Sorodne objave

Pomožna policija 26. februar 2016
 

V nekaterih slovenskih medijih je bil v preteklih dneh predstavljen predlog Uredbe o pogodbenem opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve. Zaradi različnih predstavitev v javnosti Policija dodatno pojasnjuje:

Slovenska policija ima že ves čas v svoji organizaciji tudi sestav rezervne policije, ki je trenutno normativno urejen v VIII. poglavju Zakona o policiji, sprejetega leta 1998. Pomožni policisti so pripadniki rezervnega sestava policije, in teh je danes v policiji več kot dva tisoč. Policija načrtuje, da bo pomožno policijo popolnila izključno s pomožnimi policisti, ki so danes že v sestavu rezervne policije in že usposobljeni za delo. Poudariti je treba, da so pomožni policisti v nekaterih aktivnostih slovenske policije odigrali izjemno pozitivno in pomembno vlogo, najbolj med osamosvojitveno vojno, kjer slovenska policija svoje vloge ne bi tako uspešno odigrala brez sodelovanja pomožnih policistov.

Pripadniki rezervnega sestava se vsakoletno usposabljajo v skladu s predpisi in na podlagi zakonskih določb "nosijo uniformo in imajo pri opravljanju nalog enake pravice, dolžnosti ter pooblastila kot policisti" (118. člen Zakona o policiji). Javnosti je potrebno pojasniti, da pomožni policisti policijskih nalog ne opravljajo samostojno ampak vedno v sodelovanju s policisti.

Spremembe Zakona o policiji iz leta 2003 (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji, Uradni list RS št. 79/03) določajo, da se zaradi sprememb zakonodaje na obrambnem področju, ki so ukinile obveznost služenja vojaškega roka, na novo uredi tudi področje pomožne policije. Zakon določa, da se rezervna sestava policije preoblikuje v pomožno policijo najkasneje do konca leta 2010. Do uveljavitve novih določb, ki urejajo pomožno policijo, se v skladu s prehodnimi določbami zakona še vedno uporabljajo določbe omenjenega VIII. poglavja zakona.

Bistvena novost je sklenitev pogodbenega razmerja med policijo in pripadnikom pomožne policije. Večina ostalih predpisov, ki urejajo usposabljanje, pooblastila, primere uporabe in nekatere organizacijske določbe, ostajajo v bistvu nespremenjene.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji iz leta 2003 določa, da bo vlada podrobneje določila pogoje za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji, načine izvajanja nalog, merila za izbor kandidatov, nadomestila in drugo. Ministrstvo za notranje zadeve je v skladu z zakonsko določbo pripravilo predlog uredbe, ki je v postopku sprejema.

Iz obrazložitve je razvidno, da ne gre za "novo kadrovsko popolnjevanje" policije ali drugačne oblike dela v policiji, ampak za realizacijo določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji iz leta 2003.