Pomožna policija PDF natisni E-pošta
Pogosta vprašanja

 VPRAŠANJA:

 1.  Ali ima tudi slovenska policija pomožne policiste oziroma rezerviste, kot jih poznajo v tujini?
 2. Kdaj, v katerih primerih so lahko vpoklicani pomožni policisti?
 3. Kateri predpis ureja pomožno policijo?
 4. Katere pogoje moram izpolnjevati, če se želim prijaviti na razpis za pomožne policiste?
 5. Ali se lahko prijavim na razpis za pomožnega policista, če sem že v rezervni sestavi Slovenske vojske, se pravi rezervist?
 6. Zaposlen sem v Slovenski vojski, ali se lahko prijavim na razpis za pomožne policiste?
 7. V razpisni dokumentaciji (v vlogi) je v obrazcu razdelek o zaposlitvi. Sam sem študent in še nisem bil zaposlen ter še vsaj nekaj mesecev ne bom. Ali to predstavlja problem?
 8. Na vaši spletni strani sem zasledil javni razpis za kandidate za pomožne policiste. Zanima me, če se na ta natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki so že zaposlene za nedoločen čas? Sam imam namreč že službo in bi po usposabljanju želel ostati zaposlen v njej.
 9. Zanima me, ali obstaja morda kakšna prednostna lista oz. ali bodo kakšni kandidati prednostno obravnavani pri izboru pomožnih policistov? Opravljam namreč delo občinskega redarja. Ali je morda prednost kandidata tudi ta, da je usposobljen za varno rokovanje z orožjem in ima orožno listino?
 10. Ali uspešno opravljen izbor za kandidata pomeni, da se potem zaposlim v Policiji in za opravljeno delo dobim plačilo? Ali pa je to delo prostovoljno oz. brezplačno?
 11. V primeru, da pride do podpisa pogodbe, kakšen status bi pridobil? Katere so nato moje letne obveznosti?
 12. Kdaj se bo začelo osnovno usposabljanje za kandidate za pomožne policiste, za katere je bil februarja 2016 objavljen razpis? Kako dolgo bo trajalo usposabljanje?
 13. Glede na to, da sem redno zaposlen, me zanima, kako poteka usposabljanje. Ali to usposabljanje traja več tednov, ko sem odsoten iz službe? Ali pa je to dnevno usposabljanje? Kolikokrat na leto so usposabljanja, enkrat letno?
 14. Kolikokrat na leto in v kolikšnem obsegu so nato obdobna usposabljanja za pomožne policiste, ki podpišejo pogodbo? Kolikokrat na leto je lahko vpoklican pomožni policist?
 15. Zaradi načrtovanja dela v službi moram vedeti, koliko časa prej bom obveščen o terminu usposabljanja za pomožne policiste.
 16. Kje bo potekalo usposabljanje kandidatov za pomožne policiste?
 17. Kje pa bom potem kot pomožni policist delal, kadar me bodo vpoklicali?
 18. Kaj so naloge pomožnega policista?
 19. Koliko urni delavnik je predviden v primeru zaposlitve?
 20. Ali moram pri svojem delodajalcu za ta čas vzeti dopust?
 21. Bojim se, da bi me moj delodajalec odpustil, če bi bil zaradi dela v pomožni policiji (pre)večkrat odsoten iz službe.
 22. Kaj se zgodi, če pred usposabljanjem zbolim?
 23. Kaj pa, če se npr. zaradi bolezni ali kakšne druge okoliščine ne bi mogel odzvati na sklic oz. poziv na opravljanje dela?
 24. Koliko znaša plačilo za usposabljanje in za delo v pomožni policiji?
 25. Ali so ta plačila obdavčena, npr. plačilo za pripravljenost (okoli 2.080 evrov na leto)?
 26. Plača za čas usposabljanja in vpoklica je 21. plačilni razred, kar pomeni 959,63 evra bruto. Ali se temu osnovnemu znesku prištevajo še dodatki na delovno dobo?
 27. Ali so pomožni policisti zavarovani za primer poškodbe med opravljanjem dela v pomožni policiji?
 28. Kako bi se mi pri delodajalcu obračunalo delo, če bi bil odsoten in sklican le za nekaj dni?
 29. Sem upokojenec. Če bi imel sklenjeno pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in bi za to prejemal določeno plačilo, ali bi bila moja pokojnina v tem času "zamrznjena"?
 30. Po zakonu, ki ureja trg dela, lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Ali to velja tudi za delo v pomožni policiji?
 31. Celotno kariero sem bil zaposlen v policiji, pred kratkim sem se upokojil. Ali se kot upokojeni policist lahko vključim v pomožno policijo? Ali moram vseeno na osnovno usposabljanje, čeprav sem že usposobljen za policijsko delo?
 32. Glede na to, da sem bil pred leti že v rezervnem sestavu policije in da sem prav tako že opravil osnovno usposabljanje, me zanima, ali bi se moral ob ponovni odločitvi za vstop prav tako udeležiti testiranja in osnovnega usposabljanja?
 33. V kakšnem primeru mi lahko preneha veljati pogodba o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji?

