Sorodne objave

Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
Predlogi predpisov 16. oktober 2008
Podzakonski predpisi 16. oktober 2008
 

Potem ko je bil 27. februarja objavljen v Uradnem listu RS (št. 10/17), je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A) danes, 14. marca, začel veljati. Zakon se začne uporabljati 13. aprila 2017.

S tem se končuje večletni projekt, ko smo leta 2014, zaradi odločbe Ustavnega sodišča RS glede hrambe profilov DNK, začeli s spremembo obstoječega Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Gradivo, ki so ga pripravljali strokovnjaki znotraj policije in MNZ, je bilo v tem času večkrat predstavljeno notranji in zunanji javnosti, usklajevano z Varuhom človekovih pravic, resornimi ministrstvi, Informacijskim pooblaščencem in nevladnimi organizacijami; pripravljene so bile analize in presoje vplivov.

Novela zakona pomeni nov, pomemben korak v razvoju policijskega prava. Temeljna dolžnost policije je namreč zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanje človekovih pravic in krepitev pravne države. Pričakovano je, da je policija pri izvajanju svojih nalog učinkovita. Da pa bi policija svoje naloge (ob spreminjajočih se varnostnih razmerah) tudi v prihodnje lahko opravljala kar se da učinkovito, potrebujejo policisti ustrezna policijska pooblastila.

Zakon zato dopolnjuje določbe Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki so se med izvajanjem zakona pokazale kot pomanjkljive ali premalo natančno urejene, tako da bo zagotovljena še višja pravna in osebna varnost ljudi in njihovega premoženja kot tudi varnost policistov.

Zakon prinaša nadgradnjo izvajanja obstoječih pooblastil s sodobnimi tehničnimi sredstvi, ki omogočajo, da bo policija sledila tehničnemu razvoju v družbi, predvsem pa kriminalnim skupinam, ki tehnološki razvoj izkoriščajo za izvrševanje kaznivih dejanj. Pri pripravi predlogov za spremembo zakona se je tako sledilo tudi odločbi Ustavnega sodišča, da mora država, če se želi učinkovito postaviti po robu najhujšim oblikam kriminala in s tem izpolniti svojo dolžnost varovanja pravic in svoboščin državljanov, uzakoniti ukrepe, ki so enakopravnim tistim vrstam in načinom delovanja, ki jih uporablja organiziran kriminal.

Menimo tudi, da zakon pri vseh novostih vsebuje ustrezne varovalke, ki ob učinkovitem izvajanju policijskih nalog preprečujejo, da bi policisti pri izvajanju policijskih pooblastil pretirano in nesorazmerno posegali v zasebnost posameznika in druge človekove pravice.

Rešitve v noveli zakona so oblikovane na podlagi primerjalno pravnih pregledov ter dosedanjih izkušenj in ugotovitev tako, da je izražena potrebna skrb pri spoštovanju človekovih pravici n temeljnih svoboščin, hkrati pa je zadoščeno potrebam policijske organizacije po ustreznem zagotavljanju varnosti v skupnosti, upoštevaje, da je tudi varnost ena od temeljnih človekovih pravic. Pri tem pa je bistvenega pomena tudi varnost policistov, ki opravljajo naloge policije.

Katere so najpomembnejše novosti, ki jih prinaša ZNPPol-A?

 • Natančneje je določen način izdelave prirejene identitete tako, da je posebej urejen način izdelave prirejene identitete in posebej njena dejanska uporaba.
 • Razširjen je nabor ukrepov, ki so potrebni za izsleditev iskane osebe, ki potrebuje pomoč.
 • Določbe glede prikrite in namenske kontrole so usklajene s Sklepom Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junij 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), ki je stopil v veljavo 9. 4. 2013.
 • Zaradi večje zaščite žrtve nasilja v družini so dopolnjene določbe o prepovedi približevanja.
 • S ciljem zmanjšanja nasilja na športnih prireditvah so zaostreni ukrepi, ki jih smejo policisti izreči v zvezi z nasiljem na športnih prireditvah.
 • Z namenom zagotovitve večje varnosti policistov v primerih, ko morajo ukrepati zoper osebo, ki se aktivno upira ali napada z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti, je predvideno novo prisilno sredstvo – električni paralizator.
 • Predvidena je možnost uporabe oborožitve, vozil in opreme Slovenske vojske, ki bo omogočila uspešno in varnejše ukrepanje policistov v primeru ekstremnih oblik terorizma in drugih podobnih primerih.
 • Opredeljeni so pogoji za zbiranje podatkov o letalskih potnikih kot eden izmed ukrepov za preprečevanje in odkrivanje terorizma.
 • Določeni so pogoji za uporabo tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic pri nadzoru cestnega prometa.
 • Natančneje je določen način uporabe tehničnih sredstev pri zbiranju podatkov zaradi opravljanja policijskih nalog, pri čemer so izrecno določena pooblastila, pri katerih smejo policisti zaradi zbiranja podatkov uporabiti brezpilotne zrakoplove.
 • Dodane so nekatere nove evidence, ki so povezane z novimi načini opravljanja posameznih policijskih nalog (evidenca oseb, prijavljenih na let, evidenca oseb iz sistema rezervacij letalskih kart, evidenca oseb za izločitev in evidenca gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih oseb).
 • V skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS je na novo urejen način hrambe podatkov iz evidence preiskav DNK, daktiloskopiranih oseb in evidence fotografiranih oseb.

 

 Policijska pooblastila