je bil končna preiskava opravljena strokovno in temeljito.


Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov nanje (mp3)