 

 

 ODGOVORI:

 

 1. Ali ima tudi slovenska policija pomožne policiste oziroma rezerviste, kot jih poznajo v tujini?


  Da, tudi v Sloveniji poznamo institut pomožne policije. Pomožni policisti so državljani Slovenije, ki so sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so usposobljeni za izvajanje policijskih nalog. Pomožni policisti sklenejo pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji praviloma za obdobje najmanj petih let.

 

 

 1. Kdaj, v katerih primerih so lahko vpoklicani pomožni policisti?


  Za opravljanje nalog policije so (v skladu s 104. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji) vpoklicani:

  • v primerih, ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov;
  • ob naravnih in drugih nesrečah;
  • v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost;
  • za zavarovanje državne meje;
  • v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja.

 

 

 1. Kateri predpis ureja pomožno policijo?


  Institut pomožne policije je urejen v XI. poglavju Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki v členih od 101 do 106 podrobneje opredeljuje opravljanje nalog pomožnih policistov, njihove pravice in dolžnosti, dolžnosti njihovih delodajalcev, vpoklic pomožne policije, evidenco pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste ter podzakonsko ureditev.


  Pravice in dolžnosti pomožnih policistov ter tudi pravice in dolžnosti delodajalca so natančneje navedene tudi v Uredbi o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 51/14 in 87/15).

 

 

 1. Katere pogoje moram izpolnjevati, če se želim prijaviti na razpis za pomožne policiste?


  Pogoji za prijavo za pomožnega policista so:

  • starost od dopolnjenega 18. leta do 60. leta (če kandidat dopolni starost 60 let v letu 2016),
  • ima ustrezne psihofizične sposobnosti,
  • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
  • zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
  • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
  • je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi četrtega. odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policij ali usposabljanje po programih policije),
  • ima veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije.

 

 1. Ali se lahko prijavim na razpis za pomožnega policista, če sem že v rezervni sestavi Slovenske vojske, se pravi rezervist?


  Ne, kdor ima že sklenjeno pogodbo za rezervno sestavo Slovenske vojske, ne more hkrati skleniti še pogodbe o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji.


  V 4. točki drugega odstavka 3. člena Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04, 119/07, 30/09 in 97/12) je zapisano, da pripadnik rezervne sestave ne more biti oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o službi v Civilni zaščiti oziroma pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji.

 

 1. Zaposlen sem v Slovenski vojski, ali se lahko prijavim na razpis za pomožne policiste?


  Ne, v primeru, da ste že zaposleni v Slovenski vojski, ne morete skleniti pogodbe o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji.


  V skladu z 19. členom Uredbe o pomožni policiji pogodba o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji preneha veljati z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če kandidat za pomožnega policista ali pomožni policist sklene pogodbo o zaposlitvi kot policist, vojak, carinik, pravosodni policist ali se zaposli v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo,

 

 1. V razpisni dokumentaciji (v vlogi)  je v obrazcu razdelek o zaposlitvi. Sam sem študent in še nisem bil zaposlen ter še vsaj nekaj mesecev ne bom. Ali to predstavlja problem?


  Prijavijo se lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa, ne glede na to ali so zaposleni (za določen ali nedoločen čas) ali pa so študenti, upokojenci ali brezposelni. Tudi vi se torej lahko prijavite, pri izpolnjevanju vloge pa se razdelek o zaposlitvi pusti prazen.

