Sorodne objave

Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
 

Državni zbor RS je včeraj, 29. septembra 2015, soglasno sprejel Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025.

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 - Kakovostna policija za varno Slovenijo (v nadaljevanju Resolucija) predvideva 35 prioritetnih nalog, ki so potrebne za razvoj slovenske policije. Resolucija je najvišji ključni razvojno-usmerjevalni dokument, namenjen policiji, in hkrati dolgoročni planski dokument, ki zagotavlja platformo in okvir za dolgoročni razvoj policije ter je obenem temelj srednjeročnih načrtov dela policije. Gre za strateški dokument, ki odgovarja na ključna vprašanja dolgoročnega razvoja policije in zagotavlja konstantnost prioritet in vlaganje v varnost.

Varnostne grožnje so globalizirane, zato je nujen razvoj policije, da bodo tudi tehnika, taktika in metodika policijske dela globalizirane. Pričujoči dokument je odgovor na ta izziv. Razvoj delovnih zmogljivosti je proces, ki poleg časa in ustreznih financ zahteva načrtovanje, oprto na empirična in teoretična spoznanja varnostnih ved. Pričakovanja družbene skupnosti do policije so vselej velika, kar še posebej velja, ko se pojavijo nove varnostne grožnje. V manjši meri lahko policija pričakovanja skupnosti zadovolji s sistemskimi prilagoditvami, ki ne zahtevajo dodatnih virov, v večji meri pa pričakovana višja odzivnost policije na sodobne varnostne izzive neizogibno terja nova razvojna vlaganja.

Dokument smo v policiji začeli pripravljati leta 2010 in je plod analiz, poročil, izkušenj, priporočil in potreb strokovnih služb znotraj policije z namenom uresničevanja temeljnih dolžnosti policije, ki obsegajo zagotavljanje varnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države. Za pripravo pričujočega dokumenta je policija najprej identificirala ključne razvojne probleme, s katerimi se sooča. Identificirala je razloge za problemska stanja ter njihove notranje in zunanje posledice. Na tej podlagi je za vsak problemski sklop določila temeljne in posamezne razvojne cilje, pojasnila potrebo po doseganju teh ciljev, metode za njihovo uresničevanje, čas za izvedbo razvojnih projektov, vire in kazalnike uspešnosti doseganja postavljenih ciljev.

Celotna ocenjena vrednost višine sredstev za realizacijo nalog Resolucije je 512.153.880 evrov. Ob omejenih časovnih, človeških, materialno-tehničnih in finančnih virih bo policija proces razvoja razporedila po celotnem razvojnem obdobju v skladu s prednostnimi cilji.

Namen Resolucije, temu je sledila tudi prenova policijske zakonodaje, je visoka raven pravne in osebne varnosti ljudi in varnosti njihovega premoženja, krepitev pravne države, okrepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo (prav delo z lokalno skupnostjo je bistvenega pomena za krepitev zaupanja javnosti v policijo, zaupanja njenih uporabnikov, za krepitev partnerskega odnosa), dekoncentracija policije in uresničevanje obveznosti pri zagotavljanju mednarodne varnosti, ki jih je Slovenija sprejela na policijskem področju.

Znotraj tega je na prvem mestu uresničevanje zakonskih ciljev, kot so varnost življenja ljudi in njihovega premoženja pred nevarnostmi kaznivih ravnanj, sorazmerno visoka raven pravne varnosti povzročiteljev teh dejanj v policijskih postopkih z doslednim uresničevanjem demokratičnega nadzora nad policijo, zlasti ob uporabi policijskih pooblastil in prisilnih sredstev. Strokovno in trdno zgrajen sistem policijskih uslužbencev, z jasno izraženimi cilji in podporo ozaveščene civilne družbe, nevladnih organizacij in javnega mnenja, je zagotovilo za njihovo zakonito in strokovno delo. Strokovnost, etičnost in zakonitost dela policijskih uslužbencev je mogoče doseči, če uživajo potrebno funkcionalno samostojnost in poklicno varnost.

Zaenkrat objavljamo predlog resolucije, ki so ga obravnavali v državnem zboru. Podpisan dokument bomo objavili, ko bo dostopen v Registru predpisov RS.

Predlog Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 

Resolucija je bila 8. 10. 2015 objavljena v Uradnem listu RS št. 75/2015:

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – Kakovostna policija za varno Slovenijo (ReDRPPol)