Sorodne objave

Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
Predlogi predpisov 16. oktober 2008
 

30. januarja 2013 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel predlog Zakona o nalogah in pooblastilih policije, dne 7. februarja 2013 pa tudi predlog Zakona o organiziranosti in delu policije. Zakona sta začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bosta začela šestdeseti dan po njuni uveljavitvi ali v soboto, 4. maja 2013.

Tako se zaključuje večji del projekta prenove policijske zakonodaje, s katerim smo v Policiji začeli leta 2009. Tedaj smo se odločili, da dosedanji zakon o policiji razdelimo na dva dela. Poanta delitve predpisov je bila v tem, da naj bi eden določal organiziranost policije in posebnosti delovnopravne ureditve (organizacijski predpis), drugi pa izvajanje nalog in postopkov (procesni predpis). S to delitvijo smo pripravljavci zasledovali enega izmed ciljev reforme policijske zakonodaje, s čimer naj bi bila zagotovljena preglednejša in jasnejša ureditev obsežne tematike, v zakon smo prenesli znaten del podzakonskih norm (za celovitost vsebin na zakonski ravni), na ta način se zagotavlja večja sistematičnost, preglednost in jasnost policijskih pooblastil.

Rešitve, ki jih prinašata zakona, so oblikovane na podlagi primerjalnopravnih pregledov, dosedanjih izkušenj, analiz, raziskav, priporočil varuha človekovih pravic, odbora sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, pomembnih sodnih praks, evropskega sodišča za človekove pravice ... Pred pripravo zakonov je bil izdelan pregled predlogov notranje in zunanje javnosti, sledita pa cilju zaščiti svobode in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter opredeljujeta delo policije, ki temelji na operativni avtonomiji in vladavini prava.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije je temeljni izvor policijskih pooblastil, uvaja temeljne pojme, prvič opredeljuje policijski postopek in taktični preudarek, splošna načela za opravljanje policijskih nalog ter opredeljuje vsa splošna policijska pooblastila in uporabo prisilnih sredstev. Vsebuje več varovalk za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prinaša med drugim novi policijski pooblastili za zagotavljanje varnosti in reda na športnih prireditvah, spremenjene pogoje za uporabo službenega psa in strelnega orožja, ureja kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, postavlja ločnico med začasno omejitvijo gibanja in odvzemom prostosti ...

 

Dve novi pooblastili glede športnih prireditev, ki sta določeni v 62. in 63. členu, bomo predstavili na novinarski konferenci, ki bo v ponedeljek, 6. maja 2013, ob 13. uri, na Litostrojski 54 v Ljubljani.

 

Zakon o organiziranosti in delu policije ureja razmerje med MNZ in policijo na podlagi zakona o vladi, zakona o državni upravi, natančneje opredeljuje usmerjanje in nadzor ministrstva nad policijo, s ciljem decentralizacije in krepitve avtonomnosti in samostojnosti policijskih uprav določa naloge generalne policijske uprave, policijske uprave in policijske postaje, določa sodelovanje z lokalno skupnostjo, poudarja vlogo in pomen policijskega dela v skupnosti, posebno skrb za sistemski razvoj policije - prinaša temeljni dokument dolgoročnega razvoja policije. Glede na specifiko in posebnosti dela policije so v zakonu urejene določbe s področja delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo npr. na delo preko polnega delovnega časa v izjemnih in nujnih primerih, pa tudi na vrednotenje dela policistov Posebne policijske enote, Specialne enote ali policistov, ki neposredno skupaj s PPE ali SE opravljajo najzahtevnejše naloge oziroma naloge z največjo stopnjo tveganja, na dvojezično poslovanje policije na območjih občin, v katerih živita avtohtoni narodni skupnosti, na nadomestilo glede poškodbe pri delu in posebno odškodnino ... V zakonu je s posebnim poudarkom in skrbjo za zaposlene urejeno nudenje pravne pomoči in psihološke pomoči ter podpore policistom, pa tudi ožjim družinskim članom. V zakonu smo torej za posamezna vprašanja zaradi posebnosti dela ter poklica policista predlagali drugačno ureditev, tudi po predlogu sindikatov.

Po sprejetju obeh zakonov sledi priprava podzakonskih aktov, pravilnikov, usmeritev ... Med drugim bomo pripravili nov Pravilnik o policijskih pooblastilih, za katerega pa moramo po novem zakonu pridobiti predhodno mnenje Varuha človekovih pravic, kar je z vidika varstva človekovih pravic pomembna novost.

Izvedli smo že številne aktivnosti za ustrezno seznanitev in usposabljanje vseh policistov kot tudi vseh pristojnih služb z obema novima zakonoma.

Zakona sta rezultat lastnega znanja in izkušenj strokovnjakov v MNZ in Policiji.