 

 1. Na vaši spletni strani sem zasledil javni razpis za kandidate za pomožne policiste. Zanima me, če se na ta natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki so že zaposlene za nedoločen čas? Sam imam namreč že službo in bi po usposabljanju želel ostati zaposlen v njej.


  Da, prijavijo se lahko vsi, tako zaposlene osebe (za določen ali nedoločen čas) kot tudi brezposelni, študenti, upokojenci, če le izpolnjujejo razpisne pogoje.


  Mora pa zaposlena oseba, če postane kandidat za pomožnega policista oz. pomožni policist, najkasneje osem dni po podpisu začasne pogodbe in pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji o tem obvestiti svojega delodajalca. Pogodba o zaposlitvi, ki jo ima s svojim delodajalcem, pomožnemu policistu med usposabljanjem in v času opravljanja dela v pomožni policiji ne preneha veljati.

 

 1. Zanima me, ali obstaja morda kakšna prednostna lista oz. ali bodo kakšni kandidati prednostno obravnavani pri izboru pomožnih policistov? Opravljam namreč delo občinskega redarja. Ali je morda prednost kandidata tudi ta, da je usposobljen za varno rokovanje z orožjem in ima orožno listino?


  Kot je navedeno že v javnem razpisu, bodo imele prednost pri izboru kandidatov za pomožne policiste osebe, ki bodo pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosegle boljše rezultate, ter tiste, ki so služile vojaški rok v policiji ali so bile v rezervni sestavi policije in bodo izpolnjevale tudi vse ostale pogoje za opravljanje nalog v pomožni policiji.

 

 1. Ali uspešno opravljen izbor za kandidata pomeni, da se potem zaposlim v Policiji in za opravljeno delo dobim plačilo? Ali pa je to delo prostovoljno oz. brezplačno?


  Ne gre za delovno razmerje, ampak pogodbeni odnos.


  V tem času (tj. času usposabljanja kandidatov za pomožne policiste in kasneje, v času opravljanja dela pomožnega policista) vam obstoječa pogodba o zaposlitvi z vašim delodajalcem, če jo imate, ne preneha veljati. Če ste študent, nimate zaposlitve ali ste upokojenec, pa prav tako opravljate usposabljanje ali delo pomožnega policista v skladu s pogodbo (ne gre za zaposlitev). Za opravljeno delo kot pomožni policist prejmete seveda plačilo, v skladu z Uredbo o pomožni policiji.

 

 1. V primeru, da pride do podpisa pogodbe, kakšen status bi pridobil? Katere so nato moje letne obveznosti?


  Če izpolnjujete vse pogoje za prijavo in ste bili uspešni tudi pri izboru, postanete kandidat za pomožnega policista. Kot kandidat morate najprej uspešno opraviti osnovno usposabljanje za pomožnega policista, ki predvidoma traja dva meseca.


  Nato sklenete s Policijo pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji. Pogodba se sklene predvidoma za obdobje najmanj petih let, vendar ne dlje kot do konca koledarskega leta, v katerem dopolnite starost 60 let.


  Pomožni policist se mora odzvati tudi na pozive knadaljevalnemu in dopolnilnemu usposabljanju ter izvajanju nalog policije. Delo pomožnega policista ob vpoklicu poteka praviloma na območju policijske postaje, na katero je razporejen. Delo je praviloma razporejeno z razporedom dela, praviloma v 8 ali večurnem delavniku vse dni v tednu, možno tudi ponoči, ob vikendih in praznikih (seveda upoštevajoč omejitve v skladu z delovnopravno zakonodajo).

 

 1. Kdaj se bo začelo osnovno usposabljanje za kandidate za pomožne policiste, za katere je bil objavljen zadnji razpis? Kako dolgo bo trajalo usposabljanje?


  Osnovno usposabljanje se izvede po končanem izbirnem postopku razpisa, predvidoma v novembru 2017 (v enem terminu). Osnovno usposabljanje za pomožnega policista predvidoma traja dva meseca, od tega mesec in pol v Policijski akademiji in v Vadbenem centru Gotenica ter pol meseca na policijski postaji, na katero bo kandidat za pomožnega policista predvidoma razporejen.

