Sorodne objave

Enakost spolov 18. april 2019
 

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in koordinatorica za enake možnosti žensk in moških v policiji Martina Stergar so danes, 8. marca 2011, obiskale policistke Policijske postaje Ljubljana Vič, kjer je med zaposlenimi visok delež žensk.

PPVic

Ob dnevu žena je bil pogovor z njimi namenjen reševanju problemov, s katerimi se soočajo ženske v policiji, predvsem medosebnim odnosom, usklajevanju službenih in zasebnih obveznosti ter opremi policistk.

 

Med vsemi policisti v Sloveniji je sicer zaposlenih 24 odstotkov policistk. V preteklosti so v slovenski policiji prevladovali moški, policistke so bile bolj izjema. Od leta 1998 pa se število zaposlenih žensk v policiji povečuje, s čimer postajamo podobni drugim evropskim policijam.

Kljub manjši zastopanosti so ženske nadpovprečno uspešne na številnih delovnih področjih: kot policistke v mednarodnih civilnih misijah, kot policistke v prometnih patruljah, policistke operativno-komunikacijskega centra, kot uspešne športnice ter na številnih drugih pomembnih področjih, kjer rezultati njihovega strokovnega dela niso vedno opaženi. Na takšne rezultate in prispevke so lahko upravičeno ponosne, dobri rezultati pa hkrati predstavljajo tudi zgled in motivacijo drugim ženskam v policiji.  

cestitka

 Policistkam in drugim zaposlenim delavkam policije je ob dnevu žena z elektronsko čestitko voščil tudi generalni direktor policije Janko Goršek ter se jim zahvalil za njihovo predanost organizaciji.

 ***

Ministrstvo za notranje zadeve, predvsem Policija, je med ključnimi nosilkami politik za uresničevanje načela enakosti spolov. Enakost pred zakonom pa je ena temeljnih človekovih pravic in hkrati eno temeljnih načel sodobnih demokracij. Na posameznih ministrstvih so bile v skladu s 13. členom Zakona o enakih možnostih žensk in moških, ki je bil sprejet leta 2002, določene uradnice oz. uradniki, ki ob svojem delu opravljajo tudi naloge koordinatorice oz. koordinatorja za enake možnosti žensk in moških. Skrbeti morajo za izvajanje nalog, ki jih ima ministrstvo na podlagi tega zakona, pri tem pa sodelujejo z Uradom za enake možnosti.

Že drugo leto velja sprejeta Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave, ki se uspešno izvaja. Uvedba uredbe je pozitivno vplivala na to, da se spreminja odnos zaposlenih do pojavov trpinčenja na delovnem mestu. Zaradi večje osveščenosti na področju medsebojnih odnosov se spreminja tudi odnos zaposlenih do pojavov drugih nezaželenih ravnanj na delovnem mestu, saj se nanje odzivamo bolj odgovorno in z večjim občutkom. Pri tem pomagajo svetovalci, ki so določeni skladno z uredbo, na voljo pa so tudi nekatere druge oblike pomoči kot npr. 24-urna interventna psihološka pomoč, kjer so določeni tudi policijski zaupniki in ostalo.

Junija 2010 je bil že tretji delovni posvet posvetovalnega telesa za integracijo načela enakosti spolov v MNZ z organoma v sestavi ter svetovalk in svetovalcev za pomoč in informiranje zaposlenih o ukrepih, ki so na voljo v zvezi z varstvom pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, po sprejemu uredbe. Skladno z nalogami za uspešno integracijo načela enakosti spolov so bile za policistke in policiste po Sloveniji organizirana številna usposabljanja o zavedanju stereotipov, obvladovanju predsodkov, preprečevanju diskriminacije itd. Vsebina usposabljanj pa je med drugim prispevala tudi k razumevanju in integraciji načela enakosti.

Omeniti je treba tudi Smernice za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu, ki so prinesle pomemben premik za položaj žensk v policiji, pa tudi velik pomen zgleda vodstvenega kadra in vseh zaposlenih, dobro informiranost in znanje s tega področja. Za žrtve spolnega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu je namreč izjemno pomembno, da jim prisluhnemo, da jim verjamemo in jim pomagamo pri iskanju poti za rešitev problema.

Policija je v lanskem letu na področju enakih možnosti izvedla številne aktivnosti v zvezi s preprečevanjem nasilja nad ženskami, otroki in nasilja v družini, spolnega nasilja ter na področju preprečevanja trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja zaradi prostitucije in pornografije. Okrepilo se je sodelovanje med organi, ki so zadolženi za to področje. Za policistke in policiste so bila izvedena številna izobraževanja in usposabljanja, pridobljena nova znanja pa se že odražajo pri vsakdanjem delu, strokovnem in profesionalnem pristopu, kar prispeva k večji učinkovitosti postopkov na področju preprečevanja in obravnave nasilja in še bi lahko naštevali.


Enakost spolov (spletna stran MNZ)

Ministrica Katarina Kresal obiskala policistke PP Ljubljana Vič ob dnevu žena  (spletna stran MNZ)