 

 1. Glede na to, da sem redno zaposlen, me zanima, kako poteka usposabljanje. Ali to usposabljanje traja več tednov, ko sem odsoten iz službe? Ali pa je to dnevno usposabljanje? Kolikokrat na leto so usposabljanja, enkrat letno?


  Ločiti moramo med osnovnim usposabljanjem za pomožnega policista in rednim letnim usposabljanjem.


  Osnovno usposabljanje se opravlja samo na začetku, ko se mora izbrani kandidat za pomožnega policista usposobiti za delo pomožnega policista. Osnovno usposabljanje za pomožnega policista predvidoma traja dva meseca, od tega mesec in pol v Policijski akademiji in Vadbenem centru Gotenica ter pol meseca na policijski postaji, na katero bo kandidat za pomožnega policista predvidoma razporejen.


  Redno letno usposabljanje pa izvajajo pomožni policisti vsako leto. Število in dolžina tega usposabljanja sta odvisna tako od vsebin, ki jih je treba osvežiti ali se z njimi na novo seznaniti, kot od tega, kolikokrat in za katere naloge nameravamo pomožne policiste uporabiti. Praviloma so ta usposabljanja med vikendi.


  Po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji je določeno, da je lahko za usposabljanje (kot tudi za opravljanje nalog policije) v istem koledarskem letu namenjenih največ do 30 dni.

 

 1. Kolikokrat na leto in v kolikšnem obsegu so nato obdobna usposabljanja za pomožne policiste, ki podpišejo pogodbo? Kolikokrat na leto je lahko vpoklican pomožni policist?


  V skladu s 4. odstavkom 104. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji je lahko pomožni policist na usposabljanje oz. opravljanje nalog policije, razen za primere iz 5. alineje prvega odstavka tega člena (tj. v primerih izrednega ali vojnega stanja), v istem koledarskem letu poklican največ do skupno 30 dni (v enem kosu oz. strnjenem nizu 30 dni ali pa v več delih).

   

 

 1. Zaradi načrtovanja dela v službi moram vedeti, koliko časa prej bom obveščen o terminu usposabljanja za pomožne policiste.


  Kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista in njegovega delodajalca mora policija z načrtom usposabljanja seznaniti do 31. marca v tekočem letu ali najkasneje 30 dni pred začetkom usposabljanja. Matična policijska enota pomožnega policista vpokliče na usposabljanje s pozivom, ki mu mora biti vročen najmanj 30 dni pred začetkom usposabljanja.

 

 1. Kje bo potekalo usposabljanje kandidatov za pomožne policiste?


  Usposabljanje kandidatov za pomožne policiste se bo izvajalo v prostorih Policijske akademije in na območju ter v prostorih policijskih uprav.

 

 1. Kje pa bom potem kot pomožni policist delal, kadar me bodo vpoklicali?


  Delo po uspešno zaključenem usposabljanju in izboru za opravljanje nalog pomožne policije se bo predvidoma opravljalo na območju in v prostorih policijske uprave, na območju katere ima izbrani kandidat stalno bivališče (v matični policijski enoti). Policija pomožnega policista med trajanjem pogodbe lahko napoti na opravljanje nalog na območje celotne Republike Slovenije.

 

 

 1. Kaj so naloge pomožnega policista?


  Pomožni policisti imajo v času opravljanja službe v policiji vsa policijska pooblastila. Večinoma pa policijskih nalog ne izvajajo samostojno, ampak v sodelovanju s policistom. Gre za naslednje naloge:

  • varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,
  • preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,
  • vzdrževanje javnega reda,
  • nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,
  • nadzor državne meje,
  • naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev,
  • varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov,
  • naloge ob naravnih in drugih nesrečah in
  • druge naloge, določene v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji ter drugih predpisih v skladu z zakonom.

 

 

 1. Koliko urni delavnik je predviden v primeru zaposlitve?


  Kot že rečeno, ne gre za zaposlitev. Število ur dela, ki jih bodo v nekem letu opravili pomožni policisti, ne more biti vnaprej določeno, saj je vpoklic pomožnih policistov odvisen od mnogih dejavnikov oz. od tega, ali sploh pride do primerov, ko je jih treba vpoklicati  (naravne in druge nesreče, huje ogrožena javna varnost, kriza ali vojno stanje itd.; glejte 104. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji).


  Je pa določena zgornja meja, za koliko časa na leto je lahko vpoklican pomožni policist. In sicer je lahko pomožni policist na usposabljanje oz. opravljanje nalog policije (razen v primerih izrednega ali vojnega stanja) v istem koledarskem letu poklican največ do 30 dni (to obdobje lahko država z odlokom tudi podaljša; več o tem v sporočilu za javnost).


  Delo pomožnega policista ob vpoklicu poteka praviloma na območju policijske postaje, na katero je razporejen. Delo je praviloma razporejeno z razporedom dela, praviloma v 8- ali večurnem delavniku vse dni v tednu, možno tudi ponoči, ob vikendih in praznikih (seveda upoštevajoč omejitve v skladu z delovnopravno zakonodajo).

 

 

 1. Ali moram pri svojem delodajalcu za ta čas vzeti dopust?


  Način izbire odsotnosti je v možnosti izbire samega pomožnega policista. Praviloma vzamejo pri delodajalcu plačano odsotnost (do 30 dni). Seveda pa obstaja možnost, da si pomožni policist pri svojem delodajalcu za ta čas vzame tudi dopust.


  Kandidat za pomožnega policista ali pomožni policist se po opravljenem usposabljanju ali opravljenih nalogah policije najkasneje v dveh delovnih dneh vrne na delovno mesto, kjer ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa ga je dolžen sprejeti.

 

 

 1. Bojim se, da bi me moj delodajalec odpustil, če bi bil zaradi dela v pomožni policiji (pre)večkrat odsoten iz službe.


  Kandidatom za pomožne policiste in pomožnim policistom med usposabljanjem in med opravljanjem nalog policije pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati ali spremeniti tako, da bi s tem postavil delavca v manj ugoden položaj.


  Delodajalci kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov prav tako ne smejo postaviti v manj ugoden položaj zaradi usposabljanja oziroma opravljanja nalog policije.


  V primeru, da kandidatu za pomožnega policista in pomožnemu policistu delodajalec zaradi usposabljanja ali izvajanja nalog v pomožni policiji odpove pogodbo o zaposlitvi, mu Policija zagotovi plačano pravno pomoč v delovnopravnih postopkih.

 

 

 1. Kaj se zgodi, če pred usposabljanjem zbolim?


  Iz zdravstvenih razlogov se osnovno, nadaljevalno ali dopolnilno usposabljanje kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista lahko odloži ali prekine.

 

 

 1. Kaj pa, če se npr. zaradi bolezni ali kakšne druge okoliščine ne bi mogel odzvati na sklic oz. poziv na opravljanje dela?


  Kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist mora svojo matično policijsko enoto obvestiti o vsaki odsotnosti ali nezmožnosti, zaradi katere ne bi mogel prispeti v matično enoto v dvanajstih urah od poziva. Med odsotnostjo iz prejšnjega stavka kandidatu za pomožnega policista oz. pomožnemu policistu mirujejo vse pravice in dolžnosti iz Uredbe o pomožni policiji.


  Na njegovo prošnjo se kandidatu za pomožnega policista in pomožnemu policistu lahko odloži usposabljanje ali odobri odsotnost:

  • na podlagi potrdila o začasni zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe oz. ustreznega zdravniškega potrdila, in sicer za čas začasne zadržanosti z dela oz. zdravljenja,
  • tri dni zaradi rojstva otroka,
  • tri dni zaradi smrti ožjega družinskega člana (starši oziroma posvojitelji, zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski ali partnerski skupnosti, otroci in posvojenci, bratje in sestre),
  • do trideset dni zaradi nujne pomoči družini ob naravnih ali drugih nesrečah,
  • zaradi udeležbe na izpitu, kolokviju ali drugih neodložljivih šolskih obveznosti največ tri dni na leto.


Kandidatu za pomožnega policista in pomožnemu policistu se lahko na prošnjo delodajalcazaradi neodložljivega dela, ki ga je treba opraviti neposredno pred ali med usposabljanjem in ga ne more opraviti drug delavec, odobri odsotnost do tri dni v koledarskem letu ali odloži usposabljanje.


Prošnjo za odložitev usposabljanja oz. odsotnost mora kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist vložiti pri enoti, v kateri poteka usposabljanje, ali pri matični policijski enoti, najpozneje v osmih dneh po prejemu poziva oz. ob nastanku katerega od prej navedenih razlogov. O odložitvi, odsotnosti, disciplinskih kršitvah in prekinitvi usposabljanja odloči vodja matične enote, najpozneje v treh dneh po prejemu vloge oziroma pojavu razloga za odložitev, odsotnost, disciplinski postopek ali prekinitev.

 

 

 1. Koliko znaša plačilo za usposabljanje in za delo v pomožni policiji?


  Kandidatu za pomožnega policista in pomožnemu policistu med usposabljanjem pripada nadomestilo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša v delovnih dneh (za delovni dan šteje usposabljanje, ki traja najmanj osem ur) 75 odstotkov, ob sobotah 100 odstotkov, ob nedeljah in dela prostih dnevih pa 150 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu (na dan 5. 5. 2017 znaša vrednost 21. plačnega razreda 964,94 evra bruto) in povračilo stroškov prehrane, prenočišča in prevoza, v skladu z merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica usposabljanja. Nezaposleni kandidat za pomožnega policista in nezaposleni pomožni policist v delovnih dneh prejema plačilo v višini 100 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu. Plačilo za usposabljanje se izplača najkasneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.


  Pomožnemu policistu pripada plačilo za pripravljenost, določeno od osnove, ki jo predstavlja bruto znesek minimalne plače v Sloveniji in znaša 0,8 odstotka na dan (kar na dan 5. 5. 2017 znaša 6,43 evra bruto na dan) ter se izplačuje najkasneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec. Med opravljanjem nalog policije, usposabljanjem ter v primerih iz prvega odstavka 9. člena Uredbe o pomožni policiji (oz. za čas osnovnega usposabljanja) pa pomožnemu policistu plačilo za pripravljenost ne pripada.


  Pomožnemu policistu med opravljanjem nalog policije v miru, vojnem in izrednem stanju pripada plačilo v višini 100 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu (na dan 5. 5. 2017 znaša vrednost 21. plačnega razreda 964,94 evra bruto). Plačilo za opravljanje nalog se izplača najkasneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.


  Za dodatne informacije glede plačila se lahko obrnete na Urad za organizacijo in kadre na Ministrstvu za notranje zadeve (e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ).

 

 

 1. Ali so ta plačila obdavčena, npr. plačilo za pripravljenost (okoli 2.080 evrov na leto)?


  Da, vsak dohodek je obdavčen. Glede plačila za pripravljenost pa poudarjamo, da bi višina plačila za pripravljenost pomožnemu policistu, kot je navedeno že zgoraj, letno res lahko znašala 2.306,80 evra bruto, vendar le v primeru, če bi bil pomožni policist v pripravljenosti vseh 365 dni v letu. Se pravi, če ne bi imel v tem letu nobenega usposabljanja oz. ne bi bil poklican na opravljanje dela. Za čas opravljanja nalog policije, med usposabljanji ter v primerih iz prvega odstavka 9. člena Uredbe o pomožni policiji (tj. za čas osnovnega usposabljanja) pomožnemu policistu plačilo za pripravljenost namreč ne pripada.

 

 

 1. Plača za čas usposabljanja in vpoklica je 21. plačilni razred, kar pomeni 964,94 evra bruto. Ali se temu osnovnemu znesku prištevajo še dodatki na delovno dobo?


  Do dodatka za delovno dobo pomožni policist ni upravičen, saj ne gre za delovno razmerje, temveč pogodbeno delo.

 

 

 1. Ali so pomožni policisti zavarovani za primer poškodbe med opravljanjem dela v pomožni policiji?


  Policija kandidate za pomožne policiste in pomožne policiste med usposabljanjem in opravljanjem nalog policije zavaruje za primer nesreče pri delu, katere posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti ali začasna izguba delovne zmožnosti, če opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo.

 

 

 1. Kako bi se mi pri delodajalcu obračunalo delo, če bi bil odsoten in sklican le za nekaj dni?


  Vsaka odsotnost pomožnega policista se zanj in tudi za delodajalca obračuna enako, ne glede na dolžino trajanja.

 

 

 

 1. Sem upokojenec. Če bi imel sklenjeno pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in bi za to prejemal določeno plačilo, ali bi bila moja pokojnina v tem času "zamrznjena"?


  Za opravljeno delo v pomožni policiji upokojenci prejmejo plačilo, njihova pokojnina pa v tem času ni zamrznjena oz. jo prejemajo še naprej. Res pa lahko plačila za delo v pomožni policiji nekoliko vplivajo na dohodninski razred.

 

 

 1. Po zakonu, ki ureja trg dela, lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Ali to velja tudi za delo v pomožni policiji?


  Ne, pri opravljanju službe v pomožni policiji za pomožne policiste, ki imajo status upokojenca, ne veljajo omejitve trajanja začasnega ali občasnega dela, določene v zakonu, ki ureja trg dela. Več o tem v sporočilu za javnost.

 

 

 1. Celotno kariero sem bil zaposlen v policiji, pred kratkim sem se upokojil. Ali se kot upokojeni policist lahko vključim v pomožno policijo? Ali moram vseeno na osnovno usposabljanje, čeprav sem že usposobljen za policijsko delo?


  Ker se je s spremembo 101. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki je začela veljati 13. novembra 2015, starost pomožnega policista dvignila s 50 na 60 let, lahko slovenska policija med pomožne policiste odslej vključuje tudi upokojene policiste in tiste, ki jim je delovno razmerje prenehalo po lastni volji. Sprememba uredbe o pomožni policiji pa je omogočila sklepanje pogodb o prostovoljni službi v pomožni policiji z že strokovno usposobljenimi bivšimi policisti, ne da bi bilo za to treba izvesti javni razpis in osnovno usposabljanje.


  Upokojenim policistom in tistim, ki so prostovoljno zapustili policijo, je torej omogočeno vključevanje v pomožno policijo tudi brez razpisa in usposabljanja, saj gre za osebe, ki so že strokovno usposobljene. Pod pogojem seveda, da so mlajši od 60 let in so v zadnjih petih letih prenehali z delom v policiji. Več o tem v sporočilu za javnost.

 

 

 1. Glede na to, da sem bil pred leti že v rezervnem sestavu policije in da sem prav tako že opravil osnovno usposabljanje, me zanima, ali bi se moral ob ponovni odločitvi za vstop prav tako udeležiti testiranja in osnovnega usposabljanja?


  Če ste že bili v rezervni sestavi policije, boste imeli prednost pri izbiri. Kljub temu bo za vas potekal celoten izbirni postopek, kot je to navedeno v javnem razpisu. Po opravljenem izboru bodo vsi kandidati za pomožne policiste napoteni na opravljanje osnovnega usposabljanja za pomožnega policista.


  Za vse, ki so služili vojaški rok v policiji ali so bili v rezervni sestavi policije, bo izvedeno prilagojeno oz. skrajšano osnovno usposabljanje. Za koliko bo skrajšano usposabljanje, bo odvisno predvsem od tega, koliko bo takšnih kandidatov za pomožne policiste in kakšna predhodna znanja imajo.

 

 

 1. V kakšnem primeru mi lahko preneha veljati pogodba o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji?


  Začasna pogodba in pogodba o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji preneha veljati:

  • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
  • s potekom odpovednega roka,
  • z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če kandidat za pomožnega policista ali pomožni policist sklene pogodbo o zaposlitvi kot policist, vojak, carinik, pravosodni policist ali se zaposli v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo,
  • s smrtjo kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista.


  Kandidatu za pomožnega policista oz. pomožnemu policistu lahko Policija enostransko odpove začasno pogodbo ali pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji:

  • če preneha izpolnjevati splošne pogoje, določene v ZODPol,
  • v primeru kršitev, določenih v pogodbi o prostovoljni službi v pomožni policiji,
  • če ne opravi preizkusa znanja in usposobljenosti v skladu s programom osnovnega usposabljanja,
  • če v tekočem letu brez opravičenega razloga ni opravil vseh usposabljanj, predpisanih z letnim načrtom,
  • če se zmanjšajo kadrovske potrebe v pomožni policiji oziroma policiji,
  • če se brez opravičenega razloga ni odzval pozivu za izvajanje nalog policije oziroma usposabljanju,
  • če uveljavlja pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.

 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.